Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Vinh

Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Vinh: ...g sản xuất kinh doanh của khách hàng: - Có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế so với mức dự kiến khi khách hàng đề nghị cấp tín dụng;- Xuất hiện ngày càng nhiều các khoản chi phí bất hợp lý.- Thay đổi thường xuyên tổ chức hoặc ban điều hành; - Phát hiện ra quá trình khảo sát, thẩm định ...1 Theo thời hạn - Ngắn hạn - Trung, dài hạn 1.608 1.392 216 1.718 1.512 206 1.911 1.300 611 2.059 1.449 610 Theo loại tiền vay - VND - USD 1.608 1.033 575 1.718 1.228 490 1.911 1.359 552 2.059 1.533 526 Tổng dƣ nợ tín dụng 1.608 1.718 1.9... 3.2.1.2 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngoài ngân hàng 18 Nhóm này bao gồm các dấu hiệu sau: - Độ lệch giữa doanh thu hay dòng tiền thực tế so với mức dự kiến khi khách hàng đề nghị cấp tín dụng. - Những thay đổi bất lợi trong cơ cấu vốn, tỷ lệ thanh khoản hay mức độ hoạt động c...

pdf25 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002150.pdf