Luận văn Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng bệnh đau co thắt ngực

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng bệnh đau co thắt ngực: ...ễn mờ và các thông tin liên quan đến bệnh đau co thắt ngực Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp ứng dụng Logic mờ vào hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh đau co thắt ngực. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Nghiên cứu lý thuyết về Lôgic mờ và cơ chế suy diễn.... số hoặc phép toán min. Bộ giải mờ là phép ánh xạ từ tập mờ B’ trong V R(là ngõ ra của cơ chế suy diễn) thành điểm rõ y* V. Việc giải mờ là tìm một điểm trong V biểu diễn tốt nhất tập mờ B’. Để chọn lựa sơ đồ giải mờ, người ta tuân theo ba tiêu chuẩn sau: - Tính hợp lý - Tính toán đơn gi...suy diễn dựa trên sự kết hợp được thực hiện theo phương pháp sau: Bước 1: Đối với M luật Nếu – Thì (IF - THEN) có dạng: Ru (1) : Nếu x1 là S1 (1) và ....... xn là Sn (1) thì y là P (1), ta xác định hàm thuộc S1 (1) … Sn (l) ( x1;....; xn) với l = 1,2,…m theo công thức sau: ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (28).pdf
Ebook liên quan