Bài giảng Nền móng - Chương 4: Móng cọc - Nguyễn Thanh Sơn

Tóm tắt Bài giảng Nền móng - Chương 4: Móng cọc - Nguyễn Thanh Sơn: ... theo keát quaû neùn tónh coc.ï ï BAÛNG TRA 327Ma saùt beân coïc, fsi BAÛNG TRA 4 7 4 1 Söùc chòu taûi cuûa coc theo chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát neàn - Chuù thích: . . . ï tieáp- • Caùc trò soá Rn trình baøy ôû daïng phaân soá thì töû soá laø cuûa caùt, coøn maãu soá laø cuûa seùt. • Ñoä ...t c = 0 Höôùng giaûi ï , . Aùp duïng theo coâng thöùc cuûa Nhaät Baûn. 4 7 5 SCT CUÛA COC THEO COÂNG THÖÙC ÑOÄNG. . . Ï 1. Nguyeân lyù:  Sau khi haï coïc ñeán ñoä saâu thieát keá, ñeå coïc nghæ, tieán haønh ñoùng thöû vôùi buùa ñoùng troïng löôïng Q, ñoä cao rôi buùa H. Ño ñoä luùn 1 nhaùt...û moãi caáp taûi. û Töø quan heä (P, S) → SCT giôùi haïn cua coïc. 3 Sô ñoà vaø thieát bò thí nghieäm:. Heä thoáng gia taûi: kích thuûy löïc vaø ñoái troïng. 3 1 Kí h th û l. c uy öïc:  Naêng löïc cuûa kích Pmax(kích) ≥ 1,5 Pmax(TN)  Pmax(TN): taûi thí nghieäm lôùn nhaát döï kieán, tuøy muï...

pdf25 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Nền móng - Chương 4: Móng cọc - Nguyễn Thanh Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ung bình doïc thaân coïc trong phaïm vi lôùp ñaát
rôøi.
T ñ ù
 As: dieän tích maët beân coïc trong phaïm vi lôùp ñaát rôøi.
rong o:
 K1 ; K2 heä soá
(coïc ñoùng)
K 400
(coïc nhoài)
K 1201 = 
K2 = 2
1 = 
K2 = 1
á å å
 Heä so an toaøn tong the: FS = 2.5 ÷ 3.
4 7 4 3 SCT cuûa coc theo thí nghieäm xuyeân SPT. . . ï
b. Söùc chòu taûi cho pheùp cuûa coïc theo coâng thöùc cuûa Nhaät Baûn:
[ ] ( )1 0.23 a p si s i i ci iP N A N L c L uα  = + +  
Trong ñoù:
• α: heä soá, phuï thuoäc vaøo phöông phaùp thi coâng coïc.
Coïc ñoùng, α = 30.
Coïc nhoài, α = 15.
N chæ soá SPT t ng bình t ong khoaûng 1d döôùi m õi coc & 4d• a: ru r u ï
treân muõi coïc.
• Ns: chæ soá SPT trung bình cuûa lôùp ñaát rôøi doïc thaân coïc.
û û
 Ls i: chieàu daøi ñoaïn coïc naèm trong lôùp ñaát rôøi thöù i maø coïc ñi qua.
b. Söùc chòu tai cho pheùp cua coïc theo coâng thöùc cuûa Nhaät Baûn:
,
 Lc,i: chieàu daøi ñoaïn coïc naèm trong lôùp ñaát dính thöù i maø coïc ñi
qua.
 u: chu vi tieát dieän coïc.
 c : Löïc dính cuûa ñaát dính cuûa lôùp ñaát thöù i maø coïc ñi qua.
BAØI TAÄP AÙP DUNG 3Ï
Döï baùo SCT cuûa coïc BTCT tieát dieän 25cmx25cm daøi 12.5m thi
coâng baèng phöông phaùp eùp.
Neàn ñaát goàm 3 lôùp nhö ví du treânï .
Keát quaû thí nghieäm xuyeân SPT cho keát quaû nhö sau:
Ñoä saâu 
(m) 2 4 6 10 11 12 14 16
Giaù trò N 3 3 2 1 21 22 23 23
Löc dính lôùp caùt pha deûo c = 1 2T/m2 ; lôùp buøn seùt c = 0
Höôùng giaûi
ï , .
Aùp duïng theo coâng thöùc cuûa Nhaät Baûn.
4 7 5 SCT CUÛA COC THEO COÂNG THÖÙC ÑOÄNG. . . Ï 
1. Nguyeân lyù:
 Sau khi haï coïc ñeán ñoä saâu thieát keá, ñeå coïc nghæ, tieán haønh
ñoùng thöû vôùi buùa ñoùng troïng löôïng Q, ñoä cao rôi buùa H. Ño ñoä luùn
1 nhaùt buùa gaây ra laø e - ñoä choái cuûa coïc - Ñoä xuyeân saâu bình
quaân cuûa coc do 1 nhaùt buùa.ï
 Ñoùng coïc thöû phaûi tieán haønh töø 3 ñeán 5 nhaùt buùa. Ñoä cao rôi
buùa phaûi ñoàng ñeâu cho taát caû caùc nhaùt & laáy giaù trò trung bình).
 Ñoä choái cuûa coïc e caøng beù → SCT giôùi haïn cuûa coïc caøng lôùn
ø l i Q thí hi ä tì ki á h ä Pva ngöôïc aï . ua ng em m em quan e e - gh.
Q
Khaûo saùt coc trong löông q (goàm caû phu kieän)
H
ï ï ï ï
chòu va chaïm cuûa buùa troïng löôïng Q rôi töø ñoä
cao H
e
.
Baøi toaùn cô baûn: ño ñoä choái e cuûa coïc, töø ñoù
xaùc ñònh SCT giôùi han cuûa coc P
q
ï ï gh.
ÔÛ ñoä cao H coïc tích ñöôïc naêng löôïng QH (theá
ê û b ù ) Ñ ù d ã t ùi h i õ
Lc
nang cua ua . ong coïc an ô va c aïm g öa
buùa Q vaø coïc q, naêng löôïng QH seõ chuyeån
th ø han :
 Coïc dòch chuyeån 1 ñoaïn e;
 Buùa naåy ngöôïc trôû laïi 1 ñoaïn h;
 Moät phaàn naêng löôïng tieâu taùn ra xung
Pquanh.
4.7.5. Söùc chòu taûi cuûa coc theo coâng thöùc ñoäng -tieáp-
Giaû thieát:
ï
Va chaïm giöõa coïc vaø buùa laø va chaïm ñaøn hoài (ñeå coi ñoäng
löôïng baûo toaøn) → theá naêng cuûa buùa QH = naêng löôïng va
2. Dieãn dòch keát quaû:
chaïm.
2.1. Theo Gerxeâvanov:
2 2
1
2 2gh TN
Q k qn F nF nFP QH
Q q e
+ 
= − + +  +  [ ]
gh
t
P
P
k
=
c
4.7.5. Söùc chòu taûi cuûa coc theo coâng thöùc ñoäng -tieáp-
Trong ñoù:
F di ä tí h ti át di ä
ï
• : en c e en ngang coïc.
• Q : Troïng löôïng phaàn buùa rôi;
• q : Troïng löôïng coïc bao goàm caû muõ coïc, ñeäm coïc vaø coïc daãn
neáu coù;
• H : Chieàu cao rôi thöïc teá cuûa phaàn ñoäng cuûa buùa.
• k1 : Heä soá phuc hoài khi va cham khi theùp vôùi gang va chamï ï , ï
vôùi goã thì laáy k1 = 0,2.
• n: heä soá kinh nghieäm phu thuoäc vaät lieäu laøm coc vaø caùch, ï ï
ñoùng coïc, tra baûng sau:
Baûng tra heä soá n:
Loaïi coïc vaø ñeäm coïc n (kG/cm2) 
Coïc goã: - coù ñeäm 8
- khoâng ñeäm 10
Coïc BTCT coù coïc daãn 15
Coïc theùp: - coù ñeäm goã
- coù ñeäm theùp vaø coïc daãn
ù d ã kh â ñ ä
20
30
50- co coïc an, ong em
Ktc tra theo phuï luïc A TCVN 205-98:
Ñieàu kieän Ktc
Neáu SCT coc xaùc ñònh theo phöông phaùp thöû 1 25ïñoäng coïc coù keå ñeán bieán daïng ñaøn hoài cuûa ñaát. ,
Neáu SCT coïc xaùc ñònh baèng tính toaùn, keå caû theo
k á û h û ñ ä ø kh â k å ñ á bi á 1 4et qua t ö ong coïc ma ong e en en
daïng ñaøn hoài cuûa ñaát
,
2 2 Theo Hilley:. .
Söùc chòu taûi cöïc haïn cuûa coïc theo coâng thöùc ñoäng cuûa Hilley xaùc 
ñònh theo coâng thöùc:
2W Wk W h +
Q
( )1 2 3
.. .
0.5
c
u
f c
eQ
e c c c W W
= ×
+ + + +
[ ] u
s
P
F
=
T ñ ù
vôùi FS ≥ 3
rong o:
 Wc: troïng löôïng cuûa coïc.  L: chieàu daøi coïc.
 W: troïng löôïng cuûa buùa ñoùng.
 h: chieàu cao rôi buùa.
 Ap: dieän tích tieát dieän ngang coïc.
 Ep: module ñaøn hoài vaät lieäu coïc.
2.2. Theo Hilley:
 k: hieäu suaát cô hoïc cuûa buùa ñoùng coïc.
k = 1 : ñoái vôùi buùa rôi tö do ñieàu khieån tö ñoäng vaø buùa diesel ï ï .
k = 0.75 : ñoái vôùi buùa rôi töï do naâng baèng caùp tôøi.
ák = 0.75 ÷ 0.85, ñoi vôùi caùc loaïi buùa hôi nöôùc ñôn ñoäng
 e: heä soá phuïc hoài.
Coïc coù ñaàu bòt theùp, e = 0.55.
Coc theùp coù ñeäm ñaàu coc baèng goã meàm, e = 0.4.ï ï
Coïc BTCT, ñeäm ñaàu baèng goã, e = 0.25.
c : bieán dang ñaøn hoài cuûa ñaàu coc ñeäm ñaàu coc vaø coc 1 ï ï , ï ï
daãn.
bi á d ñ ø h ài û
c2 = QuL/ApEp
 c2: en aïng an o cua coïc
 c3: bieán daïng cuûa ñaát neàn, c3 = 5mm.
2 3 Theo TCXD 205: 1998. .
 Khi thöû ñoäng coïc ñoùng, neáu ñoä choái thöïc teá, ef ≥ 2mm, thì söùc
hò t ûi h û ù ñò h th â th ù
( )24 
c u a cöïc aïn cua coïc xac n eo cong öc sau:
1
1
1 1
2
p n c
u
f n c
W W WnFMQ
nFe W W W
ε∋ + + = + × −
+ +  
 Neáu ñoä choái thöïc teá, ef < 2mm, thì söùc chòu taûi cöïc haïn cuûa
coc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:
( )1 821 e ce c W + ∋ ++  
ï
( )2* 12 2
p ff
u
f cf
Q
e c W We c
θ
θ
= × − + ++ 
2 3 Theo TCXD 205: 1998
Trong ñoù:
. .
• n: heä soá, n = 150T/m2 ñoái vôùi coïc BTCT coù muõ coïc.
• F: dieän tích tieát dieän ngang coïc.
• M: heä soá, M = 1 khi ñoùng coïc baèng buùa taùc duïng va ñaäp. Coøn
khi haï coïc baèng rung thì heä soá M, tra baûng.
• ∋p: naêng löôïng tính toaùn cuûa moät va ñaäp cuûa buùa, tra baûng.
• e : ñoä choái thöc teá baèng ñoä luùn cuûa coc do moät va ñaäp cuûaf ï , ï
buùa; coøn khi duøng maùy rung laø ñoä luùn cuûa coïc do coâng cuûa maùy
trong thôøi gian 1 phuùt.
• c: ñoä choái ñaøn hoài cuûa coïc (chuyeån vò ñaøn hoài cuûa ñaát vaø
coc) xaùc ñònh baèng maùy ño ñoä choáiï , .
2 3 Theo TCXD 205: 1998
• W: troïng löôïng cuûa phaàn va ñaäp cuûa buùa.
. .
• Wc: trong löôïng cuûa coïc vaø muõ coïc.
• W1: trong löông cuûa coc daãn Khi ha coc baèng rung W1 = 0ï ï ï . ï ï , .
• Wn: troïng löôïng cuûa buùa hoaëc cuûa maùy rung.
h ä á h h ài ñ ä khi ñ ù ø á BTCT• ε: e so p uïc o va ap, ong coïc va coïc ong
baèng buùa taùc ñoäng ñaäp coù duøng muõ ñeäm goã, laáy ε2 = 0.2, coøn
khi h b è l á 2 0aï ang rung, ay ε = .
• θ: heä soá, xaùc ñònh theo coâng thöùc:
( )hHg
WW
Wn
F
n h
−
+



Ω
+= 2
4
1 0θ
c
2 3 Theo TCXD 205: 1998
• n0, nh: caùc heä soá chuyeån töø söùc choáng ñoäng sang söùc choáng
tó h û ñ át
. .
n cua a .
Ñaát döôùi muõi coïc, n0 = 0.0025sm/T.
Ñaát maët beân coïc, nh = 0.25sm/T.
 Ω: dieän tích maët beân coc tieáp xuùc vôùi ñaátï .
 g: gia toác troïng tröôøng.
H hi à i th t á û h à ñ ä û b ù : c eu cao rô öïc e cua p an ong cua ua.
 h: chieàu cao naåy ñaàu tieân cuûa phaàn va ñaäp cuûa buùa.
Buùa diesel, h = 0.5m.
Caùc loai buùa khaùc, h = 0. ï 
Baûng tra heä soá M
Naêng löôïng tính toaùn cuûa buùa, ∋p
ûNaêng löôïng tính toaùn cua buùa rung, ∋p
BAØI TAÄP AÙP DUNG 4Ï
Keát quaû ñoùng thöû coïc baèng buùa diezen kieåu oáng:
T l b ù Q 12 kN roïng öôïng ua : = .5
 Troïng löôïng toaøn phaàn cuûa buùa : Qn = 26 kN
 Chieàu cao rôi buùa : Hmax = 3.0m
 Coc BTCT tieát dieän 30cmx30cm trong löông coc q = 20 5kNï , ï ï ï .
 Coïc coù ñeäm loùt baèng goã. Troïng löôïng cuûa ñeäm goã vaø thôùp theùp
cuûa maùy treân ñaàu coc q 2 kNï 1 =
 Keát quaû thöû cho ñoä choái cuûa coïc laø : e = 0,008m
Yeâu caàu: Xaùc ñònh söùc chòu taûi (SCT) cuûa coïc.
Höôùng giaûi
Söû duïng coâng thöùc theo TCVN 205-1998 → [P] = 38 T
4 7 6 SCT COC THEO KQ THÍ NGHIEÄM NEÙN TÓNH COC. . Ï Ï
1. Khaùi nieäm chung
Thí nghieäm neùn tónh coïc nhaèm:
 Ñaûm baûo chaéc chaén sö phaù hoai coc khoâng xaûy ra tröôùc khiï ï ï
xuaát hieän taûi troïng giôùi haïn mong muoán baèng Fs laàn taûi troïng
laøm vieäc dö kieán taùc dung leân coc;ï ï ï
 Xaùc ñònh laïi SCT giôùi haïn cuûa coïc so vôùi döï baùo theo taøi lieäu
ñòa chaát vôùi keát quaû ñoùng thöû coc ñieàu chænh lai thieát keá, ï  → ï
ban ñaàu (neáu caàn).
N hi â ù tí h bi á d t ûi t û d b ù ñ ä l ù g en cöu n en aïng - a roïng cua coïc, öï ao o un
cuûa nhoùm coïc hoaëc nhöõng coïc khaùc.
2 Nguyeân taéc thí nghieäm:.
 Taùc duïng leân ñaàu coïc löïc neùn tónh taêng daàn cho ñeán khi coïc
bò h ù h i h ë th û õ â à kh û ùt Ñ ñ ä l ù û ñ àp a oaï oac oa man yeu cau ao sa . o o un cua au
coïc ôû moãi caáp taûi.
û Töø quan heä (P, S) → SCT giôùi haïn cua coïc.
3 Sô ñoà vaø thieát bò thí nghieäm:.
Heä thoáng gia taûi: kích thuûy löïc vaø ñoái troïng.
3 1 Kí h th û l. c uy öïc:
 Naêng löïc cuûa kích Pmax(kích) ≥ 1,5 Pmax(TN)
 Pmax(TN): taûi thí nghieäm lôùn nhaát döï kieán, tuøy muïc ñích thí
nghieäm:
 TN ñeán phaù hoai: P (TN) ≥ (2 5 ÷ 3) taûi dö kieán;ï max , ï
 TN kieåm tra: Pmax(TN) ≥ 1,5 taûi döï kieán.
Sô ñoà neùn tónh
3 2 Ñ ái t t löô ñ ái t Q ≥ P (kí h) ñ å. . o roïng: roïng ïng o roïng max c e:
 Kích laøm vieäc toái ña vaãn an toaøn;
 Coù theå phaùt trieån TN (neáu caàn) vì nhieàu khi TN ñeán Pmax(TN)
vaãn chöa bò phaù hoaïi. Coù nhieàu hình thöùc taïo heä thoáng ñoái taûi khaùc
nhau tuøy thuoäc Pmax(TN):
 Neáu Pmax(TN) nhoû döôùi vaøi traêm Taán: ñoái taûi baèng neo (coïc neo
hoaëc neo guoàng xoaén).
 Neáu Pmax(TN) ñeán treân döôùi 2500 Taán: ñoái taûi laø vaät naëng (BT/
theùp)
 Neáu P (TN) raát lôùn ñeán vaøi chuc nghìn Taán: ñoái taûi laø trongmax ï ï
löôïng baûn thaân coïc, ma saùt giöõa ñaát vôùi thaønh beân coïc vaø phaûn löïc
ñaát döôùi muõi coc: Thí nghieäm Osterberg Test (O-Test)ï
Heä thoáng ño chuyeån vò:
 Chuyeån vò cuûa ñaàu coïc ño baèng ñoàng hoà ño chuyeån vò gaén
tröïc tieáp vaøo ñaàu coïc hoaëc baèng caùc thieát bò ño töø xa.
 Ñoàng hoà ño chuyeån vò: duøng phoå bieán vì ñoä chính xaùc cao vaø
ít bò aûnh höôûng cuûa thôøi tieát.
 Ñoä chính xaùc cuûa ñoàng hoà: toái thieåu 0 01mm, .
 Boá trí toái thieåu 2 chieác ñoái xöùng qua truïc doïc coïc. Ñoàng hoà
ñöôc gaén coá ñònh vaøo heä thoáng daàm ñôõï .
4 Caùch thí nghieäm.
 Taêng taûi vaø theo doõi ñoä luùn ñeå coù quan heä (P,S).
C ù h t ê t ûi ù h t ê t ûi kh ù h t ø th h h ù ac ang a : cac ang a ac n au uy eo p öông p ap
thí nghieäm (Quy trình nhanh, chaäm...)
Theo quy phaïm ASTM D-1443 thì coù 7 caùch gia taûi khaùc nhau. Tuy
nhieân quy trình gia taûi nhanh (QL – Quick Load) thöôøng ñöôïc söû
duïng. Quy trình naøy nhö sau:
 Dö tính taûi trong neùn toái ña Pmax. Thoâng thöôøng Pmax = (2÷3)[P]ï ï
(vôùi [P] laø söùc chòu taûi thieát keá.
 Moãi caáp seõ laø 1/20 P (töông ñöông seõ coù 20 caáp)max
 Moãi caáp chæ giöõ töø 2,5 phuùt ñeán 5 phuùt.
û û Sau ñoù giam tai.
5 Keát quaû thí nghieäm. 
Moãi caáp taûi thu ñöôïc caëp soá lieäu {Pi, Si}.
Veõ bieåu ñoà quan heä (P,t); (S,t); (P,S).
Dieãn dòch keát quaû: Dö baùo SCT giôùi han cuûa coc vaø SCT cho ï ï ï 
pheùp taùc duïng leân coïc
SCT giôùi haïn cuûa coïc: taûi troïng nhoû nhaát taùc duïng leân coïc
gaây ra:
 Söï phaù hoaïi baûn thaân vaät lieäu coïc → SCT cuûa coïc theo
vaät lieäu;
 Söï luùn lieân tuïc ñaàu coïc khi taûi troïng khoâng ñoåi hoaëc söï
à SC û á àtaêng ñoät ngoät ñoä luùn ñau coïc → T cua coïc theo ñat nen.
6 Xaùc ñònh söùc chòu taûi giôùi han cuûa coc. ï ï
Töø ñöôøng cong neùn P = f(S) öùng vôùi ñoä luùn S* suy ra SCT giôùi
h û ù ñò h â ñ à hòaïn cua coïc xac n tren o t :
Pgh = f(S*) = P(S = S*)
S*: phuï thuoäc vaøo quy phaïm
S* min {0 2[S] 40mm}
P (T)Pgh0
= , ,
Taûi troïng cho pheùp taùc duïng 
leân coïc [P]: S*
[ ] ghPP
Fs
=
Fs = 1,2
(Fs =1,25) 
S (mm)
BAØI TAÄP AÙP DUNG 5Ï
Keát quaû thí nghieäm neùn tónh coïc BTCT tieát dieän 25cmx25cm cho
k át û he qua n ö sau:
Xaùc ñònh söùc chòu taûi cho pheùp cuûa coïc. Bieát ñoä luùn cho pheùp cuûa
coâng trình laø 8cm
P (T) 5 10 15 20 25 30 35 40 42 44 
S (mm) 2 3,5 5,1 6,9 8,8 12,6 17,2 24,3 30,4 35,2
Höôùng giaûi
X â dö ñ à thò h ä P f(S) ÖÙ ôùi ñ ä l ù öôùay ïng o quan e = . ng v o un quy c 
S* = 0,2[S] = 16mm, xaùc ñònh ñöôïc Pgh = ???
[P] = Pgh/Fs vôùi Fs = 1,2
Sô ñoà trình töï caùc böôùc tính toaùn MOÙNG COÏC:
TAØI LIEÄU
- Coâng trình, ñòa chaát
- Caùc tieâu chuaån, quy phaïm thieát keá
HEÄ MOÙNG COÏC - Ñaøi cao- Ñaøi thaáp
VAÄT LIEÄU MOÙNG - Maùc beâ toângC át th ù 
ÑOÄ SAÂU ÑAÙY ÑAØI
- o ep
- Phuï thuoäc taûi troïng Q - Ñoä saâu ñaùy ñaøi hm ≥ hmin
CAÙC ÑAËC TRÖNG:
COÏC & ÑAØI
- Kích thöôùc coïc, chieàu daøi
- Chieàu cao ñaøi.
1
Sô ñoà trình töï caùc böôùc tính toaùn MOÙNG COÏC:
1
- Theo vaät lieäu
XAÙC ÑÒNH SCT COÏC - Theo ñaát neàn
- Khoaûng caùch caùc coïc 3D - 6D
BOÁ TRÍ COÏC
(MAËT BAÈNG, MAËT ÑÖÙNG)
- Caáu taïo ñaøi
KIEÅM TRA TAÛI LEÂN COÏC
(PHAÂN PHOÁI TAÛI LEÂN ÑAÀU COC)
- Phaân phoái taûi troïng leân ñaàu coïc
- Kieåm tra Pi ≤ [P] Ï
KIEÅM TRA TOÅNG THEÅ MOÙNG COC KIEÅM TRA COC KHI Ï
(Cöôøng ñoä neàn ñaát & luùn)
 Ï 
V.C CAÅU LAÉP
BAÛN VEÕ MOÙNG TÍNH TOAÙN ÑAØI COÏC(Chieàu daøy, coát theùp)
Á Á Ù Ø Á4.8 THIET KE MONG COÏC ÑAI THAP
4.8.1.Chon ñoä saâu choân ñaøi coc
Khaùi nieäm moùng coïc ñaøi thaáp:
ï ï
Khi ñaùy ñaøi ñuû saâu thì aùp löïc ñaát leân thaønh beân seõ chòu toaøn boä löïc
ngang Q0 → coïc khoâng chòu taûi troïng ngang → moùng coïc ñaøi
thaáp.
à é èDöïa vaøo ñieu kieän: Löïc cat taïi chaân coät caân bang vôùi aùp löïc
ñaát taùc duïng leân ñaøi coïc.
4 8 1 Chon ñoä saâu choân ñaøi coc
M0Chieàu saâu toái thieåu cuûa ñaøi coïc
. . . ï ï
N0Q0
h0 7 45 o
Qh tg ϕ = °− 
p p
ñmin , 2 Bγ 
a pQ0 : taûi troïng ngang t/d leân phöông
vuoâng goùc vôùi caïnh B
Sô ñoà taûi vaø aùp löc ñaát
B : kích thöôùc caïnh ñaøi phaùt sinh aùp löïc
ñaát; ï 
taùc duïng leân ñaøi coïcγ vaø ϕ : troïng löôïng rieâng vaø goùc ma
saùt trong cuûa ñaát treân ñaùy ñaøi.
4 8 2 Chon kích thöôùc coc chieàu daøi coc. . . ï ï , ï
Kích thöôùc coïc goàm: ñöôøng kính (hoaëc caïnh coïc) Dc, chieàu
daøi laøm vieäc cuûa coïc L, chieàu daøi thöïc cuûa coïc Lc.
Löa chon Dc: chon töông öùng vôùi chieàu daøi laøm vieäc cuûa coc:ï ï ï ï
( )70 100L ≤ ÷
L: Chieàu daøi laøm vieäc sô boä cuûa coc chon theo ñieàu kieän ñòa
cD
ï ï
chaátø taûi troïng, vaø phöông phaùp thi coâng thích hôïp.
Nguyeân taéc chung: Coc phaûi ñöôc ha vaøo lôùp ñaát toát thöôøngï ï ï ,
choïn Ln ≥ 3Dc ñeå phaûn löïc ñaát Rn cuûa lôùp ñaát ôû muõi coïc
h ùt h h át kh û ê l ø i äp a uy e a nang am v ec.
4 8 2 X ù ñò h ô b ä á löô ø b á t í. . . ac n s o so ïng coïc va o r coïc
a. Xaùc ñònh sô boä soá löôïng coïc
oNn β=
Trong ñoù:
[ ]c P
β: heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa moment taùc duïng leân
moùng coïc, β = 1,2 ÷ 2,0.
N0: toång taûi trong ñöùng tính toaùn tai chaân coät.ï ï
[P]: söùc chòu taûi cho pheùp cuûa moät coïc, xaùc ñònh theo caùc
phöông phaùp ñaõ hocï .
4 8 2 X ù ñò h ô b ä á löô ø b á t í. . . ac n s o so ïng coïc va o r coïc
b. Boá trí coc treân maët baèng, maët ñöùngï
 Caùc coïc ñöôïc boá trí theo haøng, daõy hoaëc theo löôùi tam giaùc.
Khoaûng caùch giöõa caùc tim coc S (3 6)d ï , = ÷ .
 Neáu boá trí trong khoaûng naøy thì coïc ñaûm baûo ñöôïc söùc chòu taûi
ø ù l ø i ä th h ù Ñ å ít bò û h h û ñ á ù hòva cac coïc am v ec eo n om. e an öông en söc c u
taûi cuûa coïc, Smin ≥ 3d.
å á Khi taûi ñöùng leäch taâm hoaëc kích thöôùc ñaøi lôùn, coù the bo trí
coïc sao cho phaûn löïc ñaàu coïc töông ñoái baèng nhau.
 Neân boá trí coïc sao cho taâm coät truøng vôùi troïng taâm nhoùm coïc.
 Kích thöôùc ñaøi laáy chaün ñeán 5cm.
Moät soá caùch boá trí coc ï
B
≥
3
D
≥ 3DDc Dc
L
B
3
D
≥
L
Moät soá caùch boá trí coc ï
4.8.3. Kieåm tra taûi trong taùc dung leân cocï ï ï
Giaû thieát:
• Moùng coïc laø moùng ñaøi thaáp;
• Ñaøi coc tuyeät ñoái cöùng;
X
ï
• Chuyeån vò ngang cuûa heä thoáng
ñaøi-coc khoâng ñaùng keå; Yï
• Boû qua phaûn löïc cuûa ñaát leân
ñaùy ñaøi taûi trong ñöùng vaø
Z
, ï
moâmen do caùc coïc
Töø nhöõng giaû thieát treân → coïc chæ 
tieáp nhaän taûi trong ñöùng P Sô ñoà xaùc ñònh taûi
troïng taùc duïng leân coïc
 ï i.
4.8.3. Kieåm tra taûi trong taùc dung leân cocï ï ï
Giaû thieát goác toïa ñoä ñaët taïi troïng taâm
ñ ù ñ øi T ûi t øi ùi ù t
ΣN ΣMy
ay a . a roïng ngoa so vô cac ruïc
naøy laø {N, Mx, My} quy öôùc nhö hình veõ:
Taûi troïng taùc duïng leân coïc thöù i:
y
ΣM
.. y ix i
i n n
M xM yNP
ΣΣΣ
= + +
x
y
ΣM
2 2
1 1
c
i i
i i
n y x
= =
 
x
Sô ñoà xaùc ñònh taûi troïng 
taùc duïng leân coïc
Trong ñoù:
• ΣN: toång taûi troïng thaúng ñöùng taùc duïng taïi ñaùy ñaøi coïc.
å
• ΣMx, ΣMy: tong moment taùc duïng taïi ñaùy ñaøi coïc quay quanh
truïc x vaø truïc y.
• nc: soá löôïng coïc trong ñaøi.
• xi, yi: toaï ñoä troïng taâm coïc thöù i.
• xmax, ymax: toaï ñoä troïng
t â h át ( ù
max max. .y xM x M yNP = + + am coïc xa n a cac coïc
chòu taûi lôùn nhaát).
max
2 2
1 1
n n
c
i i
i i
n x y
= =
 
min min
min
. .y x
n n
M x M yNP = − −
• xmin, ymin: toaï ñoä troïng
taâm coc xa nhaát (caùc coc
2 2
1 1
c
i i
i i
n x y
= =
  ï ïchòu taûi nhoû nhaát).
4 8 3 Kieåm tra taûi trong taùc dung leân coc. . . ï ï ï
Trong khai thaùc söû duïng, coïc trong moùng coïc ñaøi thaáp chæ chòu
löïc doïc truïc. Taûi troïng taùc duïng leân caùc coïc phaûi thoûa maõn ñieàu
kieän:
Pi ≤ [P]
N á P ≥ 0 t át û ù ñ à hò ù hæ à ki å t
Thöïc teá, chæ caàn quan taâm 2 coïc chòu Pmax vaø Pmin
 eu min → a ca cac coïc eu c u nen, c can em ra
ñoái vôùi coïc chòu Pmax: Pmax + gc ≤ [P]
Trong ñoù: 
g : trong löông coc g = L F γ Vôùi γ = 25 (kN/m3)c ï ï ï , c . c. bt. bt 
4 8 3 Kieåm tra coc khi söû dung. . . ï ï
 Khi Pmin < 0: kieåm tra coïc chòu nhoå. Ngoaøi kieåm tra ñieàu
kieän nhö treân cho coïc chòu neùn, coøn phaûi kieåm tra khaû naêng chòu
keùo cuûa coïc theo ñieàu kieän: ⏐Pmin⏐- gc ≤ [P]k
Trong ñoù:
[P] : söùc chòu nhoå cho pheùp cuûa coc (do thaønh phaàn ma saùtk ï
gaây ra).
Note: Khi kieåm tra coc chòu nhoå neân kieåm tra khaû naêng chòu löcï ï
taïi caùc moái noái coïc vaø khaû naêng chòu keùo cuûa coïc.
4 8 4 Tính toaùn kieåm tra coc trong quaù trình thi coâng. . . ï
Chæ thöïc hieän vôùi coïc ñuùc saün vaø kieåm tra theo TTGH.
 Trong thi coâng coïc traûi qua giai ñoaïn vaän chuyeån, laép döïng
coc leân giaù buùa (giaù maùy eùp), chòu va cham cuûa buùa khi ñoùngï ï
hoaëc chòu löïc eùp khi eùp coïc.
 ÖÙng suaát lôùn nhaát xuaát hieän trong keát caáu coc phaûi thoûaï
maõn ñieàu kieän: σmax ≤ R
R: cöôøng ñoä vaät lieäu coïc töông öùng vôùi öùng suaát σmax.
a Khi vaän chuyeån di dôøi coc. , ï
Khi vaän chuyeån coïc caùc moùc caåu ñoái xöùng ñöôïc söû duïng, sô ñoà
laøm vieäc nhö sau:
Lc
a a
q
M1 M1
M2
Tuøy vò trí moùc caåu moâmen lôùn nhaát coù theå ôû vò trí moùc caåu hoaëc,
giöõa ñoaïn coïc.
2
2
. . .
8 2
c cq L q a LM = −
2
1
.
2
q aM =
Khi a = 0,207.Lc thì M1 = M2.
b. Khi laép döïng coïc
 Neáu coù 3 moùc caåu, moùc caåu beân trong ñöôïc söû duïng.
 Neáu coù 2 moùc caåu, moùc caåu ñöôc duøng chung.ï
Vôùi b laø khoaûng caùch töø muùt ñoanï
coïc ñeán moùc caåu söû duïng.
2
3
.
2
q bM =
22 b 
4
. 2
8
c c
c
q L LM
L b
−
=  
− 
Khi b = 0,297.Lc thì M3 = M4
á á á åMoâ men uon lôùn nhat xuat hieän khi thi coâng ñöôïc duøng ñe
tính toaùn kieåm tra theùp doïc trong coïc nhö moät caáu kieän BTCT
thoâng thöôøng.
Troïng löôïng coïc q caàn xeùt ñeán heä soá ñoäng töø (1.2 ÷ 2) tuyø theo
ñieàu kieän phöông tieän vaän chuyeån vaø cung ñöôøng vaän chuyeån toát
hay xaáu.
Mmax = max {M1, M2, M3, M4}.
Haøm löôïng coát theùp coïc tính theo coâng thöùc:
max
0 9a
MF
R h
=
Ra: cöôøng ñoä chòu keùo cuûa coát theùp
ho: chieàu cao laøm vieäc cuûa coc., . .a o ï

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nen_mong_chuong_4_mong_coc_nguyen_thanh_son.pdf
Ebook liên quan