Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật trộn kết quả tìm kiếm website

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật trộn kết quả tìm kiếm website: ... Mô hình không gian vector – Vector Space Model VSM c. Đánh giá theo kết quả thử nghiệm trên hai mô hình VSM và mô hình xác suất d. Mô tả kiến trúc hệ IR được tính điểm theo mô hình VSM (VSM – IR) 1.2.7. Đặc tả các bước xây dựng hệ VSM – IR 1.3. HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÌM KIẾM LIÊN HỢP 1.3....n T trong văn bản được xử lý. - qtf: là tần số của T trong truy vấn. - N: số văn bản. - n: số văn bản chữa T. - dl: độ dài văn bản. - avgdl: độ dài trung bình của tất cả các văn bản có trong bộ sưu tập. - k1, k3, b : hằng số. - k1=1,2, k3=1,000, b=0,75. Bởi vì N, n và avgdl là nh... - Meta Search Engine chúng tôi cần phải nắm bắt được các yêu cầu chức năng và các yêu cầu phi chức năng đối với hệ thống và chúng tôi cần biết được kỹ thuật bóc tách dữ liệu web và xử lý các kết quả trả về từ các máy tìm kiếm nguồn và sau đó áp dụng phương pháp đánh giá lại tuần tự (SRR) ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 888 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (29).pdf
Ebook liên quan