Phân tích tình hình tài chính của công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Tóm tắt Phân tích tình hình tài chính của công ty phân bón và hóa chất dầu khí: ...ợ = Tổng số nợ phải trả Tổng nguồn vốn b. Hệ số nợ dài hạn Hệ số nợ dài hạn = Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu c. Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn = Vốn chủ sở hữu Tài sản dài hạn d. Tỷ suất đầu tư Tỷ suất đầu tư tài sản cố định = Tài sản cố đị... tồn kho - 6,83 5,67 Số ngày lưu kho trung bình - 52,72 63,51 Hệ số hiệu quả sử dụng tài sản cố định - 3,85 4,67 Hệ số hiệu quả sử dụng tổng tài sản - 0,96 1,10 Hệ số lợi nhuận Hệ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS) 20,38% 25,79% 34,04 Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản (RO...ốn của chủ sở hữu bỏ ra đem lại lợi nhuận rất cao, cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thu được 29,22 đồng tiền lời vào năm 2010 và năm 2011 thu được 43,56 đồng, tức là tăng lên 49,05%. Điều này cho thấy, tiền vốn chủ sở hữu đưa vào sản xuất kinh doanh đã đem lại lợi nhuận rất cao. 2.3. Nhận xé...

pdf12 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002101.pdf
Ebook liên quan