Chất lượng tín dụng tại Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

Tóm tắt Chất lượng tín dụng tại Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng: ... kinh tế - xã hội; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. + Nhiệm vụ: - Thực hiện đầu tư trong phạm vi kế hoạch và cơ cấu đầu tư đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từn...oạt động đến 30/9/2012: 146.676 triệu đồng. + Vốn ngân sách cấp: 100.263 triệu đồng. + Vốn tự bổ sung: 6.377 triệu đồng. + Lợi nhuận chưa phân phối: 6.871 triệu đồng. + Vốn huy động: 33.164 triệu đồng (trong đó từ nguồn vốn ngân hàng thế giới là 31.100 triệu đồng, nguồn vốn bảo hành công t...- xã hội theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bên cạnh đó Quỹ sẽ đóng vai trò chủ thể khởi xướng, dẫn dắt hoạt động đầu tư phát triển và đặc biệt chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hộ...

pdf19 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002149.pdf
Ebook liên quan