Luận văn Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần greenfeed Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần greenfeed Việt Nam: ...tư X = Tỷ lệ thực hiện lợi nhuận Lợi nhuận thực tế Lợi nhuận dự toán 8 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ NỘI BỘ - BIỂU HIỆN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 2.1.1. Quá trình hìn...lý của Công ty; các bộ phận, phòng ban được giao các chức năng, nhiệm vụ cụ thể. - Ở Công ty có sự phân cấp quản lý khá hợp lý, có sự phân công, phân quyền cụ thể như thực hiện việc quản lý vốn, sử dụng tài sản, chú trọng việc lập dự toán và đánh giá tình hình thực hiện chi phí, doanh thu...dự toán phục vụ đánh giá các trung tâm trách nhiệm ở Công ty. a. Xây dựng dự toán chi phí. Hiện nay, các dự toán chi phí của Công ty đều lập ở mức sản lượng nhất định, không tính đến sự điều chỉnh khi số lượng sản phẩm sản xuất thay đổi. Do đó, chưa đáp ứng được thông tin kịp thời cho ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (28).pdf