Báo cáo Luận văn Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn thuế atax

Tóm tắt Báo cáo Luận văn Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn thuế atax: ....97 {g} Thuế và các khoản phải nộp NN 598,587,139 202,758,915 395,828,224 66.13 Phải trả người lao động 799,618,818 654,495,692 145,123,126 18.15 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 888,252,192 792,554,741 95,697,451 10.77 Nợ dài hạn 1,780,983,389 3,007,754,756 (1,226,771,367)...tính = 15% GVHB ước tính = 105,768,188,437*(1-15%) = 89,902,960,171 HTK cuối kỳ ƯT = 11,614,183,906 + 92,971,371,097 - 89,902,960,171 = 14,682,594,832 Ngồi ra, KTV cịn kiểm tra sự hợp lý của khoản mục HTK và GVHB thơng qua Bảng phân tích khoản mục HTK và GVHB: Bảng 2.5: Bảng phân tích ... nên việc nhận định chênh lệch nào là chênh lệch bất thường là chưa cĩ cơ sở, điều này thường phụ thuộc vào xét đốn của KTV. - Các giấy tờ làm viêc khi áp dụng thủ tục phân tích lại khơng cĩ mẫu sẵn. Điều này làm cho mẫu giấy tờ làm việc khi áp dụng thủ tục phân tích của các KTV khơng thố...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat.pdf
Ebook liên quan