Luận văn Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ... quyền sở hữu tài sản gắn liền với ủất trong trường hợp chia tỏch hộ gia ủỡnh hoặc chia tỏch nhúm người sử dụng ủất, nhúm chủ sở hữu tài sản gắn liền với ủất 1.3.9. Thủ tục 9: cấp giấy chứng nhận ủối với trường hợp người sử dụng ủất ủồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng 7 ...ions trong MySQL 2.3.9. Cơ chế bảo mật trong MySQL 2.3.9.1. Tổng quan bảo mật 2.3.9.2. Bảo mật trong mụi trường mạng 2.3.9.3. Bảo mật cơ sở dữ liệu a. Cơ chế bảo mật CSDL trong MySQL b. Cơ sở dữ liệu MySQL 2.4. NGễN NGỮ PHP 2.4.1. Giới thiệu về PHP PHP (Personal Home Page) là ngụn ... nộp hồ sơ - Điều kiện trước: cỏn bộ một cửa ủó ủăng nhập thành cụng. Hệ thống ủó khai bỏo danh mục cỏc thủ tục, thời hạn giải quyết, phõn cụng cỏn bộ tiếp nhận từng loại hồ sơ. - Điều kiện sau: Hồ sơ ủược lưu vào CSDL, chuyển cỏn bộ phụ trỏch - Mụ tả: cỏn bộ tiếp nhận nhập thụng tin h...

pdf24 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (5).pdf
Ebook liên quan