Luận văn Xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát và bảo vệ mạng máy tính

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát và bảo vệ mạng máy tính: ...của các luật trong Snort. Chương 3: Mạng nơ ron: Chương này mô tả tổng quát, mô hình hóa về mạng nơ ron và thuật toán lan truyền ngược áp dụng trên mạng nơ ron truyền thẳng nhiều lớp. Chương 4: Hệ thống IDS ứng dụng mạng nơ ron: Đưa ra các mô hình hệ thống, cài đặt giải thuật lan truyền ng...của phát hiện dựa trên sự bất thường 2. 1. 2. 2. Những hạn chế của phương pháp phát hiện dựa trên sự bất thường 2. 1. 3. Tổng quan về hệ thống IDS 2. 1. 3. 1. Giới thiệu IDS 2. 1. 3. 2. Chức năng của IDS Hệ thống IDS có 3 chức năng quan trọng là - Giám sát: lưu lượng mạng và các hoạt đ... 3. 4. Các luật học 3. 4. 1. Học có giám sát . Hình 3. 14: Học có giám sát 3. 4. 2. Học củng cố 3. 4. 3. Học không có giám sát 3. 5. Hàm mục tiêu 18 3. 6. Mạng truyền thẳng và thuật toán lan truyền ngược 3. 6. 1. Mạng truyền thẳng: Hình 3. 17: Sơ đồ các lớp mạng nơ ron truyền t...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (2).pdf
Ebook liên quan