Bảo vệ quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần chưa niêm yết chứng khoán theo pháp luật Việt Nam

Tóm tắt Bảo vệ quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần chưa niêm yết chứng khoán theo pháp luật Việt Nam: ...ước trên thế giới thường phân loại cổ đông thành cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi. Cổ đông phổ thông là loại cổ đông không thể thiếu và cũng là loại phổ biến nhất trong công ty cổ phần. Cổ đông phổ thông có đầy đủ các quyền cơ bản của chủ sở hữu công ty: Quyền tham dự và biểu quyết tại cu...Doanh nghiệp 1999 là 65%). • Quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Điều 108, khoản 1). Mặc dù Luật...sử dụng các thiết chế luật định là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiếp đó là tòa án. 3.1.3. Sự Lạm quyền của người quản lý xâm phạm lợi ích cổ đông Với đặc điểm tập trung quyền lực trong tay người quản trị của văn hóa kinh doanh Việt Nam, lại thiếu những cơ chế cũn...

pdf19 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfv_l0_02664.pdf
Ebook liên quan