Nghiên cứu đề xuất phương pháp tăng hiệu năng cho các ứng dụng multicast trong mạng mesh không dây

Tóm tắt Nghiên cứu đề xuất phương pháp tăng hiệu năng cho các ứng dụng multicast trong mạng mesh không dây: ...y. Hơn nữa, hầu hết các giải pháp đều không thích hợp cho mạng mesh không dây. Luận văn đề xuất một phương pháp mới nhằm tăng hiệu năng cho các ứng dụng multicast trong mạng mesh không dây. Phương pháp đề xuất là sự kết hợp của kỹ thuật thiết kế liên tầng và kỹ thuật mã mạng. Các giao thức đ... Viet, Nguyen Hai Chau, Wonjun Lee, Ha Quang Thuy, “A New Approach to Improve Performance of Multicast Applications in Wireless Networks,” reported in the National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research – FAIR, August 2007, Vietnam. [6] Tracey Ho, Muriel Médard...a, J. Manner and A. Penttinen, “State of the Art Analysis of Wireless Mesh Technologies 2006,” ABI project technical report. [13] S. Shakkottai, T. S. Rappaport, P. C. Karlsson, “Cross-Layer Design for Wireless Networks,” IEEE Communications Magazine, Volume 41, No. 10, October 2003, pp. 74-...

pdf4 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_01326.pdf