Bài giảng Chương II: Bảo hiểm hàng hải

Tom tat Bai giang Chuong II: Bao hiem hang hai: ...– gia tri tai san hoac chi phi tu bo ra trong ton that chung) Bai tap phan bo ton that chung 1 Vi du: Mot tau tri gia $100,000 cho hang tri gia $100,000, cuoc phi van chuyen tri gia $5,500 chu tau da thu. Trong hanh trinh van chuyen tau bi mac can phai sua chua mat $5000, hang bi hong tri gia S6500....ao hiem 3. Hop dong bao hiem Don bao hiem: noi dung gom 2 mat: Mat 1: ghi cac chi tiet ve hang hoa, tau, hanh trinh, nguoi bao hiem va nguoi duoc bao hiem: Ten, dia chi cua nguoi bao hiem va nguoi duoc bao hiem Ten hang, so luong, trong luong, so van don Ten tau, ngay khoi hanh Cang di, cang den, ca...ien bao hiem thoi han than tau 3. Trach nhiem cua nguoi bao hiem than tau Dieu kien 5: IVC- FPA: Institute Voyage Clause- FPA Absolutely: dieu kien bao hiem loai tru tuyet doi ton that rieng ve chuyen Dieu kien 6: Port Risks- dieu kien bao hiem rui ro o cang Dieu kien 7: Building and Construction Cl...

ppt93 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 29/04/2014 | Lượt xem: 1002 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptchc2a6c2a6c2a6c3adng_ii_0603.ppt