Luận văn Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông: ...ẾT Ở chƣơng này, tôi sẽ đi tìm hiểu những nội dung cơ bản về hệ chuyên gia, giới thiệu sơ lƣợc về ngôn ngữ lập trình Prolog nhằm hỗ trợ cho việc tƣ vấn hƣớng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. 6 1.1. HỆ CHUYÊN GIA 1.1.1. Khái niệm Hệ chuyên gia 1.1.2. Đặc trƣng và ƣu điểm của hệ ...nghiệp và việc làm: Nghề nghiệp là một dạng lao động đòi hỏi ở con ngƣời một quá trình đào tạo chuyên biệt, có những kiến thức, kỹ năng, kĩ xảo chuyên môn nhất định, có phẩm chất, đạo đức phù hợp với yêu cầu của dạng lao động tƣơng ứng. Nhờ quá trình hoạt động nghề nghiệp, 11 con ngƣời c...hề nghiệp tƣơng lai. Rất nhiều sinh viên học đến năm thứ hai, thứ ba đã cảm thấy thất vọng trƣớc quyết định ban đầu của mình. Chúng ta biết rằng, ý thức chọn nghề của học sinh THPT có một ý nghĩa nghiêm túc, trực tiếp và cấp bách. Chính ý thức này sẽ làm nảy sinh ở học sinh nhu cầu cần đƣợc ...

pdf23 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (5).pdf
Ebook liên quan