Các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt Các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay: ... hoạch đầu tư, xuất bản tháng 10/2005). - Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Bảo Việt Nhân thọ- PGS.TS Nguyễn Văn Định. Tạp chí bảo hiểm Số 5 (tháng 5/2005) - Giáo trình “Quản trị kinh doanh Bảo hiểm” - trường Đại học kinh tế quốc dân - Nguyễn Văn Định chủ biên, năm 2004. Các...hu thập và xử lý tài liệu Việc thu thập tài liệu có liên quan đến nội dung của đề tài, có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu. Tác giả đã thu thập tài liệu, tư liệu về thị trường bảo hiểm nhân thọ từ nhiều nguồn khác nhau, tiến hành xử lý bằng phương pháp nghiên cứu trong phòng để đưa ra nhữ...nh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb Bộ Tài Chính, Hà Nội. 4. Bộ Tài Chính (2007), Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2006, Nxb Bộ Tài Chính, Hà Nội. 5. Bộ Tài Chính (2008), Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2007, Nxb Bộ Tài Chính, Hà Nội. 6. Bộ Tài Chính (2009), Thị trường b...

pdf5 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 665 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000384.pdf
Ebook liên quan