Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Tóm tắt Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam: ...uản trị rủi ro ngân hàng 1.3.1.2. Nguyên nhân rủi ro ngoại hối a) Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ đến từ hoạt động đầu cơ b) Sự không cân xứng giữa tài sản nợ và tài sản có 1.3.1.2. Quy trình quản trị rủi ro ngoại hối a) Hoạch định chiến lƣợc Mức độ rủi ro tỷ giá chấp nhận trong từng th...9, kể từ khi Maritime Bank bắt đầu thực hiện tái cơ cấu tổ chức, thay đổi nhân sự và định hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh doanh, doanh số và lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ của Maritime Bank có sự tăng trƣởng vƣợt bậc, đóng góp đáng kể 10-15% vào lợi nhuận chung của ngân hàng, trở thành một tro...hông quan tâm đến việc bảo hiểm tỷ giá, chỉ mua ngoại tệ khi đến hạn thanh toán, không áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro ngay khi ký hợp đồng. 2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 2.3.2.1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một chính sách quản lý rủi ro khoa học...

pdf21 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1170 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002140.pdf
Ebook liên quan