Đồ án Thiết kế hệ thống chuyển động cơ khí

Tóm tắt Đồ án Thiết kế hệ thống chuyển động cơ khí: ...Nmm Suy ra Theo bảng 6.18[2], ta tra được : KHβ = 1.575 Suy ra : mm b. Xác định các thông số ăn khớp : Số răng bánh nhỏ : mm Tra bảng 6.22[1] tra được : z1p = 16 , Với HB < 350 ta có số răng côn nhỏ z1 = 1,6z1p = 1,6.16 = 25,6 Chọn Z1 = 25 răng Đường kính trun... răng trụ lớn. H = 1/2dae2 - h2 =223,23/2 -34 =78 < Þ điều kiện bôi trơn không được đảm bảo Ta dùng vach ngăn để ngăn hai muc dàu bôi trơn khác nhau. 2.3.THIẾT KẾ TRỤC 1. Chọn vật liệu : Chọn vật liệu chế tạo trục là thép 35 sb = 510 MPa, sch = 304 MPa,tch =... 20 _ 1,9 _ 1,54 1,96 1,60 13 18 1,77 1,9 1,54 1,54 1,96 1,60 21 35 1,91 1,9 1,75 1,54 1,97 1,81 22 35 1,91 1,9 1,75 1,54 1,97 1,81 31 40 1,94 1,9 1,782 1,54 2.00 1,84 32 35 _ 1,9 _ 1,54 1,96 1,60 33 30 1,88 1,9 2,03 1,54 1,96 1,78 Tiết diện ...

doc51 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống chuyển động cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oâng thöùc kieåm nghieäm:
sH = ZMZHZe≤ [sH]
 Trong ñoù :
+ Baûng 6.5[1] :	ZM = 274MPa1/3 - Heä soá keå ñeán cô tính vaät lieäu cuûa caùc baùnh raêng aên khôùp ;
+ Baûng 6.12[1] : = 1,76 -Heä soá keå ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc ;
+ Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng. Ze = = 0,869
Vôùi heä soá truøng khôùp ngang cosβ = 1,734
+ Heä soá taûi troïng khi tính veà tieáp xuùc
 KH = KHbKHaKHv
Trong ñoù : (baùnh raêng thaúng ) 
	KHb= 1,04
 	Vaän toác voøng baùnh raêng:
Theo baûng 6.13 [1] choïn caáp chính xaùc laø 9.
KHv = 1,085 (baûng 6.5[2])
	Vaäy KH = 1,04.1.1,085 = 1,1284
	+ Chieàu roäng vaønh raêng bw = 50,5mm
	+ Ñöôøng kính voøng laên dw = 70 mm
	Suy ra sH = 274.1,76.0,869 394,5 MPa	
	sH < [sH ] = 457,7 MPa : ñaûm baûo ñoä beàn tieáp xuùc.
e. Kieåm nghieäm theo ñoä beàn uoán:
Coâng thöùc kieåm nghieäm: 	sF1= ≤ [sF1 ]
 Ye = - heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng
Vôùi cosβ = 1,733
Yb = 1
Heä soá daïng raêng:
+ Baùnh daãn: 	
+ Baùnh bò daãn:	
 KF=KFbKFaKFv KF KF KF
+ Baûng 6.7 : KFb= 1,1
+ Baùnh raêng thaúng : KFa= 1
+ Choïn caáp chính xaùc theo vaän toác voøng: v== 1,3 m/s
 	Theo baûng 6.13[1] choïn caáp chính xaùc laø 9 
 Baûng 6.5[1], KHv = 1,07
Suy ra 	KF =1,1.1.1,07 = 1,177
 MPa < [sF]1 =261,25 MPa
sF2 = sF1 =36,8 MPa < [sF]2 = 250,32 MPa
Ñaûm baûo ñieàu kieän beàn uoán.
e.Kieåm nghieäm raêng veà quaù taûi:
	Kqt = 1.4
sHmax = sH 433.6. = 513,04 MPa < [sH]max = 1260 MPa
sF1max = sF1. Kqt = 56,42 Mpa < [sF1]max = 464 MPa
sF2max = sF2. Kqt = 51,52 MPa < [sF2]max = 360 MPa
Đảm bảo điều kiện quaù tải .
Caùc thoâng soá cô baûn cuûa boä truyeàn baùnh raêng truï raêng thaúng :
Khoaûng caùch truïc aw1 =160 mm
Moâñun m = 2,5 
Tæ soá truyeàn u2 =3,57
Ñöôøng kính voøng chia d1 = 70 mm ; d2 = 250 mm
Ñöôøng kính ñænh raêng: da1 =d1 + 2.m =75 mm ; da2 = d2 + 2.m =255 mm
Ñöôøng kính chaân raêng df1 =63,75 mm ; df2 =243,75 mm
Chieàu roäng vaønh raêng bw1 =55,5 mm ; bw2 =50,5 mm
Kieåm nghieäm ñieàu kieän boâi trôn ngaâm daàu :
Khi v ≤ 12,5 m/s boä truyeàn baùnh raêng ñöôïc boâi trôn baèng caùch ngaâm daàu .Möùc daàu thaáp nhaát phaûi ngaäp heát chieàu cao raêng baùnh coân lôùn,nhöng phaûi ≥ 10 mm vaø möc daàu cao nhaát khoâng ñöôc ngaäp quaù 1/3 baùn kính baùnh raêng baùnh raêng truï lôùn.
H = 1/2dae2 - h2 =223,23/2 -34 =78 < 
Þ ñieàu kieän boâi trôn khoâng ñöôïc ñaûm baûo
Ta duøng vach ngaên ñeå ngaên hai muc daøu boâi trôn khaùc nhau.
2.3.THIEÁT KEÁ TRUÏC
1. Choïn vaät lieäu : 
Choïn vaät lieäu cheá taïo truïc laø theùp 35 sb = 510 MPa, sch = 304 MPa,tch = 167 MPa, s-1 = 222MPa ,t-1 = 128 MPa
Choïn öùng suaát xoaén cho pheùp :
- Truïc vaøo vaø ra [t] = 20 MPa
- Truïc trung gian [t] = 12 MPa
2. Xaùc ñònh sô boä ñöôøng kính truïc :	
Xaùc ñònh sô boä ñöôøng kính truïc töø coâng thöùc : vôùi 
- Truïc 1 : T1 =19697 MPa Þ d1= 20 mm 
- Truïc 2 : T2 = 75917 MPa Þ d2= 35 mm 
- Truïc 3 : T3= 251267 MPa Þ d3= 40 mm 
3. Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc goái ñôõ vaø caùc ñieåm ñaët löïc :
Truïc I:
d1=20 mm ta choïn chieàu roäng oå laên b0=15mm (baûng 10.2 [1]).
l12 = -lc12 = -[0,5(lm12 +bo) +k3 +hn ]=-58,5mm
	* lm12 =1,8.20 =36mm - chieàu daøi mayô cuûa noái truïc ñaøn hoài;
	* k3=15 mm – khoaûng caùc töø maët muùt khôùp noái ñeán naép oå(baûng10.3 [1] ) 
	* hn=18 mm (baûng 10.3 taøi lieäu [1] ) - chieàu cao laép oå vaø ñaàu bu loâng
l13 = l11 + k1 + k2 + lm13 +0,5 (b0 –b13cos d1) = 94 mm
* l11=2,8.20 =56 mm 
* k1=12 mm - khoaûng caùch maët muùt chi tieát quay ñeán thaønh trong cuûa hoäp
* k2=10 mm - khoaûng caùch maët muùt oå ñeán thaønh trong cuûa hoäp
* lm13 =1,3.20 =26mm
TruïcII:
d2=35 mm ,choïn chieàu roäng oå laên b0=21mm (baûng 10.2 taøi lieäu [1]).
l22 = 0,5(lm22 +bo) +k1 +k2 =60mm
* lm22 = 55 mm - chieàu daøi mayô cuûa 2 baùnh raêng truï raêng thaúng;
* k1=10mm (baûng 10.3 taøi lieäu [1]) -
* k2=12mm (baûng 10.3 taøi lieäu [1] ) 
l23 = l22 + 0,5(lm22 +b13cosd2) +k1 = 109mm
Khoaûng caùch giöõa hai goái ñôõ treân truïc trung gian :
	l21 = lm22 + lm23 +3k1 + 2k2 + b0 = 171 mm
	* Vôùi lm23 = (1,2  1,4 )35 = 46 mm - chieàu daøi mayô baùnh raêng coân lôùn ;
.TruïcIII:
d3=40 mm , choïn chieàu roäng oå laên b0=23mm (baûng 10.2 taøi lieäu [1]).
l32 = l22 = 60 mm
lc33= 0,5(lm33 +bo) +k3 +hn =68 mm
* vôùi lm31=1,3.40 = 52 mm - chieàu daøi mayô cuûa baùnh xích.
* k3=10 mm
* hn=18 mm
l31 = l21 = 171 mm
4.Trò soá caùc löïc töø caùc chi tieát quay taùc duïng leân truïc :
Do boä truyeàn baùnh raêng coân gaây ra :
* Ftc1 = Ftc2 = = 842 N
* Frc1 = Fa2 = Ftc1 tga cosd1= 297,5 N (vôùi a = 200)
* Fa1 = Frc2 = Ftc1 tga sind1= 73,54 N
Do boä truyeàn baùnh raêng truï raêng thaúng gaây ra:
* FtT1 = FtT2 == 2169 N
* FrT1 = FrT1 = FtT2 tga = 789,5 N
Do boä truyeàn xích gaây ra:
 Fr = kx .Ft =1,15 .1988 = 2286,2 N
Vôùi Ft - löïc voøng
 Kx – heä soá keû ñeán troïng löôïng xích , xích naèm ngang : Kx = 1,15
Taûi troïng phuï taïi khôùp :
Vôùi T1 = 19697 Nmm , d = 20 mm 
Theo baûng 16.10a [1] ,ta choïn ñöôøng kính voøng troøn qua taâm caùc choát cuûa khôùp noái ñaøn hoài laø D0 = 50 mm
Suy ra löïc voøng treân khôùp noái FtKN = N
Vaäy taûi troïng phuï taïi khôùp noái FrKN = ( 0,2 ÷0,3 ) FtKN = 0,2.788 = 157.6 N
5.Xaùc ñònh caùc phaûn löïc vaø ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc :
Caùc bieåu ñoà moment:
* Truïc 1:
Moment do löïc doïc truïc Fac1 gaây ra 
+ Trong maët phaúng YOZ :
	+ Trong maët phaúng XOZ :
	Ta coù bieåu ñoà moment treân truïc 1 nhö sau :
	* Truïc 2:
	Moment uoán do löïc doïc truïc Fac2 gaây ra : M2 = 28132,3Nmm
+ Trong maët phaúng YOZ :
	+ Trong maët phaúng XOZ :
	Ta coù bieåu ñoà moment treân truïc 1 nhö sau :
	* Truïc 3:
	Löïc do boä truyeàn xích Frx = 2286,2 N
+ Trong maët phaúng YOZ :
	+ Trong maët phaúng XOZ :
	Ta coù bieåu ñoà moment treân truïc 1 nhö sau :
Xaùc ñònh ñöông kính taïi caùc tieát dieän truïc :
Ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc :
d=
	Trong ñoù: [s ]- trò soá öùng suaát cho pheùp , theo baûng 10.5[1] :
	+ Truïc 1 : [s ] = 58 MPa
	+ Truïc 2 : [s ] = 55 MPa
	+ Truïc 3 : [s ] = 53 MPa
* Xaùc ñònh moment uoán toång vaø moâmen töông ñöông öùng vôùi caùc tieát dieän truïc :
Moâmen uoán toång 	 
Moâmen töông ñöông 
Moâmen uoán toång,Nmm
Moâment töông ñöông,Nmm
Ñöôøng kính tieát dieän ,mm
M10 = 0
Mtñ10 = 17058
d10 = 15,0
M10 = 9219,6
 Mtñ11 = 19390,2
d11 = 15,2
M10 = 33401
Mtñ12 = 37505
d12 = 19.1
M10 = 1719
 Mtñ13 = 17144,5
d13 = 14,4
M10 = 0
Mtñ20 = 0
d20 = 0
M10 = 109391
 Mtñ21 = 127628,3
d21 = 28,5
M10 = 87240
Mtñ22 = 109240
d22 = 27,1
M10 = 0
 Mtñ23 = 0
d23 = 0
M10 = 0
Mtñ30 = 0
d30 = 0
M10 = 120038
 Mtñ31 = 248517
d31 = 36,1
M10 = 155461,6
Mtñ32 = 0267432
d32 = 37
M10 = 0
 Mtñ33 = 217604
d33 = 34,5
	Xuaât phaùt töø caùc yeâu caàu veø ñoä beøn ,laép gheùp vaø coâng ngheä ta choïn ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc nhö sau : 
d10 = 18 mm d20 = 30 mm d30 = 35 mm
d11 = 20 mm d21 = 35 mm d31 = 40 mm
d12 = 20 mm d22 = 35 mm d32 = 35 mm
d13 = 18 mm d23 = 30 mm d33 = 30 mm
6. Kieåm nghieäm truïc theo heä soá an toaøn :
Vôùi theùp 35 ta coù :	sb = 510 MPa, sch = 304 MPa,tch = 167 MPa,
	 s-1 = 222MPa , t-1 = 128 MPa
Theo baûng 10.7 : 	ys = 0,05 ; yt = 0
Taát caû caùc truïc ñeàu quay, öùng suaát uoán thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng,
 do ñoù:	smj = 0, 
saj =smaxj = Þ ssj = 
 Taát caû truïc ñeàu quay moät chieàu neân öùng suaát xoaén thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng, do ñoù: 	tmj = taj = Þ stj = 
 Coâng thöùc kieåm nghieäm : heä soá an toaøn s = ≥ [s] = 1,5 ÷ 2.5
Ta tieán haønh kieåm nghieäm truïc taïi caùc tieát dieän nguy hieåm, ñaây laø caùc tieát dieän caàn phaûi kieåm tra ñoä beàn moûi:
 - Treân truïc 1 ñoù laø caùc tieát dieän 11, 12( laép oå laên), 10( laép khôùp noái), 13(laép baùnh raêng coân nhoû) ; 
- Treân truïc 2 ñoù laø caùc tieát dieän 22(laép baùnh coân), 21(laép baùnh raêng thaúng) ; - Treân truïc 3 ñoù laø caùc tieát dieän 32( laép oå laên), 31 ( laép baùnh raêng thaúng). 
Choïn laép gheùp: caùc oå laên laép treân truïc theo k6, laép baùnh raêng , baùnh ñai theo k6 keát hôïp vôùi laép then. 
Kích thöôùc then, trò soá moment caûn uoán, moment caûn xoaén öùng vôùi caùc tieát dieän truïc nhö trong bảng sau sau:
Tieát dieän
Ñöôøng kính truïc
b´h
t1
W(mm3)
W0(mm3)
10
11
12
13
18
20
20
18
6x6
_
_
6x6
3,5
_
_
3,5
450
785,4
785,4
450
1022,5
1571
1571
1022,5
21
22
35
35
10x8
10x8
5
5
3566,4
3566,4
7775,6
7775,6
31
32
33
40
35
30
12´8
_
10x8
5
_
5
5364,4
42009
2130
11648
8418
4780,6
Coâng thöùc :
Momen khaùng xoaén : 
Moâmen khaùng uoán : 
Tính toaùn heä soá an toaøn ñoái vôùi tieát dieän 3 truïc :
Trong doù : 
Caùc truïc ñöôïc gia coâng treân maùy tieän ,taïi caùc tieát dieän nguy hieåm yeâu caàu ñaït Ra =2.50,63μm. Do ñoù theo bngr 10.8 heä soá taäp trung öùng suaát do traïng thaùi beà maët k x = 1,06
Khoâng duøng phöông phaùp taêng bean beà maët do ñoù heä soá taêng beàn 
Ky = 1
Theo baûng 10.2 , khi duøng dao phay ngoùn heä soá taäp trung öùng suaát taïi caùc raõnh then öùng vôùi vaät lieäu coù σb = 510MPa laø k σ = 1,65 ; k τ = 1,39
Keát quaû tính toaùn heä soá an toaøn ñoái vôùi tieát dieän 3 truïc cho bôûi baûng sau:
Tieát dieän
d(mm)
Tæ soá
Tæ soá
Raõnh then
Laép caêng
Raõnh then
Laép caêng
10 
18
1,77
1,9
1,54
1,54
1,96
1,60
11
20
_
1,9
_
1,54
1,96
1,60
12
20
_
1,9
_
1,54
1,96
1,60
13
18
1,77
1,9
1,54
1,54
1,96
1,60
21
35
1,91
1,9
1,75
1,54
1,97
1,81
22
35
1,91
1,9
1,75
1,54
1,97
1,81
31
40
1,94
1,9
1,782
1,54
2.00
1,84
32
35
_
1,9
_
1,54
1,96
1,60
33
30
1,88
1,9
2,03
1,54
1,96
1,78
Tieát dieän
d (mm)
saj
taj
Ksd
Ktd
ss
st
s
10
18
0
9,63
1,96
1,60
-
8,3
8,3
11
20
20,4
6,3
1,96
1,60
5,55
12,7
5,08
12
20
42,5
6,3
1,96
1,60
2,67
12,7
2,61
13
18
3,82
9,63
1,96
1,60
29,6
8,3
7,9
21
35
30,6
4,9
1,97
1,81
3,68
14,4
3,5
22
35
24,5
4,9
1,97
1,81
4,60
14,4
4,3
31
40
22,4
10,78
2.00
1,84
7,32
6,4
4,8
32
35
3,7
14,9
1,96
1,60
4,96
5,34
3,6
33
30
0
26,2
1,96
1,78
-
5,4
5,4
Keát quaû trong baûng treân cho thaáy caùc tieát dieän nguy hieåm treân 3 truïc deàu ñaûm baûo ñoä an toaøn veà moûi .
7. Tính kieåm nghieäm then ñoái vôùi caùc tieât dieän cuûa 3 truïc : 
Ñieàu kieän beàn daäp vaø ñieàu kieän caét :
sd = ≤ [sd ] vôùi [sd ] = 150 MPa ( baûng 9.5[1] )
tc = ≤ [tc ] vôùi [tc ] = 70 MPa 
Vôùi lt = ( 0,8 ÷ 0,9 ) lm ( lm – chieàu daøi mayô )
Keát quaû tính kieåm nghieäm then ñoái vôùi caùc tieát dieän cuûa 3 truïc ñöôïc theå hieän qua baûng sau :
Tieát dieän 
d(mm)
lt
bxh
 ( MPa)
 ( MPa)
10
18
24
6x6
3,5
36,48
15,2
13
18
28
6x6
3,5
31,27
13,02
21
35
45
10x8
5
32,1
9,64
22
35
40
10x8
5
36,2
10,8
31
40
45
12x8
5
93,06
23,27
33
30
40
10x8
5
139,6
41,88
Vaäy taát caû caùc moái gheùp then ñeàu ñaûm baûo ñoä beàn daäp vaø ñoä beàn caét 
2.4. TÍNH TOAÙN CHOÏN OÅ LAÊN
- Choïn thôøi gian caùc oå laøm vieäc treân caùc truïc laø nhö nhau vaø thôøi gian laøm vieäc laø 6 naêm. 
- Do ñoù thôøi gian laøm vieäc tính baèng giôø laø:
Lh = 6.300.2.8 = 28800 giôø 
1.Treân truïc 1:
 Do truïc laép baùnh raêng coân neân chòu taûi troïng doïc truïc lôùn do ñoù choïn oå ñuõa coân .
 Choïn sô ñoà laép chöõ O
- Sô ñoà boá trí oå vaø taûi troïng: 
a. Caùc thoâng soá :
+ Ñöôøng kính trong d = 20 mm
	+ Soá voøng quay n = 1440 voøng/phuùt
	+ Lh = 28800 giôø
	+ löïc höôùng taâm Fr1 = = 2125 N
	 Fr0 = = 1390 N
	+ löïc doïc truïc Fa = 73,54 N 
b. Choïn sô boä oå ñuõa coân côõ nheï 7204 vôùi a = 13,50 ; C = 19,1 kN ; C0 = 13,3 kN 
c. Kieåm nghieäm khaû naêng taûi ñoäng :
- Löïc doïc truïc do löïc höôùng taâm taùc duïng leân oå sinh ra: Fs = 0,83eFr
Theo baûng 11.4 [1] , e =1,5.tga = 0,36
 Suy ra Fs0 = 0,83 . 0,36 . 1390 = 415,3 N ;
 Fs1 = 635 N
- Löïc doïc truïc taùc duïng vaøo oå thöù i : = Fsj ±Fat
 *	åFa0 = Fs1 + Fat = 635 + 73,54 = 708,54 N 
	Vì åFa0 > Fs0 neân 	Fa0 = åFa0 = 708,54 N
 	 *	åFa1 = Fs0 – Fat = 415,3 – 73,54 = 341,76 N Fs1 
 Vì åFa1 < Fs1 neân 	Fa1 = Fs1 = 415,3 N
 d.Vì taûi troïng tónh neân ks = 1, voøng trong quay neân V = 1 
Ta coù: 	 > e = 0,36 
	Suy ra X = 0,4 ; Y = 0,4cotga = 1.666 ( baûng 11.4[1] )
	 = 0,2 < e = 0,36 
Suy ra X = 1 ; Y = 0 ( baûng 11.4[1] )
 e. Taûi troïng ñoäng quy öôùc :
Q0 = ( XVFr0 + YFa0 )kskt = ( 0,4.1.1390 + 1,666. 708,54 ).1.1= 1736,4 N
Q1 = ( XVFr1 + YFa1 )kskt = ( 1.1.2125 + 0. 708,54 ).1.1= 2125 N
 Ta thaáy roõ raøng laø oå 1 chòu löïc lôùn hôn do ñoù ta seõ tính oå theo Q1 = 2125 N
f.Tuoåi thoï tính baèng trieäu voøng quay :
 trieäu voøng
g. Khaû naêng taûi ñoäng tính toaùn : 
Ctt = QE vôùi m = 10/3
Ctt = 2125. = 22188 N
Choïn oå côõ trung 7304 , C = 25 kN ,C0 = 22kN 
2.Treân truïc 2 :
Choïn oå ñuõa coân ,sô ñoà laép chöõ O
Sô ñoà boá trí taûi troïng :
a. Caùc thoâng soá :
+ Ñöôøng kính trong d = 30 mm
	+ Soá voøng quay n = 356 voøng/phuùt
	+ Lh = 28800 giôø
	+ löïc höôùng taâm Fr0 = = 1823,2 N
	 Fr1 = = 1309,6 N
	+ löïc doïc truïc Fa = 297,5 N 
b. Choïn sô boä oå ñuõa coân côõ nheï 7204 vôùi a = 13,50 ; C = 19,1 kN ; C0 = 13,3 kN 
c. Kieåm nghieäm khaû naêng taûi ñoäng :
- Löïc doïc truïc do löïc höôùng taâm taùc duïng leân oå sinh ra: Fs = 0,83eFr
Theo baûng 11.4 [1] , e =1,5.tga = 0,36
 Suy ra Fs0 = 0,83 . 0,36 . 1823,2 = 544,8 N ;
 Fs1 = 391,3 N
- Löïc doïc truïc taùc duïng vaøo oå thöù i : = Fsj ±Fat
 *	åFa0 = Fs1 - Fat = 391,3 – 297,5 = 93,8 N 
	Vì åFa0 < Fs0 neân 	Fa0 = Fs0 = 544,8 N
 	 *	åFa1 = Fs0 + Fat = 544,8 + 297,5 = 842,3 N 
 Vì åFa1 > Fs1 neân 	Fa1 = åFa1 = 842,3 N
 d.Vì taûi troïng tónh neân ks = 1, voøng trong quay neân V = 1 
Ta coù: 	 < e = 0,36 
	Suy ra X = 1 ; Y = 0 ( baûng 11.4[1] )
	 = 0,6 > e = 0,36 
Suy ra X = 0,4 ; Y = 0,4cotga = 1.666 ( baûng 11.4[1] )
 e. Taûi troïng ñoäng quy öôùc :
Q0 = ( XVFr0 + YFa0 )kskt = ( 1.1.1823,2 + 0. 544,8 ).1.1= 1832,3N
Q1 = ( XVFr1 + YFa1 )kskt = ( 0,4.1.1309,6 + 1,666. 842,3 ).1.1= 1927,1 N
 Ta thaáy roõ raøng laø oå 1 chòu löïc lôùn hôn do ñoù ta seõ tính oå theo Q1 = 1927,1 N
f. Tuoåi thoï tính baèng trieäu voøng quay :
 ,2 trieäu voøng
g. Khaû naêng taûi ñoäng tính toaùn : 
Ctt = QE vôùi m = 10/3
Ctt = 1927,1. = 13232 N
Choïn oå côõ nheï 7306 , C = 23,5kN ,C0 = 19,9kN 
3.Treân truïc 3:
Do khoâng coù löïc doïc truïc ta choïn oå bi ñôõ moät daõy 
Sô ñoà boá trí taûi troïng :
a. Caùc thoâng soá :
+ Ñöôøng kính trong d = 35 mm
	+ Soá voøng quay n = 103 voøng/phuùt
	+ Lh = 28800 giôø
	+ löïc höôùng taâm Fr0 = = 2000,6 N
	 Fr1 = = 3015,6 N
	Vi Fr1 > Fr0 neân ta tính toaùn ñeû choïn oå 1
b, Vì taûi troïng tónh neân ks = 1, voøng trong quay neân V = 1 ,Kt =1 (t0 < 1000 C )
c, Do khoâng coù löïc doïc truïc neân X = 1 vaø Y = 0 (baûng 11.3[2])
d, Taûi troïng quy öôùc :
	Q = ( XVFr1 + YFa )kskt = Fr1 = 3015,6 N
e, thôøi gian laøm vieäc tính baêng trieäu voøng quay :
	 trieäu voøng
f. Khaû naêng taûi ñoäng tính toaùn : 
Ctt = QE vôùi m = 3
Theo phuï luïc choïn oå bi ñôõ moat daõy côõ nheï 207 vôùi C = 20,1 KN
Vaø C 0 = 13,9 KN
2.5 THIEÁT KEÁ VOÛ HOÄP
 Vật liệu laø gang xaùm GX 15-32
 Chọn bề mặt lắp gheùp giữa nắp hộp vaø thaân hộp đi qua taâm caùc trục để việc lắp gheùp được dễ daøng hơn
 Bề mặt lắp nắp vaø thaân được cạo sạch hoặcmaøi , để lắp sít,khi lắp coù một lớp sơn mỏng hoặc sơn đặc biệt
 Mặt ñaùy dốc về phía lỗ thaùo đầu với độ dốc từ 1o 30,vaø ngay tại chỗ thaùo daàu loõm xuống
 Ta thieát keá hộp giảm tốc ñuùc với caùc thoâng số cơ bản sau:
Teân goïi vaø kí hiệu
Trị số (mm)
Chiều dày
Thân hộp 
Nắp hộp 
10
9
Gân tăng cứng: 
 Chiều dày e = (0,81) 
Độ dốc
10
2o
Đường kính:
Bulông nền d1
Bulông cạnh ổ d2
Bulông ghép nắp bích và thân d3
Vít ghép nắp ổ d4
Vít ghép nắp cửa thăm d5 
16
14
12
6
6
Mặt bích ghép nắp và thân:
Chiều daøy bích thaân hộp S3
Chiều daøy bích nắp hộp S4
Bề rộng bích naép vaø thaân K3
20
19
45
Kích thước gối trục:
Đường kính ngoài và tâm lỗ vít 
D3 và D2 xác định theo đường kính lỗ lắp ổ lăn 
Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ K2
Tâm lỗ bulông cạnh ổ E2 và C
D3=D+4.d4
D2=D+2.d4
45
E2=22,4 và C = D3/2
Mặt đế hộp:
Chiều dày có phần lồi S1
Bể rộng mặt đế hộp K1 và q
27
K1=54 và q = 80
Khe hở giữa các chi tiết:
Giữa bánh răng và thành trong vỏ hộp 
Giữa bánh răng lớn với dáy hộp 
Giữa mặt bên các bánh răng:
5
30
5
Số lượng bulông nền Z
6
CAÙC CHI TIEÁT PHUÏ :
1. Voøng chaén daàu :
voøng chaén daàu duøn ñeå ngaên caùch mỡ trong bộ phận ổ với dầu trong hộp .
2. Choát ñònh vò :
	Để đảm bảo vị trí tương đối của nắp và thân vỏ hộp trước và sau khi gia công cũng như khi ta lắp ghép chúng lại với nhau, ta dùng hai chốt định vị; nhờ có chốt định vị ,khi xiết bulông không làm biến dạng vòng ngoài của ổ nên hạn chế việc ổ mau hỏng. Ta chọn chốt định vị có kích thước sau:
D(mm)
C(mm)
L(mm)
6
1
50
Chốt định vị
2. Cửa thăm:
Để kiểm tra xem xét các chi tiết trong hộp khi lắp ghép cũng nhe để đổ dầu vào , trên đỉnh hộp ta làm cửa thăm, trên đó có nút thông hơi, các kích thước được cho trong bảng sau:
A
B
A1
B1
C
C1
K
R
Vít 
Số lượng
100
75
150
100
125
125
87
12
M8x22
4
3. Nút thông hơi:
	Khi làm việc nhiệt độ trong hộp giảm tốc tăng lên. Để giảm áp suất và điều hoà không khí bên trong hộp người ta dùng nút thông hơi, thường lắp ở đỉnh hộp, có các kích thước sau:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
M27x2
15
30
15
45
36
32
6
4
10
8
22
6
32
18
36
32
 4 .Nút tháo dầu:
	Sau một thời gian làm việc dầu bôi trơn chứa trong hộp bị bẩn do bụi bặm , hạt mài , cần phải thay lớp dầu mới . Để tháo dầu cũ , ở đáy hộp có lỗ tháo dầu, lúc đang làm việc thì được bịt kín bởi nút tháo dầu. Các kích thước tra bảng và cho ta như sau:
d
b
m
f
L
c
q
D
S
Do
M20x2
15
9
3
28
2,5
17,8
30
22
25,4
	5) Kiểm tra mức dầu:
	Do ta bôi trơn ngâm dầu nên ta cần kiểm tra mức dầu để xem mức dầu có thoả mãn yêu cầu hay không .Thiết bị để kiểm tra ở đây chính là que thăm dầu., que thăm dầu thường có vỏ bọc bên ngoài.
 DUNG SAI LẮP GHÉP :
1. Dung sai và lắp ghép mối ghép then:
	Chọn kiểu lắp cho then bằng tùy thuộc vào đặc tính của mối ghép và quy mô sản xuất 
Kích thöôùc tieát dieän then
Bxh
Sai leäch giôùi haïn chieàu roäng raõnh then
Chieàu saâu raõnh then
Treân truïc
Treân baïc
Sai leäch giôùi haïn treân truïc t1
Sai leäch giôùi haïn treân baïc t2
H9
D10
6x6
-0,042
+0,078
+0,030
+0,1
+0,1
8x7
-0,015
+0,098
+0,040
+0,2
+0,2
10x8
-0,051
+0,098
+0,040
+0,2
+0,2
12x8
-0,018
+0,120
+0,050
+0,2
+0,2
14x9
-0,061
+0,120
0,050
+0,2
+0,2
Trục
Tiết diện then
bxh
Sai lệch giới hạn của chiều rộng rãnh then
Chiều sâu rãnh then
Trên trục t1
Trên bạc t2
Ghép trung gian JS9
t1
Sai lêch giới hạn
t2
Sai lệch
giới hạn
2
12x8
14x9
+0,021
-0,021
+0,021
-0,021
5,0
5,5
+0,2
+0,2
3,3
3,8
+0,2
+0,2
3
18x11
+0,021
-0,021
7,0
+0,2
4,4
+0,2
2.Dung sai lắp ghép bánh răng:
Do các bánh răng lắp cố định và ít tháo lắp; do hộp giảm tốc ta chịu tải nhẹ , không va đập nên ta chọn mối ghép trung gian là H7/k6.
3.Dung sai lắp ghép ổ lăn:
Vòng trong quay và chịu tải trong tác động tuần hoàn , ta chọn kiểu lắp trung gian k6 để ổ không bị trượt.
Để mòn đều, vòng ngoài ta chọn lắp theo hệ thống lỗ, trong quá trình làm việc, nhiệt có thể sinh ra nhiều nên ta chọn chế độ lắp là H7.
4.Dung sai lắp ghép vòng chắn dầu trên trục:
	Để dễ dàng tháo và lắp theo hệ thống lỗ,ta chọn kiểu lắp H7/t6
5.Lắp chốt định vị:
	Chọn kiểu lắp H7/n8
6.Lắp ghép nắp ổ và thân hộp:
	Chọn lắp theo hệ thống lỗ,chọn kiểu lắp lỏng H7/e8 để dễ dàng tháo lắp và điều chỉnh.
Tài liệu tham khảo
1) Trịnh Chất – Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động Cơ Khí
(tập 1 và tập 2), NXB Giáo Dục.
2) Nguyễn Hữu Lộc: Cơ Sở Thiết Kế Máy, NXB Đại Học Quốc Gia tpHCM.
3) Trần Hữu Huế,Vẽ kỹ thuật Cơ Khí tập 1và tập 2, NXB Giáo Dục.
4) Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép,NXB Giáo Dục.

File đính kèm:

  • docdo_an_thiet_ke_he_thong_chuyen_dong_co_khi.doc
Ebook liên quan