Quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại Ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An

Tóm tắt Quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại Ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An: ... - Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả 1.2.3 Đánh giá trạng thái thanh khoản: 1.2.3.1 Phương pháp nguồn vốn và sử dụng vốn: Đo lường cung cầu thanh khoản + Cung thanh khoản: các khoản tiền gửi đang đến, doanh thu từ cung cấp dịch vụ phi tiền gửi, thu hồi các...1.2.2 Cơ cấu tổ chức: 2.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2008 - 2011 - Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn đến 31/12/2011 đạt 8.259 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1.377 tỷ đồng, tốc độ tăng 20%. Nguồn vốn huy động của khách hàng đạt 7.239 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87% tổng nguồn vốn, ...ăm 2010 và gấp 1,8 lần so với năm 2008. 2.2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nghệ An: a) Cơ cấu cho vay: Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn trên tổng dư nợ tăng trưởng dần từ năm 2008 đến năm 2011, tương ứng là: 59,05% năm 2008, 59,42% năm 2009, 62,33% năm 2010 và 66,20%...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 939 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002125.pdf
Ebook liên quan