Bài giảng Bài 6- Tổ chức công tác kiểm toán

Tom tat Bai giang Bài 6- Tỏ chúc cong tác kiẻm toán: ...-Lecturer : NCS.ThS.PHAN THANH HAI (Phó truỏng khoa Ké toán) -Mobile : 0905-185-195 -Email : phanthanhhai@duytan.edu.vn Bài 6 Tỏ chúc cong tác kiẻm toán Muc tieu nghien cuu của bài 6 - Nám duoc trinh tu kiem toan cua mot cuoc kiem toan. - Hiẻu rõ các buóc cong viẹc trong tùng giai doạn của mọt cuọc kiẻm toán - Biét duọc và phan biẹt sụ khác nhau giũa các loại báo cáo kiẻm toán Các mục của bài 6 Khai quat chung vè tỏ chúc cong tác kiẻm toán 1 Tỏ chúc kiẻm toán 2 Khai niem : To chuc kiem toan chinh la viec tao ra moi lien he khoa hoc va nghe thuat giua cac phuong phap kiem toan trong mot cuoc kiem toan cu the o mot doi tuong cu the. Cac cuoc kiem toan khac nhau co trinh tu thuc hien khac nhau tuy nhien tat ca deu phai thuc hien theo mot quy trinh chung voi 3 giai doan co ban + Chuan bi kiem toan + Thuc hien kiem toan + Ket thuc kiem toan 1.Khái quát chung vè tỏ chúc kiẻm toán CHUAN BI KIEM TOAN 1. Xac dinh muc tieu,

ppt9 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 29/04/2014 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptba_i_6_t_ch_8c_c_ng_ta8c_kio_m_toa8n_081.ppt