Luận văn Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III: ... đã hệ thống hĩa một số vấn đề cơ bản về kiểm tốn chi thường xuyên trong kiểm tốn NSĐP. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TỐN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TỐN CHI NSĐP TẠI KTNN KHU VỰC III 2.1. NHIỆM VỤ CỦA KTNN KHU VỰC III TRONG KIỂM TỐN CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP KTNN Khu vực III cĩ...yết tốn NSNN của các cấp (Luật Ngân sách nhà nước quy định thời điểm nộp quyết tốn NSNN muộn nhất 1/10 hàng năm). Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới các đồn kiểm tốn thường khơng phát hành báo cáo kiểm tốn đúng thời hạn theo quy định của Luật Kiểm tốn nhà nước. Để khắc phục h...ểm tốn; 3.2.7. Một số giải pháp khác Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm tốn nhất là các kết luận và kiến nghị kiểm tốn, cần thiết gắn hoạt động 20 KTNN Khu vực III với hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Theo đĩ, KTNN Khu vực III sớm xây dựng quy chế phối hợ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (7).pdf