Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Agribank Lâm Đồng

Tóm tắt Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Agribank Lâm Đồng: ...tệ nhằm phục vụ cho nhu cầu chu chuyển và phát triển kinh tế. Chức năng cung ứng các dịch vụ khác Cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế nhƣ: dịch vụ ngân quỹ và chuyển tiền nhanh trong nƣớc; dịch vụ kiều hối và thanh ...NHTM Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống (qua mạng lƣới chi nhánh, Phòng giao dịch) các NHTM còn phát triển thêm nhiều kênh phân phối hiện đại: ATM, EDC/POS, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking/Home Banking/ 24/7 Center/ Contact center để khách hàng có thể giao dịch với Ngân...y mọi thành phần kinh tế, mọi ngành kinh tế, ƣu tiên tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt góp phần hạn chế thanh toán tiền mặt, đảm bảo an toàn trong chi trả cũng nhƣ tiết kiệm chi phí cho ngân hàng và khách hàng. Xây dựng và phát ...

pdf13 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1193 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002136.pdf
Ebook liên quan