Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Tóm tắt Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông: ...ức Chức năng nhiệm vụ :  Đại hội đồng cổ đông: Quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.  Ban kiểm soát: có nhiệm vụ ki...pháp kịp thời và đúng đắn nhằm quản lý thật tốt khoản mục này, tránh ứ đọng vốn, giảm thiểu được các chi phí trong quá trình bảo quản. b. Tình hình quản lý các khoản phải thu: Năm 2011 so với năm 2010 thì vòng quay các khoản phải thu tăng, làm cho kỳ thu tiền bình quân của công ty đi. Việc ...i năm 2010, 2011 điều này chứng tỏ triển vọng thị trường của chứng khoán DQC cao hơn RAL, nhà đầu tư đánh giá cao khả năng phát triển của DQC. Như vậy qua việc phân tích các chỉ số trên, ta có thể nhận định hoạt động sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Bóng đèn và phích nước Rạng đôn...

pdf19 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1091 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002131.pdf
Ebook liên quan