Ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết WTO về thuế Nhập khẩu đến thu Ngân sách Nhà nước của Việt Nam

Tóm tắt Ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết WTO về thuế Nhập khẩu đến thu Ngân sách Nhà nước của Việt Nam: ...c định đúng mục đích khi đưa ra các chính sách thuế quan đồng bộ và hợp lý trong việc vừa tăng thu Ngân sách, vừa có thể bảo vệ các ngành Công nghiệp non trẻ, các lĩnh vực sản xuất then chốt, và hạn chế Xuất khẩu một số mặt hàng mà Nhà nước không khuyến khích. d) Các loại thuế suất - Thuế...mặt tăng trưởng kinh tế cũng như tạo việc làm, ổn định xã hội thì Nông nghiệp có đóng góp quan trọng. Tuy nhiên, sau 6 năm gia nhập WTO, ngành Nông nghiệp đang bị thiệt thòi lớn, vốn đầu tư vào Nông nghiệp xuống rất mạnh. Ngành Công nghiệp và xây dựng: Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Na...ủa quá trình hội nhập lớn hơn những ảnh hưởng tiêu cực. Bốn là, công tác quản lý và xử lý nợ đọng thuế đã có bước chuyển rất cơ bản so với những năm trước. 2.4.2. Những hạn chế cơ bản và nguyên nhân a) Những hạn chế: Một là, quy mô có tăng nhưng tốc độ tăng chưa mạnh và có xu hướng giảm ...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002103.pdf
Ebook liên quan