Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Thăng Long

Tóm tắt Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Thăng Long: ...à: Đóng góp một phần lớn vào sự gia tăng thu nhập quốc dân. Hai là: Góp phần giải quyết công ăn việc làm. Ba là: Khai thác và phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ. Bốn là: Tạo ra môi trường cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển có hiệu quả hơn. Năm là: Hình thành và phát triển ... động cho vay Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động = -------------------------------x100% cho vay đối với DNNVV Tổng thu nhập ngân hàng  Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm Dư nợ cho vay của DNNVV có TSĐB Tỷ lệ dư nợ cho vay của = -------------------...huyển biến đáng kể, tuy nhiên vẫn chưa cao - Thứ hai, về dư nợ vay của DNNVV vẫn còn khá thấp khoảng dưới 20% tổng dư nợ toàn chi nhánh, các DN lớn vẫn còn chiếm ưu thế hơn hẳn - Thứ ba, nợ quá hạn cho vay đối với DNNVV có nguy cơ phát sinh là không nhỏ. - Thứ tư, Chi nhánh quá chú trọng vào...

pdf11 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001717.pdf
Ebook liên quan