Quản lý nguồn thu chi ngân sách nhà nước tại chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn hiện nay

Tóm tắt Quản lý nguồn thu chi ngân sách nhà nước tại chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn hiện nay: ...Tóm lại: Ngân sách xã là cấp ngân sách gắn với cấp chính quyền cơ sở, là công cụ tài chính quan trọng để chính quyền nhà nước cấp xã thực hiện được mọi chức năng nhiệm vụ được giao. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã nhằm đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới là một việc cấp ...ừa những biểu hiện tiêu cực. -Chính quyền xã đã nhận thức được về trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý, điều hành ngân sách xã như một cấp NS hoàn chỉnh theo luật NSNN. -Việc ban hành chế độ kế toán ngân sách xã mới giúp cho công tác kế toán Ngân sách xã ngày càng hoàn thiệ...ấp xã phải đi sâu phân tích một số nội dung, kết quả thực hiện để làm cơ sở thẩm tra phê duyệt quyết toán, làm căn cứ xây dựng dự toán cho năm tiếp theo, giai đoạn ổn định ngân sách tiếp theo. 3.2.4. Củng cố bộ máy chính quyền cấp xã, nâng cao năng lực quản lý, điều hành ngân sách xã. Cần ...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1026 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002132.pdf
Ebook liên quan