Nghiên cứu về Tầm nhìn của các doanh nghiệp Việt Nam và bài học về tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tóm tắt Nghiên cứu về Tầm nhìn của các doanh nghiệp Việt Nam và bài học về tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ...---------------------------------------------------------------- 12 ix 1.3 Desirable characteristics for a Vision --------------------------------- 13 1.3.1 Simple and compendious: -------------------------------------------- 13 1.3.2 Inner worth: --------------------------------------------...- 28 1.7.4 Communicating the Vision --------------------------------------------- 30 Chapter 2: Research on Vietnamese corporations -------------------------- 35 2.1 Unawareness of the importance of Vision of an organization: -- 36 2.1.1 The enterprises do not think that Vision is extremely ...------------------------------ 65 3.2.3 Commitment to follow the vision ----------------------------------- 70 READING REFERENCES ------------------------------------------------------ 71 APPENDIX 1 ------------------------------------------------------------------------ 73 APPENDIX 2 ------...

pdf6 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 31/05/2015 | Lượt xem: 698 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00051000082.pdf
Ebook liên quan