Luận văn Nghiên cứu ứng dụng antlr để xử lý các thông điệp trong phần mềm đa ngữ

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu ứng dụng antlr để xử lý các thông điệp trong phần mềm đa ngữ: ...n lý các thông điệp Có 3 mô hình tổ chức phần mềm đa ngữ được sử dụng hiện nay là: Mô hình 1: Phư ng pháp truyền thống là các thông điệp được viết gắn liền với mã nguồn chư ng trình. Với mô hình nay, người ta viết chư ng trình cho tiếng Anh, sau đó tạo ra một bản sao và sửa lại cho tiếng...vào hoặc byte dòng (tức là ký tự, dữ liệu nhị phân, ...), phân chia token bằng cách sử dụng các mẫu chỉ định và tạo ra một dòng token như đầu ra. Nó cũng có thể đánh dấu một số token như khoảng trắng và là ẩn bằng cách sử dụng một giao thức phân tích cú pháp ANTLR. - Phân tích cú pháp (Par... lexer để thiết lập lại và cố gắng cho token khác. Token bỏ qua không bao giờ được gửi trở lại để phân tích cú pháp. 2.3.3 Trả lại giá trị Tất cả các quy tắc tự động trả về một đối tượng mã thông báo (theo lý thuyết) trong đó có các nội dung văn bản text phù hợp cho các quy tắc và các lo...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (30).pdf
Ebook liên quan