Nâng cao chất lượng dịch vụ trong cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán cá nhân tại Techcombank

Tóm tắt Nâng cao chất lượng dịch vụ trong cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán cá nhân tại Techcombank: ......... 43 CHAPTER 3: FINDINGS ......................................................................................... 45 3.1 CRM ACTIVITIES ......................................................................................... 45 3.2 CUSTOMER GAP ANALYSIS .................................... services: A “Primer”, London.  Bovaird, T. & Lửffler, E. (eds.) (2003). Public Management and governance. London: Routledge.  Caddy J. & M. Vintar, Building Better Quality Administration for the public: Case studies from Central and Eastern Europe. NISPAcee.  Communities Scotland (20...pean public services, in Lửffler E. & M. Vintar (eds.), “Improving the quality of East and West European public services”, Ashgate.  Lửffler, E.(2002) “Defining and measuring quality in public administration”, in: Caddy J. and M. Vintar (eds.) Building better quality administration for th...

pdf9 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 31/05/2015 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00051000099.pdf
Ebook liên quan