Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng

Tóm tắt Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng: ...ủ tục cho vay, quy trình cho vay đó phải được đơn giản, đầy đủ và chính xác. Quy trình ban hành cho vay phải được phổ biến cho toàn thể người lao động trong đơn vị mình nắm để tư vấn. Ngoài ra các NHTM cũng cần niêm yết công khai các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho khách hàng khi khách hàng cần...năm 2011 là: 73.404 triệu đồng (tương đương 1,2%), nợ xấu trên chưa xét đến nợ đã XLRR. + Chỉ tiêu dƣ nợ cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Thực hiện định hướng phát triển của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua NHNo&PTNT Lâm Đồng luôn chú trọng đến các đối tượng trê...ẾP TỤC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIệP VÀ PHÁT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM - CHI NHÁNH LÂM ĐồNG 3.1. Định hƣớng phát triển tín dụng tại Ngân hàng Nonng nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng 3.1.1. Định hƣớng phát triển nền kinh tế trên địa bàn t...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002124.pdf
Ebook liên quan