Bài giảng Kế toán - Đào Thị Thu Giang

Tóm tắt Bài giảng Kế toán - Đào Thị Thu Giang: ...ích KT trong tương laiXác định được giá trị một cách đáng tin cậy.Thời gian sử dụng ước tính là trên 1 nămCó đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.Tài sản dài hạnTSCĐ hữu hình: là những TSCĐ có hình thái vật chất như: công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyểnTSCĐ vô hình... t¹i cña doanh nghiÖp ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vµ sù kiÖn ®· qua mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n tõ c¸c nguån lùc cña m×nh.lµ mét bé phËn thuéc nguån vèn sö dông t¹m thêi ®­îc sö dông ®Ó hç trî cho sè vèn chñ së h÷u, doanh nghiÖp chØ ®­îc dïng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, tíi h¹n th× ph¶i tr¶ ch...được ghi nhận theo giá gốcGiá gốc là chi phí thực tế phát sinh để có được tài sản đóNguyªn t¾c Phï hîpGi÷a doanh thu vµ chi phÝ;Doanh thu, chi phÝ ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng kú kÕ to¸n (n¨m, quý, th¸ng).Chi phÝ t­¬ng øng víi doanh thu : chi phÝ cña kú t¹o ra doanh thu; chi phÝ cña kú tr­íc hoÆc chi phÝ ...

ppt59 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 26/08/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán - Đào Thị Thu Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế toán Giáo viên:	Th.s Đào Thị Thu GiangKhoa:	 	Quản trị kinh doanhĐiện thoại:	8 356 800- ext 308 (Off)	7622 462 (H)	091 3012 888 (Mb)Email:	dtgiang@hotmail.comNội dung môn họcLý thuyết kế toán: cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán: các khái niệm, các thuật ngữ, cách thức ghi chép, xử lý thông tin kế toán và lập các báo cáo tài chính.Kế toán doanh nghiệp: Nghiên cứu phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại. Giáo trình, tài liệu tham khảoGiáo trìnhLý thuyết hạch toán kế tóan – trường ĐH KTQD, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại.Lý thuyết kế toán.Kế toán doanh nghiệp (trong đó có phần kế toán doanh nghiệp thương mại) hay kế toán doanh nghiệp XNK, xuất bản từ năm 2006Tài liệu tham khảoHệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam.Luật kế toán.Quyết định 15 QĐ/BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế tóan doanh nghiệp.Websites:Bộ Tài chính: www.mof.gov.vnForum kế tóan viên: www.webketoan.comKiểm toán: www.kiemtoan.com.vnChương 1Bản chất và đối tượng của kế toánNội dung chươngKhái niệm Kế toánKế toán tài chính và kế toán quản trịĐối tượng của kế toánYêu cầu của thông tin kế toán Các nguyên tắc cơ bản của kế toánMột số quy định pháp lý liên quan đến kế toán Việt namLuật kế toánHệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam1. Khái niệm kế toánlà một hệ thống thông tin...Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chínhxử lý và tổng hợp các thông tin, vàsử dụng các thông tin để ra các quyết địnhKế toán...Kế toán là...	việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. (điều 4- Luật kế toán).Ngôn ngữ của kinh doanhKế toán là...Người lao độngAi là người sử dụng thông tin kế toán?Doanh nghiệp, và các tổ chứcNhà nướcNhà đầu tư, ngân hàngKhách hàngNhà cung cấpĐơn vị kế toán (điều 2-Luật KT)Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước;Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước;Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.Hoạt động kế toán doanh nghiệpNgười ra quyết địnhHoạt động kinh doanhPhản ánh ghi chépXử lý, phân loạiTổng hợp(Báo cáo)Kế toán tài chính và kế toán quản trịKế toán tài chính: Thu thập và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho đối tượng bên ngoài có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.Kế toán quản trị: Thu thập và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán Kế toán tài chính và kế toán quản trị(Những điểm giống nhau)Đều là bộ phận của hệ thống thông tin kế toán, KTQT sử dụng các số liệu ghi chép hàng ngày của KTTC, nhằm cụ thể hoá các số liệu, phân tích một cách chi tiết để phục vụ yêu cầu quản lý cụ thể.Cùng phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng ở góc độ khác nhau. KTTC liên quan đến quản lý toàn đơn vị, KTQT quản lý trên từng bộ phận, từng hoạt động, từng loại chi phí. Kế toán tài chính và kế toán quản trị(Những điểm khác nhau)Khác nhau về đối tượng sử dụng thông tin.Khác nhau về nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin.Khác nhau về tính pháp lý.Khác nhau về đặc điểm của thông tin.Khác nhau về hệ thống báo cáo2. Đối tượng kế toánĐối tượng của kế toán là Tài sản và sự vận động của tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tài sảnNguồn hình thành tài sảnSự vận động của tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh.Nguồn lực kinh tếNguồn tài trợPhương trình kế toánTài sản=Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữuTài sản	Là nguồn lực thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp và dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp 	(Chuẩn mực kế toán 01).Đất đaiHàng hóaTài sảnTài sản dài hạn (TSCĐ)Tài sản ngắn hạn (TSLĐ)Tài sản dài hạn 	là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Chắc chắn thu được lợi ích KT trong tương laiXác định được giá trị một cách đáng tin cậy.Thời gian sử dụng ước tính là trên 1 nămCó đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.Tài sản dài hạnTSCĐ hữu hình: là những TSCĐ có hình thái vật chất như: công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyểnTSCĐ vô hình: là TSCĐ không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị, do doanh nghiệp nắm giữ.Tài sản dài hạnĐầu tư dài hạn: là các khoản đầu tư có thời hạn trên 1 năm, là các bất động sản tài chính, là một loại tài sản cố định đặc biệt tồn tại dưới dạng các chứng khoán đầu tư dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu có thời gian thu hồi trên 1 nămTài sản dài hạnTSCĐ thuê ngoài: là các TSCĐ được hình thành từ các hoạt động thuê tài chính, đây là hình thức thuê vốn hoá về TSCĐ. Tài sản ngắn hạnlà những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển ngắn, thường là trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh.Nói cách khác, TS ngắn hạn là tất cả các tài sản còn lại không được xếp vào TSDH.Tài sản ngắn hạnTS bằng tiền: có tính lưu động cao nhất, là số tiền mặt trong quỹ, tiền gửi ngân hàng hay tiền đang chuyển (Tiền việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý)TS tương đương tiền: Đầu tư ngắn hạn: bao gồm đầu tư chứng khoán (tín phiếu kho bạc, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng...) có thời hạn thu hồi không quá một năm và các khoản góp vốn liên doanh và các loại đầu tư khác không quá một năm.Tài sản ngắn hạnTS phải thu: là tiền của doanh nghiệp mà khách hàng đang nợ vào thời điểm lập báo cáo và sẽ phải trả trong một thời hạn ngắn. Bao gồm các khoản phải thu từ khách hàng, phải thu nội bộ và các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ.TS tồn kho: vật tư, hàng hoá, thành phẩm, giá trị sản phẩm sở dang....dự trữ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nguồn vốnVốn chủ sở hữuNợ phải trảVốn chủ sở hữulà số vốn do chủ doanh nghiệp hay những bên góp vốn khác cùng đầu tư để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp được quyền sử dụng ổn định, lâu dài, thường xuyên trong suốt thời gian hoạt động của đơn vị.Vốn chủ sở hữuVốn của các nhà đầu tư: có thể là vốn của chủ doanh nghiệp, vốn góp, vốn cổ phần, vốn Nhà nước;Thặng dư vốn cổ phần: là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành;Lợi nhuận giữ lại: là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích luỹ bổ sung vốn;Vốn chủ sở hữuCác quỹ doanh nghiệp: như quỹ dự trữ quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển;Lợi nhuận chưa phân phối: là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ;Chênh lệch tỷ giáChênh lệch đánh giá lại tài sản:Nî ph¶i tr¶Lµ nghÜa vô hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vµ sù kiÖn ®· qua mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n tõ c¸c nguån lùc cña m×nh.lµ mét bé phËn thuéc nguån vèn sö dông t¹m thêi ®­îc sö dông ®Ó hç trî cho sè vèn chñ së h÷u, doanh nghiÖp chØ ®­îc dïng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, tíi h¹n th× ph¶i tr¶ cho chñ nî. (Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ ®èi víi c¸c ®èi t­îng kh¸c) Nî ph¶i tr¶Nî vayNî trong thanh to¸nPh¶i tr¶ nhµ cung cÊpPh¶i tr¶ Nhµ n­ícPh¶i tr¶ CB & CNVPh¶i tr¶ kh¸cSù vËn ®éng cña TS(c¸c qu¸ tr×nh kinh doanh)Doanh thu, thu nhËpChi phÝKÕt qu¶Doanh thu	Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng SXKD th«ng th­êng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Chi phÝlµ tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n lµm gi¶m lîi Ých kinh tÕ trong kú kÕ to¸n d­íi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu hao tµi s¶n...dÉn ®Õn lµm gi¶m vèn chñ së h÷u. VÝ dô : gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®· sö dông, tiÒn thuª nhµ x­ëng, tiÒn l­¬ng nh©n viªn, tiÒn khÊu hao m¸y mãc, l·i vay tr¶ cho ng©n hµng.... 	KÕt qu¶ KÕt qu¶ lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu, thu nhËp vµ chi phÝ cña cïng mét kú kÕ to¸n. Cã thÓ x¶y ra mét trong ba tr­êng hîp sau:kÕt qu¶ >0 l·i : t¨ng vèn chñ së h÷u.kÕt qu¶ < 0 lç : gi¶m vèn chñ së h÷u.kÕt qu¶ = 0 hoµ vèn. Các quan hệ pháp lý ngoài vốnCác hoạt động liên quan đến việc sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu gọi là các mối quan hệ kinh tế pháp lý ngoài vốn. Các mối quan hệ này bao gồm:đi thuê hoặc đi mượn tài sảnnhận đại lý, ký gửi, gia công...3. Yêu cầu của thông tin kế toánTrung thựcKhách quanĐầy đủKịp thờiDễ hiểuCó thể so sánh	4. Các nguyên tắc của kế toán	Là những nguyên tắc chung được thừa nhận trong công tác kế toán như: định giá các loại tài sản, ghi chép sổ sách, phương pháp soạn thảo các báo cáo tài chính kế toánnhằm đảm bảo sự dể hiểu, đáng tin cậy và có thể so sánh của các thông tin kế toán.Các nguyên tắc của kế toánCơ sở dồn tíchHoạt động liên tụcGiá gốcPhù hợpNhất quánThận trọngTrọng yếuCơ sở dồn tíchGhi sổ vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ KT-TCKhông căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc chi tiềnCơ sở dồn tích:Doanh thu và chi phí được ghi sổ khi các các giao dịch phát sinhHai cơ sở thu thập số liệu kế toánCơ sở tiền mặt:Doanh thu và chi phí được ghi sổ khi thực sự có nghiệp vụ thu hoặc chi tiềnNguyên tắc hoạt động liên tụcCơ sở giả định là DN đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục HĐKD trong tương lai gần;DN không có ý định cũng như không buộc phải ngừng HĐ hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.Nguyên tắc giá gốcTài sản được ghi nhận theo giá gốcGiá gốc là chi phí thực tế phát sinh để có được tài sản đóNguyªn t¾c Phï hîpGi÷a doanh thu vµ chi phÝ;Doanh thu, chi phÝ ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng kú kÕ to¸n (n¨m, quý, th¸ng).Chi phÝ t­¬ng øng víi doanh thu : chi phÝ cña kú t¹o ra doanh thu; chi phÝ cña kú tr­íc hoÆc chi phÝ ph¶i tr¶ liªn quan ®Õn doanh thu cña kú. Nguyªn t¾c nhÊt qu¸nThèng nhÊt vÒ chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· chän Ýt nhÊt trong mét kú kÕ to¸n n¨m. Ví dụ: Xác định trị giá vốn cúa hàng xuất kho, có 4 phương pháp:FIFO hay Nhập trước, Xuất trướcLIFO hay Nhập sau, Xuất trướcBình quân gia quyềnGiá trị đích danhVí dụ:Có số liệu về tình hình hàng xuất, nhập như sau:Tồn kho đầu kỳ	02/1 mua 200 đơn vị, giá 100/đv, Gtrị: 20.00010/1 mua 700 đơn vị, giá 95/đv, Gtrị: 66.50025/1 mua 100 đvị, giá 105/đv, Gtrị: 10.50027/1, xuất 250 đơn vị đem bán, vậy trị giá vốn của hàng bán là bao nhiêu?Ví dụ (tiếp)FIFO = 200*100 + 50*95=LIFO = Bình quân gia quyềnGiá trị đích danhNguyªn t¾c thËn trängLµ viÖc xem xÐt, c©n nh¾c, ph¸n ®o¸n cÇn thiÕt ®Ó lËp c¸c ­íc tÝnh kÕ to¸n trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng ch¾c ch¾n. Ph¶i lËp dù phßng;TS vµ TNhËp : kh«ng ®¸nh gi¸ cao h¬n Nî PTr¶ vµ chi phÝ : kh«ng ®¸nh gÝa thÊp h¬n DT vµ TNhËp : b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ;Chi phÝ : b»ng chøng vÒ kh¶ n¨ng ph¸t sinh. Nguyªn t¾c träng yÕu Việc bỏ sót hoặc sai sót trọng yếu: sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC. Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các bỏ sót hoặc sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. 	(chuẩn mực 29)5. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt KT(bao gåm 7 ch­¬ng 54 ®iÒu) C1 : Quy ®Þnh chung. C2 : Néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n C3 : Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ng­êi lµm kÕ to¸n C4 : Ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n C 5: Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n C 6 : Khen th­ëng vµ xö lý vi ph¹m C 7 : §iÒu kho¶n thi hµnh 6. ChuÈn mùc kÕ to¸n Lµ nh÷ng quy ®Þnh vµ h­íng dÉn c¸c nguyªn t¾c, néi dung, ph­¬ng ph¸p vµ thñ tôc kÕ to¸n c¬ b¶n, chung nhÊt lµm c¬ së ghi chÐp kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nh»m ®¹t ®­îc sù ®¸nh gi¸ trung thùc, hîp lý, kh¸ch quan vÒ thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.4 chuẩn mực kế toán ban hành đợt 1 (ngày 31/12/2001)Chuẩn mực 02 - “Hàng tồn kho”Chuẩn mực 03 - “TSCĐ hữu hình”Chuẩn mực 04 - “TSCĐ vô hình”Chuẩn mực 14 - “Doanh thu và Thu nhập khác”6 chuẩn mực kế toán ban hành đợt 2 (ngày 31/12/2002)Chuẩn mực số 01 – “Chuẩn mực chung”.Chuẩn mực số 06 – “Thuê tài sản”.Chuẩn mực số 10 – “ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”.Chuẩn mực số 15 – “Hợp đồng xây dựng”;Chuẩn mực số 16 – “Chi phí đi vay”;Chuẩn mực số 24 – “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;6 chuẩn mực kế toán ban hành đợt 3 (ngày 31/12/2003)Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư ;Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan. 6 chuẩn mực kế toán ban hành đợt 4 (ngày 15/02/2005)Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.4 chuẩn mực kế toán ban hành đợt 5 (QD 100/QD-BTC-2005 ngày 28/12/2005)Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.Nội dung của công tác kế tóanChứng từ kế tóanTài khoản kế tóanBáo cáo tài chínhKiểm tra kế tóanKết thúc chương 1

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_toan_dao_thi_thu_giang.ppt