Bài giảng chương 3: Bảng cân đối kế toán

Tom tat Bai giang chuong 3: Bang can doi ke toan: ...): Tai san, no va VCSH uuoc tronh bay trong 1 cot (Vo du)  Coc khoan muc tron bang CðKT uuoc phon loai va tronh bay thanh tung nhum nho dua tron tonh thanh khoan cua TS, tonh chat dai han hay ngan han cua TS va no.  Tai VN: Mau B01-DN uuoc quy uinh tai quyet uinh so 15/2006 Gio tri uuoc x... gia uinh la hang ton kho uuoc mua sau hoac san xuat sau tho uuoc xuat truoc, va hang ton kho cun lai cuoi ky la hang ton kho uuoc mua hoac san xuat truoc uu.  Tonh gio von hang bon va hang ton kho cuoi ky theo coc phuong phop nou tron, biet:  Khi gio hang ton kho tang, viec lua chon phuon...hi pho khau hao hang nam la 500,000 USD. Tonh uo tuoi trung bonh cua TS, so nam khau hao trung bonh va so nam khau hao cun lai?  Cu nhan xot go ve truong hop nay? Nguon von no - troi phieu: - Troi phieu la mot hop uong trong uu nguoi ui vay (nguoi phot hanh troi phieu) cu nghia vu thanh t...

pdf18 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 29/04/2014 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuong3_6043.pdf