Đề tài Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

Tom tat De tai Co phieu thuong, co phieu uu dai va trai phieu: ...ren co phieu. Menh gia co phieu thuong duoc su dung de ghi so sach ke toan cua cong ty. Menh gia co phieu khong co gia tri thuc te doi voi nha dau tu khi da dau tu, nen no khong lien quan den gia thi truong cua co phieu do. Menh gia co phieu chi co y nghia quan trong vao thoi diem cong ty ph... bu tru cho bien dong gia. Thong thuong van co mot khoang gioi han nhat dinh duoc dat ra doi voi viec dieu chinh ti suat co tuc lam cho loai co phieu nay an toan hon. Co phieu uu dai loai nay hay duoc phat hanh bo sung co dam bao bang the chap hoac bang co phieu bao dam khac, de tang cuong v...oi so huu thanh toan trai phieu truoc han theo menh gia cua trai phieu vao thoi diem tron mot nam sau ngay phat hanh hay vao dung ngay nay vao moi nam tiep theo. Thoi bieu thanh toan truoc han co the rat khac nhau. Trai phieu dang ky von goc (registered as to principal only): Trai phieu dang k...

pdf21 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 28/04/2014 | Lượt xem: 762 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcp_thuong_cp_uu_dai_trai_phieu_145.pdf
Ebook liên quan