Luận văn Nghiên cứu các kỹ thuật lập chỉ mục đa chiều trên cơ sở dữ liệu quan hệ

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các kỹ thuật lập chỉ mục đa chiều trên cơ sở dữ liệu quan hệ: ...rên các láng giềng gần nhất (Nearest neighbor queries) - Truy vấn liên kết không gian (Spatial join queries) 1.2.2 Dữ liệu đa chiều a. Dữ liệu đa phương tiện b. Cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống 6 CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH CHỈ MỤC TRONG CSDL QUAN HỆ 2.1 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG C...g cơ bản c. Hỗ trợ bảng và khung nhìn d. Chỉ mục Bảng 3.4 so sánh PostgreSQl và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác về khả năng đánh chỉ mục Cây R- /Cây R+ Hàm băm Biểu thức (Lập trình) Chỉ mục từng phần Chỉ mục Bitmap GiST MySQL x x - - - - - Oracle x x x - x...niform được tạo thành các cụm và kích thước của các cụm được tính bởi công thức dưới đây [24]: Trong đó a là kích thước của cụm, b là số lượng chiều, d là số cụm, c là kích thước chiều. a. Tập dữ liệu Gauss b. Tập dữ liệu thực 4.2 SO SÁNH CÁC NỀN TẢNG 4.2.1 PostgreSQL 8.1.3 4.2.2 Mic...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (4).pdf
Ebook liên quan