Luận văn Nghiên cứu phương pháp phân nhóm dữ liệu động áp dụng vào truy vấn thông tin

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu phương pháp phân nhóm dữ liệu động áp dụng vào truy vấn thông tin: ... tâm. Điều này sẽ giúp cho người dùng thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả hơn. 1.3. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Qua chương này, chúng tôi đã trình bày t ng quan về phương pháp phân nhóm dữ liệu và truy vấn thông tin. Đó là cơ sở tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các phương ...nh hưởng của dữ liệu thêm vào. 12 2.5.3. Các tình huống trong phân nhóm dữ liệu động Trước hết, ta xét các vấn đề của các tình huống cần tính toán a và d . Ta thấy rằng việc kiểm tra tình huống a nên căn cứ th o tình huống b và c . Tình huống d tự động được kiểm tra trong khi kiểm tra tì... liên kết hậu tố v.v... để thực hiện các bước mở rộng tiếp th o. 3.4.3. Thuật toán STC Thuật toán phân nhóm cây hậu tố Suffix Tr Clustering (STC) là một thuật toán phân nhóm thời gian tuyến tính dựa trên việc nhận dạng các nhóm từ chung của các văn bản. Một nhóm từ trong ngữ cảnh này là ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 899 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (22).pdf
Ebook liên quan