Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế: ...hân 11 tích phát triển thị trường KH&CN ở Việt Nam trong tiến trình HNKTQT theo một hệ thống các nội dung, tiêu chí thống nhất. Đối với các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ còn lại, nhìn tổng thể các công trình này đã đề cập đến các chủ đề khác nhau liên quan đến thị trường KH&CN ở Việ...ủ dài để đưa ra đánh giá, phân tích về thị trường KH&CN ở Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận 18 Để thực hiện nội dung trên, Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 5.2. Phương pháp Luận án sử dụng các phương pháp n...à Nội. 63. GS. TS. Vũ Văn Hiền (2009), Việt Nam tiến bước cùng thời đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 64. Trần Thị Mai Hoa (5/2008), “Đầu tư mạo hiểm – hình thức đầu tư cần quan tâm”, Tạp chí Hoạt động khoa học (588), [trực tuyến]. Địa chỉ truy cập: 65. Dương Quỳnh Hoa (5/2009), “Một số kinh ng...

pdf33 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 549 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf02050000726.pdf
Ebook liên quan