Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long

Tóm tắt Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long: ... có... trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý, kỹ năng cạnh tranh, bộ máy tổ chức sản xuất, lợi nhuận. Để đạt được yêu cầu đó thì vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn của mình? Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé kiến thứ...h du lịch khách sạn nói chung và khách sạn Sài Gòn Hạ Long nói riêng chưa nhiều 3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp và từ kết quả phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng ... điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận chung kết hợp phương pháp điều tra thống kê, phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ kết hợp mô hình hoá để thực hiện nghiên cứu Đề tài. 6. Những đóng góp mới của luân...

pdf3 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 614 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000382.pdf
Ebook liên quan