Quản lý Công tác học sinh tại Trường Trung cấp nghề Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt Quản lý Công tác học sinh tại Trường Trung cấp nghề Thái Bình trong giai đoạn hiện nay: ... kết quả và điều chỉnh các mục tiêu công tác HSSV của CSDN. Tiểu kết chƣơng 1 7 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC HỌC SINH TẠI TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THÁI BÌNH 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giáo dục của tỉnh Thái Bình 2.2. Thực trạng quản lý công tác học...để thấy rõ điểm cần hoàn thiện của công tác này. 3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp Các biện pháp được đề xuất đảm bảo tính linh hoạt, sát thực tiễn, áp dụng vào thực tiễn của nhà trường một cách hiệu quả, và đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đào tạo của nhà trường. 3.1.3. Đảm b... chức – Tổng hợp hành chính, mà các giáo viên chủ nhiệm và học sinh lại thuộc sự quản lý của Phòng Đào tạo và các Khoa, do đó gây khó khăn cho công tác tổ chức phối hợp thực hiện các công việc của mình. Do đó, đầu tiên nhà trường cần làm là đưa Bộ phận phụ trách Công tác học sinh sát nhập với ...

pdf20 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 25/05/2015 | Lượt xem: 734 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000993.pdf
Ebook liên quan