Luận văn Nghiên cứu đảm bảo tính riêng tư trong khai phá dữ liệu

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu đảm bảo tính riêng tư trong khai phá dữ liệu: ...chin l arning như cây quyết định (d cision tr ), mạng nơ ron nhân tạo (n ural n twork), .v.v. Người ta còn gọi phân lớp là học có gi m s t (học có th y).  Phân cụm (clust ring): xếp c c đối tượng th o từng cụm (số lượng cũng như t n c a cụm chưa được biết trước. Người ta còn gọi phân cụm ...ng nơi kh c nhau tr n c c trang w b kh c nhau. a) Phân vùng ngang Trong phân v ng ngang (hay còn gọi là đồng nhất phân phối), c c trang w b kh c nhau thu thập c ng một thông tin, nhưng về th c thể kh c nhau. S phân chia đó đặt ra c c vấn đề kh c nhau, dẫn đến c c thuật to n kh c nhau cho s... mỗi chuỗi c c gi trị trong T [QI] xuất hiện t nhất là với k l n xuất hiện trong T [QI]. 3.2.3. Kết quả Đã giải quyết vấn đề bảo vệ s ri ng tư trong việc ph t hành thông tin và trình bày một c ch tiếp cận để tiết lộ dữ liệu vĩ mô như vậy mà không thể được công nhận danh t nh c a người trả ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (10).pdf
Ebook liên quan