Quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng trung học phổ thông Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng trung học phổ thông Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay: ...bản : mục đích , nhiêṃ vu ̣, nôị dung , phƣơng pháp , phƣơng tiêṇ daỵ hoc̣ , hình thức tổ chƣ́c daỵ hoc̣, phƣơng thƣ́c kiểm tra đánh giá kết quả hoc̣ tâp̣. Nhƣ vâỵ quản lý HĐDH là quản lý hoạt động sƣ phạm của ngƣời thầy và hoạt động học tập rèn luyện của trò, để hình thành và...hôị ở điạ phƣơng mà còn có vai trò tác động tích cƣc̣ đến sƣ ̣phát triển văn hóa, KHKT của địa phƣơng. 2. Lao đôṇg sƣ phaṃ của giáo viên là lao động đặc biệt , đồng thời tính chuyên môn hóa cao. Do vâỵ trong quản lý nhà trƣờng phải hết sƣ́c coi troṇg viêc̣ bồi dƣỡn... Những thành công và hạn chế trong quản lý HĐDH của nhà trƣờng, những nguyên nhân khách quan, chủ quan. Từ đó đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Chƣơng 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI...

pdf21 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 25/05/2015 | Lượt xem: 654 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001002.pdf
Ebook liên quan