Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 10

Tóm tắt Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 10: ...so với năm 2010; cho thấy quy mô sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng mở rộng. Cơ cấu tài sản của công ty biến động theo chiều hướng: tăng dần tỷ trọng TSDH, giảm dần tỷ trọng TSNH. Năm 2009 tỷ trọng TSDH là 31,6% tăng lên 50,54% vào năm 2010 và 51,04% vào năm 2011, tương ứng tỷ trọng T... 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Khả năng sinh lợi của VCSH (ROE) 0,20 0,22 0,16 2 Khả năng sinh lợi của DTT (ROS) 0,05 0,05 0,03 3 Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 0,06 0,05 0,03 4 Khả năng sinh lợi kinh tế của tài sản 0,09 0,09 0,13 5 Tỷ suất sinh lời của TSNH 0,08 ...g tài chính của công ty tại thời điểm giao dịch với khách hàng để quyết định việc bán chịu. Thêm vào đó công ty cần nghiên cứu tình hình bán chịu của các đối thủ cạnh tranh trong ngành để điều chỉnh chính sách cho phù hợp. * Tăng cƣờng quản lý các khoản phải thu Nâng cao hiệu quả quản trị ...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002079.pdf
Ebook liên quan