Quản trị rủi ro tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Tóm tắt Quản trị rủi ro tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ: ...i ro trong đầu tư và bảo toàn nguồn vốn sử dụng. Hoạt động đầu tư luôn đứng trước những rủi ro như:Rủi ro về lãi suất, Rủi ro tín dụng, Rủi ro thị trường, Rủi ro tiền tệ, Rủi ro biến động giá trong đầu tư chứng khoán Nguyên tắc an toàn được pháp luật thể chế bằng việc quy định danh mục đ...o bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ 2.2.1.1 Quản trị công tác đánh giá rủi ro chấp nhận bảo hiểm. Đánh giá rủi ro là công tác hết sức quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ. Ý nghĩa nổi bật của nghiệp vụ này là ngăn ngừa sự trục lợi từ phía khách hàng chuẩn bị tham gia bảo hiể...vốn khác. Bảng 2.7 Nguồn vốn kinh doanh của TCT BVNT từ 2009- 2011 STT NGUỒN VỐN Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) 1 Vốn chủ sở hữu 1.527.433 8,91 1.587.649 7,71 1.573.574 7,95 2 Nguồn d...

pdf23 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1247 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002151.pdf
Ebook liên quan