Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức - Thực tiễn vận dụng vào nhiệm vụ giảng dạy pháp luật và môn đạo đức ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

Tóm tắt Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức - Thực tiễn vận dụng vào nhiệm vụ giảng dạy pháp luật và môn đạo đức ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn: ... giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của việc vận dụng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức vào nhiệm vụ giảng dạy môn pháp luật học, môn đạo đức học ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc kạn. Ý nghĩa của đề tài: Đề tài là tư liệu thiết thực phục vụ việc thực hiện nhiệm giảng dạy môn Pháp ...áp dụng pháp luật, thực hiện pháp luật hoặc quản lý xã hội trong một lĩnh vực nào đó, chưa có bài viết chuyên sâu về việc vận dụng mối quan hệ này vào công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng cộng đồng có nhiều môn học có liên quan đến kiến thức đạo đức và kiến thức pháp luật hoặc công trình...ệm về pháp luật, Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của pháp luật và đạo đức, tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống xã hội. So sánh một số điểm giống nhau và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức. Chương 2; Đề tài xác định thực trạng và một số giải pháp về việc vận dụng mối quan hệ giữa pháp...

pdf6 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 678 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000385.pdf
Ebook liên quan