Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng

Tóm tắt Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng: ...p tính tỷ giá ghi sổ của các tài khoản có gốc ngoại tệ Danh mục tài khoản ngân hàng Kế toán tiền mặt, tiền gởi và tiền vay/ Danh mục từ điển/ Danh mục tài khoản ngân hàng Danh mục phân nhóm khách hàng Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Danh mục tự điển và tham số tùy chọn/ Danh mục kh...ch toán trực tiếp vào các tài khoản chi phí. V Phiếu thanh toán tạm ứng dùng để cập nhật các chứng từ có liên quan đến việc nhân viên thanh toán các khoản tạm ứng trước đó. Phiếu thanh toán tạm ứng được cập nhật tương tự như phiếu chi tiền thanh toán cho các chi phí. V Phiếu ghi nợ, ghi có t... các số tiền của các phiếu thu sau phiếu thu hiện thời. - Khi loại tiền thu trên phiếu thu khác với loại tiền trên hóa đơn bán hàng thì phải nhập số tiền quy đổi tương ứng với loại tiền ghi trên hóa đơn. Lúc này chương trình sẽ tự động hạch toán số tiền chênh lệch tỷ giá so với số tiền trên hó...

pdf70 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng cụ do kế toán thực hiện. Tuy 
nhiên, không phải hoàn thành xong việc nhập chứng từ sẽ có được các báo cáo kế toán chính 
xác, điều này còn tuỳ thuộc trình độ của người kế toán viên cũng như việc tuân thủ các 
nguyên tắc chung trong kế toán máy. 
 Điều kiện để lập báo cáo kế toán trên máy là phải tiến hành chuyển số dư cuối kỳ 
trước sang số dư đầu kỳ này. 
II.2.3 Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát 
tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp được chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh chính và 
các hoạt động tài chính, hoạt động bất thường. Ngoài ra, báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh còn kết hợp phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước về các 
khoản thuế và các khoản khác phải nộp cũng như chi tiết các chỉ tiêu về thuế giá trị gia tăng. 
Nội dung và cơ sở số liệu 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm ba phần chính: 
Phần I: Lãi, lỗ_ phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác. Phần này bao gồm các chỉ 
tiêu sau: 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 103 
1. Doanh thu thuần 
2. Giá vốn hàng bán 
3. Lợi nhuận gộp 
4. Chi phí bán hàng 
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.... 
Các chỉ tiêu này đều được trình bày theo các nội dung như tổng số phát sinh trong kỳ, 
số liệu của kỳ trước (dùng cho mục đích so sánh) và số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo 
cáo. 
Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước_ phản ánh tình hình thực hiện 
nghĩa vụ đối với Nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Các khoản thuế 
trong phần này được chi tiết theo từng loại thuế như thuế GTGT hàng bán nội địa, thuế GTGT 
hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, .... Tất cả các chỉ tiêu này đều 
được trình bày theo các nội dung như số còn phải nộp của kỳ trước chuyển sang, số phải nộp 
phát sinh trong kỳ báo cáo, số đã nộp trong kỳ báo cáo, luỹ kế số phải nộp và số đã nộp từ đầu 
năm đến cuối kỳ báo cáovà số còn phải nộp đến cuối kỳ báo cáo. Ngoài ra, cuối phần II còn 
phản ánh số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang, trong đó chi tiết theo thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 
Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, 
thuế GTGT hàng bán nội địa_ phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ; thuế GTGT đã khấu 
trừ, còn được khấu trừ cuối kỳ; thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại, còn được hoàn lại cuối 
kỳ; thuế GTGT được giảm, đã giảm và còn được giảm cuối kỳ; thuế GTGT hàng bán nội địa 
đã nộp vào Ngân sách Nhà nước và còn phải nộp cuối kỳ. 
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên cơ sở số liệu sau: 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước 
- Sổ kế toán trong kỳ của các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 
- Sổ kế toán các tài khoản 133 "Thuế GTGT được khấu trừ" và tài khoản 333 "Thuế và 
các khoản phải nộp nhà nước" 
II.2.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc hình thành và 
sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Dựa vào báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ, người sử dụng có thể đánh giá được khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần 
của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dự đoán được luồng tiền trong kỳ 
tiếp theo. 
Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp gồm ba phần sau đây: 
♦ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, như tiền thu bán hàng, tiền thu từ các khoản phải thu thương mại, 
các chi phí bằng tiền như tiền trả cho nhà cung cấp (trả ngay trong kỳ và tiền trả cho khoản nợ 
từ kỳ trước), tiền thanh toán cho công nhân viên về tiền lương và bảo hiểm xã hội, các chi phí 
khác bằng tiền (chi phí văn phòng phẩm, công tác phí...). 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 104 
♦ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: 
- Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư 
của doanh nghiệp. 
Dòng tiền lưu chuyển được tính gồm toàn bộ các khoản thu do bán, thanh lý tài sản cố 
định, thu hồi các khoản đầu tư vào các đơn vị khác... và các khoản chi thanh lý, chi mua sắm, 
xây dựng tài sản cố định, chi về đầu tư vào các đơn vị khác. 
♦ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: 
Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính 
của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm các nghiệp vụ làm tăng 
giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp, như chủ doanh nghiệp góp vốn, vay vốn (không phân 
biệt vay vốn dài hạn hay vốn vay ngắn hạn), nhận vốn liên doanh, phát hành cổ phiếu, trái 
phiếu, trả nợ các khoản vay hoặc thanh toán trái phiếu, cổ phiếu... 
Dòng tiền lưu chuyển được tính bao gồmcác khoản thu, chi liên quan như tiền vay đã 
nhận, tiền thu được do phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tiền chi trả lãi cho các bên góp vốn, trả 
lãi cổ phiếu, trái phiếu bằng tiền, thu lãi tiền gửi... 
* Nguyên tắc lập và cơ sở số liệu 
Theo phương pháp gián tiếp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập bằng cách điều chỉnh 
lợi nhuận trước thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các nghiệp vụ 
không trực tiếp thu tiền hoặc chi tiền đã làm tăng, giảm lợi nhuận loại trừ các khoản lãi, lỗ của 
hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đã tính vào lợi nhuận trước thuế, điều chỉnh các 
khoản mục thuộc vốn lưu động. Theo phương pháp này, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập 
dựa vào: 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
- Bảng cân đối kế toán 
- Các tài liệu khác như: sổ cái, sổ kế toán chi tiết, báo cáo vốn góp, khấu hao, chi tiết 
hoàn nhập dự phòng hoặc các tài liệu chi tiết về mua bán tài sản cố định, trả lãi vay, sổ thu chi 
tiền mặt... 
Theo phương pháp trực tiếp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập bằng cách xác định và 
phân tích trực tiếp các khoản thực thu, thực chi bằng tiền trên các sổ kế toán vốn bằng tiền 
theo từng loại hoạt động và nội dung thu chi. Cơ sở số liệu để lập : 
- Bảng cân đối kế toán 
- Sổ kế toán thu chi vốn bằng tiền 
- Sổ kế toán theo dõi các khoản phải thu, phải trả 
II.2.5 Thuyết minh báo cáo tài chính 
Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung những thông tin về tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài 
chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được. 
Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát đặc điểm hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, nội dung một số chế độ kế toán được doanh nghiệp lựa chọn để áp 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 105 
dụng, tình hình và lý do biến động của một số đối tượng tài sản và nguồn vốn quan trọng, 
phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các kiến nghị của doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp phải trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đánh giá quy định trong 
thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể trình bày thêm các nội 
dung khác nhằm giải thích chi tiết hơn tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. 
Cơ sở số liệu: 
- Các sổ kế toán kỳ báo cáo 
- Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo 
- Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ báo cáo 
- Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước 
Theo thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế toán thực hiện 4 
chuẩn mực kế toán ban hành hành theo Quyết định số149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, hệ thống báo cáo tài chính có những bổ sung và thay đổi như 
sau: 
Bổ sung tài khoản 242-Chi phí trả trước dài hạn 
Xoá bỏ, sửa đổi tên và số hiệu một số tài khoản loại 7, loại 8. 
- Xoá bỏ Tài khoản 711-Thu nhập hoạt động tài chính và Tài khoản 811-Chi phí hoạt 
động tài chính. 
- Đổi tên và số hiệu Tài khoản 721-Các khoản thu nhập bất thường thành Tài khoản 
711-Thu nhập khác và Tài khoản 821-Chi phí bất thường thành Tài khoản 811-Chi phí khác. 
- Sửa đổi, bổ sung nội dung Tài khoản 711-Thu nhập khác. 
- Riêng bảng Thuyết minh báo cáo tài chính có thêm mục “Một số chỉ tiêu chi tiết về 
hàng tồn kho” sau phần “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” như sau: 
Chỉ tiêu Mã số Số tiền 
- Giá gốc của tổng số hàng tồn kho 
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho (giá gốc trừ (-) dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho) đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho 
các khoản nợ vay 
 Do có những sự thay đổi, bổ sung này nên biểu mẫu các báo cáo tài chính cũng có sự 
thay đổi cho phù hợp. Một số phần mềm kế toán được lập trình có khả năng liên kết, giao tiếp 
với các phần mềm ứng dụng khác như nhập và truy xuất dữ liệu từ Excel, Access...Nếu phần 
mềm kế toán có khả năng này thì sẽ rất thuận lợi cho kế toán viên trong việc lập các báo cáo 
kế toán theo các biểu mẫu mới do Bộ tài chính ban hành. Điều này không những giảm nhẹ 
khối lượng công việc cho kế toán viên mà còn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác 
cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối 
ưu. 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 106 
III. Hướng dẫn thực hành 
III.1 Thiết lập sổ kế toán 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Phiếu nhập mua vật tư, hàng hóa 
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Báo 
cáo hàng nhập mua/ Bảng kê phiếu nhập 
Chi phí mua hàng Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Báo 
cáo hàng nhập mua/ Bảng kê phiếu nhập 
Hóa đơn mua dịch vụ, TSCĐ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Báo 
cáo công nợ theo hóa đơn/ Bảng kê hóa đơn 
mua hàng và dịch vụ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ = 
PN1 
Phiếu nhập thành phẩm (nhập từ sản 
xuất) 
Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng nhập/ 
Bảng kê phiếu nhập 
Phiếu xuất kho cho sản xuất và gửi bán 
ở các đại lý 
Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng xuất/ 
Bảng kê phiếu xuất 
Phiếu nhập thành phẩm (nhập từ sản 
xuất) 
Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng nhập/ 
Bảng kê phiếu nhập 
Phiếu xuất kho cho sản xuất và gửi bán 
ở các đại lý 
Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng xuất/ 
Bảng kê phiếu xuất 
Hóa đơn giảm giá Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Báo 
cáo công nợ theo khách hàng/ Bảng kê chứng 
từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ = 
HD4 
Chứng từ bù trừ công nợ Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Báo 
cáo công nợ theo khách hàng/ Bảng kê chứng 
từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ = 
HD9 
Chứng từ ghi nợ ghi có tài khoản công 
nợ 
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Báo 
cáo công nợ theo khách hàng/ Bảng kê chứng 
từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ = 
HD6 
Tiền mặt tại quỹ (phiếu thu, phiếu chi) Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay/ Báo cáo 
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng/ Sổ quỹ 
Tiền gửi ngân hàng (báo có, báo nợ) Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay/ B áo 
cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng/ Sổ chi tiết 
của một tài khoản 
Tiền vay ngắn hạn. Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay/ Báo cáo 
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng/ Sổ chi tiết của 
một tài khoản 
Kế toán công nợ phải thu 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 107 
Sổ chi tiết công nợ phải thu của khách 
hàng H1 (KHH1) 
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Báo 
cáo công nợ theo khách hàng/ Sổ chi tiết công 
nợ của một khách hàng 
Bảng cân đối phát sinh công nợ phải thu 
các khách hàng 
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Báo 
cáo công nợ theo khách hàng/ Bảng cân đối 
phát sinh công nợ của một tài khoản 
Sổ chi tiết công nợ tạm ứng của nhân 
viên Nguyễn Văn Tư (NVTNV) 
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Báo 
cáo công nợ theo khách hàng/ Sổ chi tiết công 
nợ của một khách hàng 
Bảng cân đối phát sinh công nợ tạm ứng 
các nhân viên 
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Báo 
cáo công nợ theo khách hàng/ Bảng cân đối 
phát sinh công nợ của một tài khoản 
Kế toán công nợ phải trả 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Sổ chi tiết công nợ phải trả cho nhà 
cung cấp hàng hóa người bán S1 
(NBS1) 
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Báo 
cáo công nợ theo nhà cung cấp/ Sổ chi tiết 
công nợ của một khách hàng 
Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả 
cho các nhà cung cấp hàng hóa 
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Báo 
cáo công nợ theo nhà cung cấp/ Bảng cân đối 
phát sinh công nợ của một tài khoản 
Sổ chi tiết công nợ phải trả cho nhà 
cung cấp dịch vụ Cty Điện Lực Hà Nội 
(NBL01) 
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Báo 
cáo công nợ theo nhà cung cấp/ Sổ chi tiết 
công nợ của một khách hàng 
Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả 
cho các nhà cung cấp dịch vụ 
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Báo 
cáo công nợ theo nhà cung cấp/ Bảng cân đối 
phát sinh công nợ của một tài khoản 
Kế toán hàng tồn kho 
Nghiệp vụ phát sinh Menu cập nhật 
Tính giá trung bình tháng Kế toán hàng tồn kho/ Cập nhật số liệu/ 
Tính giá trung bình 
Tính giá trung bình di động theo ngày Kế toán hàng tồn kho/ Cập nhật số liệu/ 
Tính giá trung bình di động theo ngày 
Tính giá cho vật tư nhập trước xuất trước Kế toán hàng tồn kho/ Cập nhật số liệu/ 
Tính giá nhập trước xuất trước 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Tính giá trung bình Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng tồn 
kho/ Bảng giá trung bình 
- Thẻ kho 
- Bảng cân đối nhập xuất tồn kho 
Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng tồn 
kho/ Thẻ kho, Sổ chi tiết vật tư 
Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng tồn 
kho/ Tổng hợp nhập xuất tồn 
Kế toán tài sản cố định 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Tính khấu hao TSCĐ Kế toán tài sản cố định/ Báo cáo khấu hao và 
phân bổ khấu hao/ Bảng tính khấu hao TSCĐ 
Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ Kế toán tài sản cố định/ Báo cáo khấu hao và 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 108 
phân bổ khấu hao/ Bảng phân bổ khấu hao 
Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm và tra cứu số liệu/ 
Bảng kê chứng từ. Điều kiện lọc tại trường 
mã chứng từ là PK5 
Điều chỉnh giá trị tài sản Kế toán tài sản cố định/ Báo cáo kiểm kê tài 
sản cố định/ Báo cáo chi tiết tài sản cố định 
Khai báo giảm TSCĐ Kế toán tài sản cố định/ Báo cáo tăng giảm 
TSCĐ/ Báo cáo chi tiết giảm TSCĐ 
Điều chuyển bộ phận sử dụng Kế toán tài sản cố định/ Báo cáo kiểm kê 
TSCĐ/ Báo cáo chi tiết TSCĐ theo bộ phận 
Điều chỉnh khấu hao tháng Kế toán tài sản cố định/ Báo cáo khấu hao và 
phân bổ khấu hao/ Bảng tính khấu hao 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
- Bút toán phân bổ tiền lương, BHXH, 
BHYT, KPCĐ 
- Trích lương nghỉ phép của công nhân 
trực tiếp sản xuất 
- Bút toán phân bổ công cụ cụng cụ 
- Bút toán phân bổ khấu hao 
- Bút toán kết chuyển chi phí SCL vào 
chi phí chờ phân bổ 
- Phân bổ chi phí SCL 
Kế toán tổng hợp/Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PK1 
Bút toán phân bổ khấu hao Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/ Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PK5 
Tính giá trung bình nguyên vật liệu Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo hàng xuất/ 
Bảng kê phiếu xuất 
Kế toán hàng tồn kho/ Báo cáo nhập xuất 
tồn/ Bảng giá trung bình 
Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực 
tiếp vào chi phí sản xuất dở dang 
Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/ Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PK3 
Phân bổ chi phí nhân công và chi phí sản 
xuất chung cho các sản phẩm 
Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/ Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PBL 
- Tập hợp và phân bổ chi phí NVL 
- Phân bổ chi phí nhân công và chi phí 
sản xuất chung 
- Tính giá thành sản phẩm 
- Bảng giá thành sản phẩm 
- Thẻ giá thành sản phẩm 
- Thẻ giá thành sản phẩm (2) 
- Báo cáo chi tiết giá thành theo vật tư 
- Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm 
Cập nhật giá cho các phiếu thành phẩm Kế toán hàng tồn kho/ Cập nhật số liệu/ 
Phiếu nhập kho 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 109 
Kết chuyển GTKH và GTCL của dàn 
máy vi tính (nghiệp vụ bán TSCĐ) 
Bút toán tạm nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp 
Tạm trích các quỹ phát triển, khen 
thưởng, phúc lợi 
Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/ Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PK1 
Kế toán tổng hợp – các bút toán cuối kỳ 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Phân bổ chi phí chờ phân bổ 
Kết chuyển kết quả lãi lỗ 
Kết chuyển thuế GTGT đầu vào 
Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/ Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PK1 
Kết chuyển thuế GTGT đầu vào 
Kết chuyển doanh thu, giá vốn hàng bán 
Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí 
quản lý doanh nghiệp 
Kết chuyển thu nhập từ hoạt động tài 
chính, thu nhập bất thường 
Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính, 
hoạt động bất thường 
Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/ Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PK3 
Bút toán phân bổ chi phí sản xuất chung 
cho các phân xưởng A và B (TK 6271C 
=> TK 6271PXA, 6271PXB;...) 
Kế toán tổng hợp/ Lọc tìm số liệu và báo 
cáo nhanh/ Bảng kê chứng từ 
Lưu ý: điều kiện lọc tại trường mã chứng từ 
= PK4 
III.2 Các báo cáo tài chính 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
- Bảng cân đối phát sinh các tài khoản 
- Bảng cân đối kế toán 
- Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ 
- Báo cáo KQSXKD Phần 1. Lãi lỗ 
- Báo cáo KQSXKD cho nhiều kỳ 
- Báo cáo KQSXKD Phần 2. NS 
- Báo cáo KQSXKD Phần 3. Thuế 
- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực 
tiếp 
- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực 
tiếp cho nhiều kỳ 
- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián 
tiếp 
- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián 
tiếp cho nhiều kỳ 
- Thuyết minh báo cáo tài chính 
- Bảng phân tích tài chính của doanh nghiệp 
Kế toán tổng hợp/ Báo cáo tài chính/ 
... 
Các báo cáo thuế 
Báo cáo đối chiếu Menu xem báo cáo 
Bài giảng Kế toán máy Biên soạn: Lê Ngọc Mỹ Hằng 
 Trường ĐH Kinh Tế - Khoa KT TC Trang 110 
- Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) 
- Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra 
(mẫu 02/GTGT) 
- Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào 
(mẫu 03, 04, 05/GTGT) 
- Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp (mẫu 04/TNDN) 
Báo cáo thuế/ Báo cáo thuế GTGT/... 
Báo cáo thuế/ Báo cáo quyết toán thuế 
TNDN/... 
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
- PGS.TS Nguyễn Văn Công, 2004, Phần 9: Báo cáo kế toán trong Vận dụng chuẩn 
mực kế toán mới vào các phần hành kế toán doanh nghiệp, Trang 291-293, NXB Tài chính 
Hà Nội. 
- Công ty tài chính kế toán FAST, 2005, Chương 5: Phân hệ kế toán tổng hợp trong 
Hướng dẫn thực hành phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING, trang 17-18. 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IV 
1. Khái niệm hệ thống bảng biểu kế toán 
2. Mục đích thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán 
3. Nội dung, phương pháp lập các bảng biểu kế toán 
4. Việc ghi sổ kế toán có ý nghĩa gì? Vì sao phải thiết lập báo cáo kế toán? 
5. Trình bày nguyên tắc lập và cơ sở số liệu của bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế 
toán? So sánh với kế toán thủ công. 
6. Việc lập các bảng biểu kế toán trong chương tình kế toán máy giống và khác như thế 
nào so với lập theo phương pháp thủ công ? 
7. Trình bày nguyên tắc, điều kiện để thiết lập các báo cáo kế toán trên máy? 
BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG IV 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_may_le_ngoc_my_hang.pdf
Ebook liên quan