Giáo trình Kế toán quản trị - Hồ Phan Minh Đức

Tóm tắt Giáo trình Kế toán quản trị - Hồ Phan Minh Đức: ... trực tiếp. Dự toán chi phí sản xuất chung. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ. Dự toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý. Dự toán tiền mặt. Dự toán báo cáo thu nhập. Dự toán bảng cân đối kế toán. 7.1. Dự toán tiêu thụ sản phẩm Dự toán về tiêu thụ sản phẩm được soạn thảo dựa...ãi trên doanh thu bằng 5%, một đồng doanh thu thực hiện được sẽ đưa về mức lợi nhuận là 5%. Do vậy, doanh nghiệp sẽ kiếm được 5 đồng lợi nhuận cho mỗi 100 đồng doanh thu thực hiện được. Tỷ số giữa doanh thu và vốn đầu tư được gọi là hệ số quay vòng của vốn (capital turnover). Chỉ tiêu này ch...ượng sản xuất cho mỗi loại pizza sao cho lợi nhuận thu được từ việc sản xuất và tiêu thụ 2 loại pizza này đạt cực đại. Biết rằng, lợi nhuận thu được khi sản xuất và tiêu thụ 2 loại pizza này là: - Loại Romeo's Special: $ 1.5/sản phẩm - Juliet's Pepperoni: $1/sản phẩm (Nguồn: Lee S., Shim J...

pdf208 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 26/08/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo trình Kế toán quản trị - Hồ Phan Minh Đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 pháp NPV được đánh giá cao hơn IRR vì nó cho phép lựa chọn dự án đem 
lại của cải nhiều nhất. Đặc biệt, khi đánh giá các dự án có qui mô và thời điểm đầu tư khác nhau, 
phương pháp NPV thường được lựa chọn sử dụng. 
Ngoài phương pháp dòng tiền chiết khấu, nhiều doanh nghiệp còn sử dụng một số phương 
pháp khác để đánh giá và so sánh dự án đầu tư như phương pháp thời gian hoàn vốn, phương pháp 
suất sinh lời bình quân trên giá trị sổ sách (suất sinh lời kế toán). Tuy nhiên, vì những phương 
pháp này không xét đến giá trị theo thời gian của tiền tệ, nên chúng chỉ được sử dụng như là 
những phương pháp bổ sung cho phương pháp NPV và phương pháp IRR. 
Khấu hao là một trong những khoản chi phí được trừ ra khỏi thu nhập khi tính thuế lợi tức. 
Cách tính khấu hao khác nhau có thể làm thay đổi chi phí thuế giữa các thời đoạn của dự án. Dẫn 
đến chuỗi dòng tiền của dự án thay đổi và sẽ ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn phương án. Vì vậy, 
trong phân tích dự án đầu tư chúng ta cần xem xét sự ảnh hưởng của khấu hao lên lợi tức sau thuế 
và dòng tiền của dự án. Có nhiều mô hình khấu hao khác nhau có thể lựa chọn sử dụng. Một số 
mô hình khấu hao phổ biến bao gồm: khấu hao theo đường thẳng (SL), khấu hao theo kết số giảm 
dần (DB) hoặc giảm dần kép (DDB), hệ thống khấu hao thu hồi vốn nhanh (ACRS, MACRS). 
Câu hỏi ôn tập và bài tập 
Câu hỏi ôn tập 
 1. Dự toán vốn đầu tư là gì? Nêu các quyết định đầu tư liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp? 
 2. Phân biệt giữa quyết định sàn lọc và quyết định ưu tiên? 
 3. Hãy giải thích khái niệm “giá trị theo thời của tiền tệ” Vì sao khái niệm này quan trọng 
trong phân tích các dự án đầu tư? 
 4. Lãi suất ghép (compound interest) là gì? Cho một thí dụ minh hoạ. 
 5. Hãy phân biệt khái niệm lãi suất danh nghĩa (nominal rate) và lãi suất thực (effective rate)? 
Cho thí dụ minh hoạ. 
 6. Hãy giải thích các thành phần trong công thức sau: FV
n
 = PV(1+i)
n
. 
 7. Định nghĩa khái niệm giá trị hiện tại (present value). 
 8. “Suất chiết khấu càng cao, giá trị hiện tại của một dòng tiền trong tương lai càng lớn.” Câu 
phát biểu này đúng hay sai? Giải thích câu trả lời của bạn. 
 9. “Nếu lãi suất là 10%, 100 triệu đồng hôm này sẽ có giá trị kinh tế tương đương 161,05 triệu 
đồng vào thời điểm năm năm sau.” Hãy giải thích câu phát biểu này. 
 10. Phương pháp phân tích dòng tiền chiết khấu là gì? Nêu tên các phương pháp phân tích 
dòng tiền chiết khấu được sử dụng phổ biến. 
 11. Trình bày phương pháp tính giá trị hiện tại ròng (NPV) của một dự án đầu tư. 
 12. Suất thu lợi nội bộ (IRR) của một dự án là gì? Trình bày phương pháp tính IRR của một 
dự án? 
 13. Trình bày nguyên tắc chấp nhận hoặc bác bỏ một dự án đầu tư theo các phương pháp 
đánh giá sau: (a) Phương pháp NPV, và (b) Phương pháp IRR. 
 14. Khi đánh giá một dự án, phương pháp NPV và phương pháp IRR đều dẫn đến cùng một 
kết luận là chấp nhận hoặc bác bỏ dự án? Hãy giải thích điều này. Bạn có thể sủ dụng công 
thức toán học hoặc đồ thị để minh hoạ cho phần giải thích của mình. 
 15. Khi đánh giá và so sánh hai dự án đầu tư, phương pháp NPV và IRR có thể cho kết quả 
trái ngược nhau. Bạn có thể cho biết một số nguyên nhân của tình huống này. 
 16. Trình bày nguyên tắc và phương pháp so sánh các dự án đầu tư theo phương pháp IRR? 
 17. Hãy liệt kê và giải thích các ưu điểm của phương pháp NPV so với phương pháp IRR. 
 18. Hãy trình bày các giả thiết được sử dụng trong phương pháp phân tích dòng tiền chiết 
khấu. 
 19. Trình bày một cách ngắn gọn các kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong trường hợp dòng 
tiền của dự án không chắc chắn. 
 20. Trình bày phương pháp xác định thời gian hoàn vốn không chiết khấu và thời gian hoàn 
vốn có chiết khấu của một dự án. Phương pháp thời gian hoàn vốn có những nhược điểm gì? 
 21. Trình bày phương pháp tính toán suất thu lợi bình quân trên giá trị sổ sách kế toán? Suất 
thu lợi này khác với suất thu lợi nội bộ IRR ở điểm nào? 
 22. Suất chiết khấu (discount rate) được sử dụng trong phân tích dự án là gì? Trình bày 
phương pháp tính toán và lựa chọn suất chiết khấu. 
 23. Theo bạn, khi dự án có độ rủi ro cao, người phân tích sẽ chọn suất chiết khấu cao hay 
thấp? Vì sao? 
 24. Hãy trình phương pháp xác định dòng tiền sau thuế (theo phương pháp gián tiếp) của một 
dự án? Việc ước lượng dòng tiền của dự án là rất khó khăn, vì sao? 
 25. Trình phương pháp tính khấu hao tài sản theo các mô hình khấu hao sau: (a) Mô hình 
khấu hao đều, (b) Mô hình khấu hao theo kết số giảm dần, (c) Mô hình khấu hao theo sản 
lượng. 
 26. Chi phí khấu hao ảnh hưởng như thế nào đến dòng tiền của dự án? 
 27. Chỉ số lợi nhuận (PI) là gì? Chỉ số lợi nhuận được sử dụng để đánh giá và sắp hạng các dự 
án như thế nào? 
Bài tập 
Bài tập1 Hãy trả lời các câu hỏi sau đây: 
 1. Một khoản vay có lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo tháng. Lãi suất thực của thời đoạn một 
năm là bao nhiêu? 
 2. Hãy tính lãi suất thực hàng tháng và lãi suất thực hàng năm của một khoản vay với lãi suất 
danh nghĩa là 12%/năm. 
 3. Một khoản vay có lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo quý. Hỏi lãi suất thực của thời đoạn 2 
năm là bao nhiêu? 
 4. Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo quý. Hỏi lãi suất thực hàng tháng là bao nhiêu? 
 5. Lãi suất 8%/năm, ghép lãi nửa năm. Hỏi lãi suất hàng tháng là bao nhiêu? 
Bài tập 2 Hãy trả lời các câu hỏi sau: 
 1. Giá trị lúc đáo hạn của một khoản đầu tư 100 triệu đồng trong 5 năm là bao nhiêu, nếu lãi 
suất đầu tư 8%/năm ghép lãi theo quý? 
 2. Giá trị hiện tại của số tiền 450 triệu nhận được sau 6 năm là bao nhiêu nếu lãi suất là 
10%/năm, ghép lãi theo quý? 
 3. Lãi suất danh nghĩa hàng năm là bao nhiêu để một đầu tư hôm này là 450 triệu trở thành 
538 triệu sau 3 năm? Biết rằng thời đoạn ghép lãi là quý. 
 4. Sau bao lâu thì một khoản đầu tư $10.000 tỷ đồng sẽ trở thành $22.609,03 với lãi suất 
12%/năm, ghép lãi 6 tháng? 
 5. Một người phải gửi vào ngân hàng hôm nay số tiền bao nhiêu để nhận được 3 triệu đồng 
hàng tháng trong 10 năm với lãi suất 8%/năm, ghép lãi theo quý. 
 6. Một người hàng quý gửi tiết kiệm 3 triệu đồng trong suốt 10 năm, với lãi suất 8%/năm 
ghép lãi theo quý. Số tiền người này nhận được sau 10 năm sẽ là bao nhiêu? 
 7. Bạn ký kết một hợp đồng vay thế chấp 900 triệu với lãi suất 8%/năm, ghép lãi theo tháng. 
Số tiền bạn phải trả hàng tuần là bao nhiêu nếu khoản vay được hoàn trả trong 20 năm? 
 8. Một người lập kế hoạch sẽ mua một chiếc ôtô có giá trị 600 triệu đồng sau 5 năm. Hàng 
năm người này phải gửi tiết kiệm bao nhiêu với mức lãi suất 8%/năm, ghép lãi theo quý để 
tích luỹ được số tiền 600 triệu đồng sau thời đoạn 5 năm? 
Bài tập 3 Hiện nay bạn 25 tuổi. Bạn vạch kế hoạch sẽ nghỉ hưu ở tuổi 50. Bạn mong muốn sẽ tích 
luỹ được một số tiền vào thời điểm bạn nghỉ hưu sao cho bạn có thể rút 5 triệu đồng mỗi tháng 
trong khoảng thời gian 40 năm tính từ thời điểm nghỉ hưu. Kế hoạch của bạn là sẽ bắt đầu gửi tiền 
vào tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng từ thời điểm bây giờ cho đến năm bạn 49 tuổi, theo đó mỗi 
tháng bạn sẽ gửi vào tài khoản tiết kiệm một lượng tiền cố định. Lãi suất bạn được hưởng là 
0.8%/tháng. 
Yêu cầu: 
 1. Lượng tiền bạn cần phải tích luỹ được trong tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu tính đến 
thời điểm bạn nghỉ hưu? 
 2. Mỗi tháng, bạn phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền để tích luỹ được số tiền theo yêu 
cầu? 
 3. Bài toán trên đây thuộc dạng bài toán tính toán giá trị hiện tại hay giá trị tương lai? Giải 
thích. 
Bài tập 4 Công ty đang xem xét mua một thiết bị mới để thay thế cho thiết bị cũ đang sử dụng. 
Giá mua thiết bị mới là 200 triệu đồng và chi phí lắp đặt, chảy thử là 50 triệu đồng. Thiết bị này có 
thời gian sử dụng là 10 năm. Nhân viên kế toán quản trị của công ty ước tính rằng việc đưa thiết bị 
mới này vào sử dụng sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành hàng năm 50 triệu đồng so với thiết bị cũ. 
Thiết bị cũ cũng sẽ sử dụng được thêm 10 năm nữa. Giá sử dụng vốn của công ty là 8%. 
Yêu cầu: 
 1. Hãy tính giá trị hiện tại ròng- NPV của dư án đầu tư vào thiết bị mới. Dự án này có đáng 
giá để thực hiện không? 
 2. Hãy tính suất thu lợi nội bộ của dự án thiết bị mới. Dự án này có đáng giá thực hiện theo 
tiêu chuẩn IRR không? Kết luận này có giống với kết luận khi đánh giá theo tiêu chuẩn 
NPV không? Giải thích vì sao? 
Bài tập 5 Một thiết bị công nghệ mới có giá 1,2 tỷ đồng. Thời gian sử dụng ước tính là 10 năm và 
giá trị thanh lý là 200 triệu đồng. Nhờ thiết bị mới, doanh nghiệp có thể cắt giảm 240 triệu đồng 
chi phí vận hành hàng năm. Thiết bị này được trích khấu hao theo mô hình khấu hao đều. Thuế 
suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Suất thu lợi tối thiểu yêu cầu của doanh nghiệp là 8%. 
Yêu cầu: 
 1. Lập bảng dòng tiền sau thuế cho thiết bị mới này cho thời đoạn 10 năm hoạt động. 
 2. Thiết bị này có đáng giá để đầu tư theo tiêu chuẩn NPV không? 
 3. Tính IRR của dự án đầu tư vào thiết bị này và đánh giá xem thiết bị mới này có đáng giá 
đầu tư không? 
Bài tập 6 Một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản dự kiến mua một biệt thự với giá 3.5 tỷ đồng. 
Doanh thu hàng năm trước thuế ước tính là 280 triệu đồng, có thể kéo dài trong 8 năm. Sau đó nhà 
đầu tư có thể bán lại biệt thự này với giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Chi phí vận hành hàng năm ước tính 
là 30 triệu đồng. Thuế suất thuế TNDN là 28%, thuế của các khoản dôi vốn là 28%. 
Yêu cầu: 
 1. Lập bảng dòng tiền sau thuế (CFAT) trong 8 năm sở hữu ngôi biệt thự. Mô hình khấu 
hao đều, với thời gian cho phép trích khấu hao là 20 năm, và giá trị thanh lý ước tính 
sau 20 năm bằng 40% giá trị ban đầu. 
 2. Dự án này có đáng giá để đầu tư không nếu suất thu lợi tối thiểu mong muốn là 10%. 
(Nguồn: Phạm Phụ, 1993) 
Bài tập 7 Ban giám đốc một rạp hát đang xem xét thay thế hệ thống chiếu sáng của rạp hát. Hệ 
thống chiếu sáng mới có giá 850 triệu đồng. Nếu đưa vào sử dụng, hệ thống chiếu sáng mới sẽ tiết 
kiệm được cho rạp hát 180 triệu đồng hàng năm trong thời gian 8 năm tới. 
Yêu cầu: 
 1. Tính giá trị hiện ròng – NPV của dự án hệ thống chiếu sáng mới theo các suất chiết khấu 
8%, 10%, 12%, 14%, và 16%. 
 2. Từ việc tính toán ở câu 1, vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ của NPV theo suất chiết khấu. 
Dựa vào đồ thị này để xác định suất thu lợi nội bộ của dự án thay thế hệ thống chiếu sáng 
mới. 
 3. Giả sử rằng, giám đốc rạp hát không chắc chắn về khoản chi phí tiết kiệm hàng năm do 
hệ thống chiếu sáng mới đưa lại. Giá trị tối thiểu của khoản chi phí tiết kiệm được hàng 
năm là bao nhiêu để dự án hệ thống chiếu sáng mới là đáng giá thực hiện. Biết rằng, suất 
thu lợi tối thiểu của rạp hát là 12%. 
Bài tập 8 Giám đốc một doanh nghiệp đang xem xét thay thế một thiết bị sản xuất cũ. Thiết bị cũ 
có giá trị còn lại bằng không (0), nhưng giá thị trường hiện nay là $1.800. Một phương án là đầu 
tư một thiết bị sản xuất mới có giá mua hiện tại là $40.000. Thiết bị mới này khi đưa vào sử dụng 
có khả năng tiết kiệm được chi phí hoạt động hàng năm của doanh nghiệp $12.500. Thời gian sử 
dụng hữu ích của thiết bị mới là 4 năm. Doanh nghiệp sử dụng mô hình khấu hao đều. Giá trị 
thanh lý ước tính của thiết bị mới sau 4 năm sử dụng là $2.000. Việc đầu tư vào thiết bị mới sẽ cần 
tăng thêm nhu cầu vốn lưu động $3.000. Vốn lưu động tăng thêm sẽ được thu hồi sau 4 năm. 
Nếu doanh nghiệp quyết định chấp nhận đầu tư vào thiết bị mới, việc đầu tư sẽ được tiến 
hành vào đầu năm 2006. 
Yêu cầu: 
 1. Lập bảng dòng tiền của dự án đầu tư vào thiết bị mới. 
 2. Nếu suất thu lợi tối thiểu của doanh nghiệp là 10%, thiết bị mới có đáng giá đầu tư 
không? Bạn hãy sử dụng lần lượt các tiêu chuẩn NPV và tiêu chuẩn IRR để phân tích. 
Bài tập 9 Bệnh viên N là một bệnh viện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Ban giám đốc 
bệnh viện đang xem xét một dự án mở một cơ sở khám và chữa bệnh cho bệnh nhân ngoại trú tại 
một thị trấn bên cạnh. Các thông tin ước lượng liên quan đến hoạt động của cơ sở khám bệnh này 
như sau: 
 Chi phí xây dựng cơ sở khám bệnh này là 8 tỷ đồng, trong đó dòng tiền chi ra cuối năm 2005 
là 4 tỷ và cuối năm 2006 là 4 tỷ. Cơ sở khám chữa bệnh này dự kiến đi vào hoạt động vào đầu 
tháng 1 năm 2007. 
 Các thiết bị cần được trang bị cho cơ sở khám bệnh này sẽ được mua sắm vào cuối năm 2006, 
với tổng giá trị ước tính là 1,5 tỷ đồng. 
 Chi phí tiền lương hàng năm của cơ sở này ước tính khoảng 800 triệu đồng. 
 Các chi phí hoạt động khác của cơ sở ước tính khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. 
 Cơ sở khám chữa bệnh này đi vào hoạt động hy vọng sẽ gia tăng mức đóng góp của các nhà 
hảo tâm mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng. 
 Cơ sở khám bệnh này đi vào hoạt động hy vọng sẽ cắt giảm các chi phí hàng năm của Bệnh 
viên N. Mức cắt giảm chi phí ước tính là 8 tỷ đồng/năm. 
 Dự kiến sẽ có một đợt đại tu và bảo trì cơ sở khám bệnh này vào cuối năm 2010, với chi phí 
dự kiến là 2 tỷ đồng. 
 Do nhu cầu khám chữa bệnh trong vùng sẽ có sự thay đổi trong tương lai. Ban giám đốc bệnh 
viện cho rằng cơ sở khám chữa bệnh này sẽ không còn hữu ích sau năm 2015. 
 Khi ngưng hoạt động, toàn bộ cơ sở khám bệnh này (bao gồm cả thiết bị y tế) có thể bán lại 
với giá 3 tỷ đồng vào cuối năm 2015. 
Yêu cầu 
 1. Hãy thiết lập bảng dòng tiền của dự án mở cơ sở khám chữa bệnh mới này. 
 2. Với suất chiết khấu là 10%, dự án này có đáng giá thực hiện không? Bạn có thể sử dụng 
tiêu chuẩn NPV hoặc IRR để phân tích. 
Bài tập 10 Giám đốc Công ty XYZ đang xem xét mua một thiết bị sản xuất kẹo bán tự động. 
Thiết bị này có giá 2,5 tỷ đồng và có thời gian sử dụng ước tính là 10 năm. Nhân viên kế toán 
quản trị của công ty ước tính rằng thiết bị sản xuất mới này sẽ tăng được lợi nhuận sau thuế hàng 
năm của công ty 400 triệu đồng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích. 
Yêu cầu: Tính chỉ số lợi nhuận (PI) của dự án đầu tư vào thiết bị này, giả sử rằng suất chiết 
khấu (sau thuế) là: (a) 8%, (b) 10%, (c) 12%. 
Bài tập 11 Ban giám đốc một ngân hàng đang xem xét lắp đặt các máy rút tiền tự động. Hệ thống 
máy rút tiền tự động này có giá $124.000 và có thời gian sử dụng hữu ích là 7 năm. Nhân viên kế 
toán quản trị của ngân hàng ước tính rằng việc đưa các máy rút tiền tự động này vào hoạt động sẽ 
cắt giảm được $27.000 chi phí sau thuế hàng năm (bao gồm cả chi phí thuế giảm do khấu hao) 
trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Giả sử rằng giá trị thanh lý của các máy rút tiền tự 
động này bằng không (0). 
Yêu cầu: 
 1. Tính thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư vào các máy rút tiền tự động. Xét hai trường 
hợp: (a) thời gian hoàn vốn không chiết khấu, (b) thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 
 2. Tính NVP của dự án này theo các suất chiết khấu 10%, 12%, và 14%. 
 3. Với suất chiết khấu bao nhiêu, dự án này sẽ không đáng giá thực hiện. 
Bài tập 12 Ban giám đốc Công ty H đang xem xét xúc tiến một chương trình quảng cáo, với chi 
phí ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Chương trình quảng cáo này hy vọng sẽ làm tăng doanh 
thu của công ty trong 5 năm tới. Năm đầu tiên doanh thu của công ty dự kiến sẽ tăng 1,5 tỷ đồng, 
tương ứng với chi phí tăng thêm trong năm là 700 triệu đồng. Trong 4 năm tiếp theo, doanh thu và 
chi phí của công ty dự kiến sẽ gia tăng với tốc độ 10%/năm. Công ty H chịu một mức thuế thu 
nhập doanh nghiệp 28%. 
Yêu cầu: 
 1. Tính thời gian hoàn vốn của chương trình quảng cáo này. 
 2. Theo tiêu chuẩn giá trị hiện tại (NPV), chương trình quảng cáo này có đáng giá để thực 
hiện không? Biết rằng, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (MARR) của công ty H là 
12%. (Gợi ý: Chi phí quảng cáo 3 tỷ đồng là một khoản chi phí, không phải là một khoản 
đầu tư) 
Bài tập 13 Công ty N mua một dây chuyền sản xuất mới có giá 5 tỷ đồng. Ban giám đốc công ty 
hy vọng rằng dây chuyền sản xuất này có thể tạo ra doanh thu và chi phí tăng thêm trong 6 năm sử 
dụng hữu ích như sau: 
Doanh thu tăng thêm bình quân 2,5 tỷ đồng 
Chi phí tăng thêm bình quân (chưa kể khấu hao) 1,0 tỷ đồng 
Dây chuyền sản xuất có thời gian sử dụng hữu ích là 6 năm, được khấu hao theo mô hình 
khấu hao theo kết số giảm dần (DDB) có hiệu chỉnh (nếu mức khấu hao trong một năm nào đó 
tính theo mô hình DDB thấp hơn mức khấu hao tính theo mô hình khấu hao đều, tại năm đó công 
ty chuyển sang mô hình khấu hao đều). Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là 28%. 
Yêu cầu: 
 1. Lập bảng tính toán lợi nhuận ròng tăng thêm hàng năm trong 6 năm đưa đây chuyền mới 
vào sử dụng. Bạn có thể sử dụng mẫu bảng gợi ý như sau: 
Năm Doanh 
thu tăng 
thêm 
Chi phí 
tăng 
thêm 
Khấu 
hao tăng 
thêm 
Lợi 
nhuận 
trước 
thuế 
tăng 
thêm 
Thuế 
TNDN 
tăng thêm 
Lợi nhuận 
ròng tăng 
thêm 
 2. Tính suất sinh lợi bình quân trên sổ kế toán (suất sinh lợi kế toán) của dây chuyền mới 
này. 
Bài tập 14 Một công ty đầu tư vào một thiết bị giặt 150 triệu đồng. Sau 5 năm sử dụng, dự kiến 
giá trị thanh lý SV = 0. Ước tính rằng: 
 - Doanh thu hàng năm ước tính 70 triệu đồng 
 - Chi phí hàng năm (chưa kể khấu hao) ước tính 10 triệu đồng 
Thiết bị được khấu hao theo mô hình khấu hao đều (SL). Thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. 
Yêu cầu: Lập b ảng dòng tiền sau thuế của thiết bị trong 2 trường hợp: 
 1. Toàn bộ 150 triệu đồng là vốn của công ty. 
 2. Một nữa chi phí đầu tư là vốn vay ngân hàng, với lãi suất (lãi đơn) 10%/năm. Vốn gốc 
được trả đều trong 5 năm và lãi vay trả theo từng năm. 
Bài tập 15 Tập đoàn Demmo sản xuất các thiết bị khoa học được sử dụng trong các trường phổ 
thông cơ sở. Vào tháng 12/2005, ban giám đốc công ty đang xem xét một dự án mua một dây 
chuyền sản xuất tự động để hiện đại hoá qui trình sản xuất. Kế toán trưởng của công ty ước tính 
các thông tin liên quan đến quyết định đầu tư này như sau: 
 1. Dây chuyền sản xuất có giá trị $1.000.000, sẽ được mua sắm vào tháng 12/2005. Thời 
gian sử dụng hữu ích dự kiến là 8 năm. Dây chuyền này được trích khấu hao theo mô 
hình khấu hao theo kết số giảm dần kép có hiệu chỉnh. 
 2. Dây chuyền sản xuất tự động này cần phần mềm để vận hành. Phần mềm sẽ được phát 
triển trong hai đoạn 2 năm 2006 và 2007. Chi phí phát triển phần mềm là $25.000 mỗi 
năm, sẽ được chi trả trong năm phát sinh. 
 3. Một chuyên gia máy tính sẽ được thuê để điều khiển sự hoạt động của dây chuyền sản 
xuất. Tiền lương và phụ cấp chi trả cho chuyên gia này là $80.000 mỗi năm. 
 4. Các nhân viên bảo trì dây chuyền sản xuất cũng sẽ được tuyển dụng. Lương và phụ cấp 
hàng năm của các nhân viên bảo trì ước tính là $150.000. 
 5. Một số công nhân sản xuất cần phải được đào tạo lại để có thể làm việc với dây chuyền 
sản xuất tự động này. Chi phí đào tạo được dự kiến như sau: 
Năm 2006 $35.000 
Năm 2007 $25.000 
Năm 2008 $10.000 
6. Một số phụ tùng thay thế cho dây chuyền cần được mua ngay với giá ước tính là $60.000. 
Khoản đầu tư vào vốn lưu động này sẽ được duy trì trong suốt 8 năm hoạt động của dây 
chuyền. Khoản đầu tư này sẽ được thu hồi vào cuối thời gian hoạt động hữu ích của dây 
chuyền. 
7. Giá trị thanh lý ước tính của dây chuyền vào cuối năm thứ 8 là $50.000. Tại thời điểm này 
dây chuyền đã được trích khấu hao hết. 
8. Công ty hy vọng rằng, việc đưa dây chuyền tự động này vào sản xuất sẽ cắt giảm chi phí 
sản xuất hàng năm của công ty $480.000. 
9. Khi đưa dây chuyền mới vào hoạt động, công ty sẽ bán một số thiết bị sản xuất cũ trong 
hai năm tới. Doanh thu từ việc bán các thiết bị này như sau: 
Chi phí mua Khấu hao luỹ kế Giá bán 
Năm 2006 $150.000 $100.000 $20.000 
Năm 2007 $305.000 $215.000 $140.000 
Yêu cầu: 
 1. Hãy tính toán và lập bảng dòng tiền sau thuế cho dự án đầu tư vào dây chuyền sản xuất 
tự động.Biết rằng, công ty chịu một mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%. 
 2. Tính giá trị hiện tại ròng của dự án này, với suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được của 
công ty là 12%. Dây chuyền có đáng giá để đầu tư không? 
 3. Tính suất thu lợi nội bộ của dự án. 
 4. Thời gian hoàn vốn của dự án này là bao nhiêu năm? 
 5. Mức giá cao nhất của dây chuyền sản xuất tự động này là bao nhiêu để dự án đáng giá 
đầu tư? 

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_ke_toan_quan_tri_ho_phan_minh_duc.pdf