Tiểu luận Chiến lược phát triển cho ngành logistics Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2010

Tóm tắt Tiểu luận Chiến lược phát triển cho ngành logistics Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2010: ... Logistics như (commercial  invoice, packing list, certificate of origin) Sau khi hoàn  thành việc  cập nhật  chi  tiết  lụ hàng vào hệ  thống,  cụng  ty  Logistics  sẽ gửi  thụng bỏo hàng  xuất  cho khỏch hàng  (Shipping Advice)  bao gồm những  thụng  tin  cơ bản về  lụ hàng  (PO,  số  contain...ỏp Mail, Express 33.465 7 Cosco Trung Quốc Shipping 31.86 8 Japan Post Nhật Bản Mail 24.596 9 TNT Hà Lan Mail, Express,Logistics 22.364 10 Royal Mail Anh Mail, Express 22.033 11 Nippon Express Nhật Bản Freight Forwarding, Logistics 21.867 12 Schenker Đức Rail freight, Logistics 20.477 ...cuối cho khách hμng/ Data Management/ EDI clearing house. -Dịch vụ quét vμ in mã vạch/ Barcode scanning and Label Production. -Dich vụ xây dựng bộ tiêu chuẩn cho hoạt động Logistics -Dịch vụ NVOCC / NVOCC Operation. -Dịch vụ theo doi kiểm hμng thông qua mạng Internet/ System Track and ...

pdf30 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 26/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tiểu luận Chiến lược phát triển cho ngành logistics Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i biển Việt Nam (Vosco)
2. Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon)
3. Cảng Hải Phòng (Haiphongport)
4. Cảng Sài Gòn (Saigonport)
5. Cảng Đà Nẵng (Danangport)
6. Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosagroup)
7. Cty Hợp tác Lđộng với nước ngoài phía Nam (Inlacosaigon)
8. Công ty Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải (Inseco)
9. Công ty Liên doanh Vận tải biển Việt ‐ Pháp (Gemartrans)
11. Cty LD Vận chuyển container VW‐Waterfront Việt Nam
12. Công ty Tiếp vận Ahlers‐Vina 
13. Công ty CP Tin học & Công nghệ Hàng hải (Miteco)
14. Công ty CP Hàng hải Hà Nội (Marina Hanoi)
15. Công ty CP Đại lý Vận tải Safi 
16. Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship)
17. Công ty CP Hàng hải Sài Gòn (SMC)
H ệ Thống Đường Thuỷ: 
 Với 41,000 km đường thuỷ trong đó 8000km có thể khai thác hiệu quả 
kinh tế. Có thể nói Việt nam là một nước có mạng lưới giao thông rẩt phong 
phú và dày đặc với mật độ cao. Mặc dù việc đầu tư phát triển hệ thống đường 
thuỷ chưa được quan tâm đúng mức nhưng đây vẫn là hệ thống vận tải hữu hiệu 
đối với các loại tàu thuyền cỡ nhỏ. Đặc biệt các loại hàng hoá trị giá thấp như : 
than đá, gạo, cát, đá và các loại vật liệu khác rất thuận tiện và hiêu qủa khi vận 
chuyển bằng đường thuỷ nội bộ với khối lượng lớn. Giao thông đường thuỷ vẫn 
chiếm vị trí khá quan trọng đối với hai vùng châu thổ đó là đồng bằng Sông 
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. 
 21
III.2  Các Cảng Hàng Không 
 Việt nam có tổng số 32 sân bay phục vụ cho mục đích dân sự, quân sự quốc 
phòng. Trong đó Cục Hàng Không Dân Dụng Việt Nam chịu trách nhiệm quản 
lý 18 sân bay với các sân bay tầm cỡ quốc tế như: 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Đà 
Nẵng. Các sân bay trong nước có mặt ở rất nhiều địa phương như: Hải Phòng, 
Nghệ An, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Điện Biên, Huế, Quy Nhơn. 
Lượng khách quốc tế năm 1998 là 2,3 triêu người và khách nội địa là 3,3 triệu 
người. Năm 2002, hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã đạt tổng số 8 
triệu khách thương mại trong đó 4,2 triệu là khách quốc tế và 3,8 triệu là khách 
nội địa. Lượng khách quốc tế đến Việt nam qua hai cảng hàng không ngày càng 
gia tăng và đã vượt mức 10 triệu tính đến năm 2007 
Năm 1998 khoảng 60000 tấn hàng được vận chuyển bằng đường hàng không 
quốc tế đến Việt nam và 46000 tấn vận chuyển nội địa. Năm 2002, 112000 ngàn 
tấn hàng vận chuyển quốc tế, trong đó thư tín là 2 tấn và 78000 tấn vận chuyển 
nội địa. Tổng số đạt 190000 tấn. Khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng, các 
mối quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng thì nhu cầu vận tải bằng hàng không 
ngày càng gia tăng. Ước tính năm 2007 Việt Nam đạt khoảng 220000 tấn hàng 
vận tải bàng đường hàng không. 
IV. Và Giải Pháp Cho Ngành Logistics Việt Nam  
IV.1      Những Thách Thức Với Ngành Logistics Việt Nam. 
 T¹i ViÖt nam thÞ tr−êng Logistics lμ mét m¶ng thÞ tr−êng kh¸ míi mÎ, mÆ dï 
Logistics ®· phæ biÕn trªn thÕ giíi hμng tr¨m n¨m nay . Theo tÝnh to¸n cho thÊy, chi 
tiªu hμng n¨m cña mét quèc gia cho m¶ng Logistics lμ rÊt lín. C¸c n−íc ch©u ¢u vμ 
Mü lμ nh÷g n−íc cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ chuçi qu¶n lý Logistics th× chi tiªu cho 
Logistics còng chiÕm gÇn 10% GDP, cßn c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, nh− Trung Quèc 
ch¼ng h¹n, chi tiªu cho Logistics còng ®· chiÕm tíi 19%. 
 22
 Ph¶i nãi th¼ng th¾n r»ng ë ViÖt nam, ngμnh Logistics ch−a ®−îc coi träng t−¬ng xøng 
 víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp vËn t¶i ViÖt nam th× chØ míi dõng 
 l¹i ë mét trong rÊt nhiÒu chuçi Logistics lμ h×nh thøc giao nhËn vËn t¶i, cho thuª kho 
 b·i vμ vËn chuyÓn néi ®Þa. TÇm cì cña c¸c c«ng ty ViÖt nam trong lÜnh vùc nμy lμ rÊt 
 yÕu vμ thiÕu chuyªn nghiÖp. Nguyªn nh©n x©u xa cña nh÷ng vÊn ®Ò nμy lμ : 
™ C¸c doanh nghiÖp ViÖt nam phÇn lín lμ c¸c doanh nghiÖp sinh sau ®Î muén 
so víi rÊt nhiÒu c«ng ty n−íc ngoμi vèn cã lÞc sö ph¸t triÓn kinh doanh tõ rÊt l©u ®êi 
nh− Schenker Logistics, Maersk Logistics vv 
™ TÇm bao phñ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty ViÖt nam chØ trong ph¹m vi néi ®Þa 
hoÆc mét vμi n−íc trong khu vùc, trong khi tÇm bao phñ cña c¸c c«ng ty n−íc ngoμi 
lμ cÊp ®é toμn cÇu. §©y lμ mét c¶n trë rÊt lín khi c¸c doanh nghiÖp cung cÊp c¸c dÞch 
vô trän gãi cho kh¸ch hμng v× ngμy nay, trong xu thÕ toμn cÇu hãa, c¸c c«ng ty lín 
th−êng cã xu h−íng sourcing (khai th¸c nguån hμng vμ dÞch vô) tõ nhiÒu quèc gia vμ 
l·nh thæ trªn thÕ giíi nh− : NIKE, Adidas, Nokia Chóng ta cã thÓ tÝnh ®Õn vai trß 
cña c¸c ®¹i lý mμ c¸c c«ng ty ViÖt nam thiÕt lËp ë c¸c quèc gia kh¸c, nh−ng quan hÖ 
nμy rÊt láng lÎo vμ kh«ng ®ång nhÊt. 
™ PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam chØ tËp trung vμo khai th¸c nh÷ng m¶ng 
nhá trong toμn bé chuçi cung øng mμ chóng ta thÊy phæ biÕn lμ h×nh thøc giao nhËn 
vËn t¶i (Freight Forwarding). §©y lμ h×nh thøc kh¸ ®¬n gi¶n, c¸c c«ng ty giao nhËn 
®ãng vai trß lμ ng−êi bu«n c−íc sØ sau ®ã b¸n l¹i cho ng−êi mua lÎ. Th«ng qua c¸c 
h·ng vËn t¶I biÓn, còng nh− hμng kh«ng. Hμng sau khi ®−îc gom thμnh nh÷ng 
container ®Çy sÏ ®−îc vËn chuyÓn ®Õn quèc gia cña ng−êi nhËn. T¹i ®ã c¸c ®¹i lý mμ 
c¸c c«ng ty ViÖt nam cã ®èi t¸c sÏ lμm thñ tôc h¶I quan vμ giao hμng cho ng−êi nhËn 
t¹i kho. Nh− vËy h×nh thøc nμy chØ lμ mét phÇn nhá trong chuçi gi¸ trÞ gia t¨ng 
Logistics . Trong chuçi Logistics hiÖn ®¹i mμ c¸c c«ng ty Logistics lín ®ang cung cÊp 
cho kh¸ch hμng cña m×nh th× nã bao gåm rÊt nhiÒu dÞch vô ®a d¹ng víi trÞ gi¸ gia t¨ng 
cao mμ chóng ta cã thÓ liÖt kª: 
 -DÞch vô giao tËn nhμ/ Door to Door 
 -Gom hμng nhanh t¹i kho/ Consolidation Docking 
 - Qu¶n lý ®¬n hμng/ PO Management 
 23
 - DÞch vô kho b·i trÞ gi¸ gia t¨ng / Value Added Warehousing 
 - Gom hμng tõ nhiÒu quèc gia ®Õn mét c¶ng trung chuyÓn th−êng lμ Singapore, 
Hong Kong, Kaoshiung-Cao Hïng /Multi-Country Consolidation. 
 -DÞch vô kiÓm so¸t chÊt l−îng hμng ho¸/ QA-QI Program 
 -DÞch vô container treo (dμnh cho hμng may mÆc)/ Hanger Pack Service. 
 -Qu¶n lý d÷ liÖu vμ cung cÊp d÷ liÖu ®Çu cuèi cho kh¸ch hμng/ Data 
Management/ EDI clearing house. 
 -DÞch vô quÐt vμ in m· v¹ch/ Barcode scanning and Label Production. 
 -Dich vô x©y dùng bé tiªu chuÈn cho ho¹t ®éng Logistics 
 -DÞch vô NVOCC / NVOCC Operation. 
 -DÞch vô theo doi kiÓm hμng th«ng qua m¹ng Internet/ System Track and Trace 
/Web base Visisbility 
 -DÞch vô nhμ cung cÊp Logistics thø t− (FPL). §©y lμ m« h×nh dÞch vô Logistics 
rÊt míi gióp cho c¸c h·ng Logistics gia t¨ng dÞch vô trÞ gi¸ gia t¨ng cho m×nh. 
™ Chóng ta cã thÓ thÊy râ lμ trong quan hÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ, phÇn lín c¸c 
nhμ xuÊt khÈu cña ViÖt nam chñ yÕu lμ xuÊt khÈu hμng theo ®iÒu kiÖn FOB, FCA 
nghÜa lμ chØ cÇn b¸n hμng qua lan can tÇu t¹i c¶ng bèc hμng theo quy ®Þnh lμ hÕt tr¸ch 
nhiÖm. Nh− vËy quyÒn ®Þnh ®o¹t vÒ vËn t¶I ®Òu do ng−êi mua chØ ®Þnh vμ dÜ nhiªn 
ng−êi mua sÏ chØ ®Þnh mét c«ng ty n−íc hä ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nμy. Vμ c¸c c«ng ty 
Logistics ViÖt nam sÏ lμ ng−êi ngoμi cuéc. BÊt cËp nμy kh«ng ph¶I dÔ dμng gi¶I quyÕt 
v× phÇn lín c¸c nhμ xuÊt khÈu cña ViÖt nam ®Òu gia c«ng hoÆc xuÊt hμng cho nh÷ng 
kh¸ch hμng lín- ng−êi mμ ®· cã nh÷ng hîp ®ång dμi h¹n vμ toμn cÇu víi c¸c c«ng ty 
Logistics. VÝ dô nh− c«ng ty giμy NIKE, ®©y lμ c«ng ty cã rÊt nhiÒu hîp ®ång lμm ¨n 
víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nh−ng riªng vÒ kh©u vËn t¶i vμ Logistics th× c¸c doanh 
nghiÖp ViÖt nam kh«ng thÓ tham gia vμo qu¸ tr×nh th−¬ng th¶o. Râ rμng mét «ng lín 
nh− Nike th× viÖc ký ®−îc hîp ®ång gia c«ng víi hä ®· lμ qu¸ tèt víi c¸c doanh 
nghiÖp gia dμy cña ViÖt nam råi chø ®õng nãi ®Õn viÖc ®μm ph¸n vÒ vËn t¶i vμ 
Logistics. Trªn thùc tÕ hai c«ng ty ®ang cung cÊp dÞch vô Logistics cho Nike lμ 
Maersk Logistics vμ APL Logistics. 
Nh−ng ®èi víi c¸c nhμ nhËp khÈu ViÖt nam th× sao? NÕu nh×n vμo c¸n c©n th−¬ng m¹i 
quèc tÕ cña ViÖt nam th× chóng ta thÊy râ lμ ViÖt nam lu«n nhËp siªu. Vμ ®©y chÝnh lμ 
thÞ tr−êng kh¸ tèt cho c¸c c«ng ty Logistics ViÖt nam. Trªn thùc tÕ th× m¶ng nhËp 
khÈu còng lμ thÕ m¹nh cña c¸c c«ng ty ViÖt nam. NÕu nh− tr−íc ®©y c¸c nhμ nhËp 
 24
khÈu cña ViÖt nam chñ yÕu mua hμng theo ®iÒu kiÖn CIF, CIP th× nay c¸c doanh 
nghiÖp nhËp khÈu cña ViÖt nam ®ang chuyÓn dÇn sang h×nh thøc mua FOB, ®iÒu nμy 
t¹o ra c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp Logistics ViÖt nam khai th¸c. Tuy nhiªn mét phÇn 
kh¸ lín trong miÕng b¸nh nμy vÉn n»m trong tay c¸c h·ng Logistics n−íc ngoμi do cã 
nhiÒu c«ng ty n−íc ngoμi ®Çu t− trùc tiÕp t¹i ViÖt nam mμ còng chÝnh hä lμ ng−êi 
nhËp kh¼u hμng nhiÒu nhÊt. H¬n thÕ n÷a phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam vÉn cßn 
ch−a cã nhiÒu ý thøc trong viÖc ®Çu t− vμo qu¶n lý hiÖu qu¶ chuçi cung øng. §iÒu nay 
cho thÊy râ ë chç c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam hÇu hÕt kh«ng cã phßng qu¶n lý 
Logistics hoÆc chuçi cung øng mμ phßng nμy th−êng ®−îc hiÓu lμ phßng kinh doanh 
xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nμy t¹o ra rμo c¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam trong viÖc 
chμo c¸c dÞch vô Logistics gi¸ trÞ gia t¨ng. 
™ Chóng ta ®ang ®èi mÆt hÖ thèng h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cßn rÊt thiÕu vμ 
yÕu. §iÒu nμy lμm cho c¸c chi phÝ Logistics cña ViÖt nam cao h¬n h¼n c¸c n−íc kh¸c. 
B¶n th©n c¸c c«ng ty Logistics sÏ tèn nhiÒu chi phÝ ®Çu t−, lμm gi¶m lîi nhuËn cña hä 
còng nh− kh¶ n¨ng më réng dÞch vô. 
™ VÒ h¹ tÇng th«ng tin, ®©y chÝnh lμ ®iÓm yÕu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam. 
MÆc dï c¸c doanh nghiÖp Logistics ®· cã nhiÒu ý thøc trong viÖc ¸p dông c«ng nghÖ 
th«ng tin vμo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh−ng nh÷ng ®iÒu nμy vÉn cßn kÐm xa 
so víi tr×nh ®é quèc tÕ. NÕu chØ xÐt vÒ khÝa c¹nh x©y dùng website th× phÇn lín 
website cña ViÖt nam chØ ®¬n thuÇn giíi thiÖu vÒ m×nh, vÒ dÞch vô cña m×nh mμ thiÕu 
h¼n c¸c tiÖn Ých mμ kh¸ch hμng cÇn nh− c«ng cô Track & Trace ( Theo dâi ®¬n hμng, 
theo dâi lÞch tr×nh tμu), booking, theo dâi chøng tõ. Chóng ta nªn biÕt kh¶ n¨ng nh×n 
thÊy vμ kiÓm so¸t ®¬n hμng lμ mét yÕu tè ®−îc c¸c chñ hμng ®¸nh gia rÊt cao khi hä 
lùa chän nhμ cung cÊp dÞch vô Logistics cho m×nh. §Ó lμm ®−îc ®iÒu nμy ®ßi hái ph¶I 
cã gi¶I ph¸p ®Çu t− tæng thÓ vμ chi tiÕt, cã ®Þnh h−íng dμi h¹n. H¬n thÕ n÷a viÖc ®Çu 
t− x©y dùng hÖ thèng IT còng gióp chÝnh c¸c doanh nghiÖp hiÖu qu¶ vμ n¨ng suÊt. Cô 
thÓ trong lÜnh vùc Logistics c¸c doanh nghiÖp cÇn ®Çu t− x©y dùng hÖ thèng phÇn 
mÒm WMS (Warehouse Management System) ®©y lμ hÖ thèng phÇn mÒm qu¶n lý kho 
gióp qu¶n lý mét c¸ch hiÖu qu¶, gi¶m chi phÝ, n©ng cao n¨ng suèt h¬n rÊt nhiÒu. 
™ Cho ®Õn nay, tÝnh liªn kÕt cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cßn rÊt yÕu, c¸c c«ng 
ty hÇu nh− ho¹t ®éng ®éc lËp. Trong su h−íng outsourcing, mçi doanh nghiÖp cÇn tËp 
trung vμo thÕ m¹nh cña m×nh vμ se thuª ngoμi c¸c dÞch vô kh«ng ph¶I lμ thÕ m¹nh, 
nh− vËy th× tÝnh liªn kÕt lμ cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. §· ®Õn lóc chóng ta cÇn ngåi l¹i 
 25
vμ hîp t¸c ®Ó cã thÓ ®−a ra thÞ tr−êng mét chuçi c¸c dÞch vô Logistics tæng thÓ cho 
kh¸ch hμng. Mét c«ng ty giao nhËn cã thÓ liªn kÕt víi mét c«ng ty vÒ kho b·i, vÒ vËn 
t¶i, m«i giíi, hμng kh«ng t¹o thμnh mét chuçi liªn kÕt chÆt chÏ. 
™ VÊn ®Ò th−¬ng hiÖu: HiÖn t¹i ViÖt nam vÉn ch−a cã ®−îc th−¬ng hiÖu m¹nh tÇm 
cì khu vùc chø ch−a nãi g× ®Õn tÇm cì thÕ giíi, vÒ vÊn ®Ò nμy cÇn cã sù hç trî chÆt 
chÏ vμ nhiÖt t×nh tõ phÝa nhμ n−íc th× míi cã thÓ lμm ®−îc. Chóng ta cÇn cã nh÷ng 
th−¬ng hiÖu ®Çu ngμnh lμm ®Çu kÐo cho ngμnh Logistics ph¸t triÓn ®óng h−íng. 
™ Nh©n lùc: Chóng ta ®ang thiÕu mét ®éi ngò chuyªn viªn trong ngμnh Logistics 
chuyªn nghiÖp vμ ®−îc ®μo t¹o bμi b¶n. B¶n th©n c¸c tr−êng ®¹i häc lín còng ch−a hÒ 
cã khoa d¹y vÒ nghÒ nμy. H¬n bao giê hÕt sù thμnh c«ng b¾t ®Çu tõ con ng−êi. 
IV.2    Chiến Lược Nào Cho Ngành Logistics Việt Nam 
Trên c¬ së ph©n tÝch ë trªn chóng ta cã thÓ rót ra mét sè bμi häc quý b¸u cho ViÖt 
nam trong viÖc øng dông vμ ph¸t triÓn ngμnh Logistics trong t−¬ng lai gÇn. §Ó lμm 
®−îc viÖc nμy cÇn ph¶I cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nhμ n−íc vμ c¸c c¬ quan, tæ chøc 
chuyªn ngμnh, c¸c hiÖp héi vËn t¶I ë ViÖt nam còng nh− sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a 
nhμ n−íc vμ c¸c ®Þa ph−¬ng. 
 Thø nhÊt: X©y dùng vμ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng giao th«ng nãi chung, hÖ thèng 
cÇu c¶ng, bÕn b·i nãi riªng cho c¶ ngμnh hμng kh«ng vμ hμng h¶i vμ ®−êng s¨t.  
Sù thay ®æi t− t−ëng cña §¶ng vμ Nhμ n−íc trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÓ hiÖn b»ng 
chÝnh s¸ch “§æi Míi” ®· t¹o mét b−íc ngoÆt lÞch sö, cã thÓ nãi lμ mét b−íc nh¶y tiÕn 
bé ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt nam sau 20 n¨m tõ 1986 ®Õn nay. Tuy nhiªn ph¶i nh×n 
nhËn th¼ng th¾n r»ng c¬ së h¹ tÇng ë ViÖt nam vÉn cßn ch−a ph¸t triÓn kÞp cïng víi 
sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nÕu kh«ng muèn lμ l¹c hËu. ViÖc ph¸t triÓn tèt hÖ thèng 
giao th«ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ph¸t triÓn. §ã lμ sù kÕt nèi hμi 
hoμ gi÷a vËn t¶i b»ng ®−êng bé-hμng kh«ng-®−êng s¾t vμ ®−êng biÓn. ViÖc hoμn tÊt 
dù ¸n n©ng cÊp vμ x©y míi nhμ ga quèc tÕ T©n S¬n NhÊt vμo cuèi n¨m nay 2007 sÏ 
tiªn ®o¸n mét sù ph¸t triÓn nh¶y vät trong lÜnh vùc vËn t¶i hμng kh«ng. L−îng hμng 
ho¸ xuÊt nhËp khÈu qua c¶ng hμng kh«ng T©n S¬n NhÊt sÏ t¨ng m¹nh, dù ®o¸n cã thÓ 
t¨ng gÊp r−ìi trong n¨m 2008. 
Còng nh− viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng c¶ng hμng kh«ng quèc tÕ T©n S¬n NhÊt, 
chÝnh phñ nªn x©y dùng c¸c c¶ng biÓn tÇm cì quèc tÕ t¹i H¶I Phßng hoÆc Thμnh phè 
Hå ChÝ Minh. ViÖc nμy kh«ng khã, nÕu ViÖt nam kh«ng ®ñ tr×nh ®é ®Ó x©y dùng c¸c 
 26
c¶ng n−íc s©u vμ hiÖn ®¹i th× ta cã thÓ thùc hiÖn theo c¸ch liªn doanh víi c«ng ty 
n−íc ngoμi hoÆc ®Êu thÇu trùc tiÕp, mêi gäi c¸c nhμ thÇu n−íc ngoμi. Mét khi ®· x©y 
dùng ®−îc hÖ thèng c¶ng biÓn hiÖn ®¹i th× rÊt cã thÓ ViÖt nam sÏ lμ mét tr¹m trung 
chuyÕn lín (HUB) cña thÕ giãi. 
§èi víi ngμnh ®−êng s¾t ta còng nªn xo¸ bá thÕ ®éc quyÒn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh 
tranh b×nh ®¼ng h¬n. Việt Nam cã h¬n 1700 km chiÒu dμi ®−êng s¾t, tõ L¹ng S¬n ®Õn 
Thμnh phè Hå ChÝ Minh, nh−ng cã thÓ nãi viÖc vËn t¶i b»ng ®−êng s¾t ch−a mang l¹i 
hiÖu qu¶ cao cho nÒn kinh tÕ. Chõng nμo ngμnh vËn t¶i ®−êng s¾t cßn ®éc quyÒn th× 
nã cßn chËm ph¸t triÓn. ë ViÖt nam, hiÕm cã doanh nghiÖp Logistics nμo cã lÜnh vùc 
kinh doanh lμ vËn t¶i ®−êng s¾t. 
Thø hai: X©y dùng mét tr−êng ®¹i häc nÕu cã thÓ hoÆc Ýt nhÊt x©y dùng mét khoa 
Logistics häc trong tr−êng §¹i häc Hμng H¶i hoÆc §¹i häc Kinh tÕ 
§©y lμ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt t¹o ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn ngμnh 
Logistics ë ViÖt nam ®· ®Õn lóc nã ph¶i ®−îc nghiªn cøu ®óng møc so víi tÇm quan 
träng cña nã. 
Thø ba: Thμnh lËp hiÖp héi Logistics ViÖt nam. 
C¸ch nay hμng chôc n¨m Singapore ®· x©y dùng hÖ thèng c¶ng biÓn, c«ng ty vËn t¶I 
biÓn, h·ng hμng kh«ng, c«ng ty Logistics thμnh mét chuçi dÞch vô thèng nhÊt theo 
m« h×nh One-Stop Shop (chØ dõng ch©n mét lÇn lμ cã thÓ mua ®−îc tÊt c¶). N−íc nμy 
còng ®· chuyÓn ®æi HiÖp Héi Giao NhËn thμnh HiÖp Héi Logistics, ®iÒu nμy thÓ hiÖn 
sù ph¸t triÓn v−ît bËc cña ngμnh Logistics Singapore. §èi víi ViÖt nam, tíi nay chóng 
ta míi chØ cã HiÖp Héi §¹i Lý Vμ M«i Giíi Hμng H¶i Việt Nam vμ HiÖp Héi Giao 
NhËn Kho VËn Việt Nam (VIFFAS). B¶n th©n tªn cña hiÖp héi nμy còng ®· qu¸ cò. 
§Ó n©ng cao nhËn thøc cña c¸c thμnh viªn trong héi, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngμnh 
Logistics ViÖt nam vμ x©y dùng nh÷ng chiÕn l−îc tæng thÓ vμ dμi h¹n thiÕt nghÜ 
chóng ta nªn thμnh lËp hiÖp héi Logistics ViÖt nam trªn c¬ së kÕ thõa cña nh÷ng 
thμnh tùu ®· ®¹t ®−îc. Tuy muén nh−ng chóng ta nªn häc tËp theo kinh nghiÖm cña 
Singapore. 
Thø t−: Nªn thμnh lËp mét tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc Logistics ë ViÖt nam 
Chóng ta ®· cã c¸c tËp ®oμn lín nh− B−u ChÝnh ViÔn Th«ng, DÇu KhÝ, Hμng Kh«ng, 
§iÖn Lùc vv. ChÝnh v× sù lín m¹nh cña c¸c tËp ®oμn nμy mμ c¸c tËp ®oμn n−íc ngoμi 
cã Ýt c¬ héi thèng trÞ c¸c thÞ tr−êng, c¸c lÜnh vùc quan träng ë ViÖt nam. V× vËy nÕu ë 
ViÖt nam cã mét tËp ®oμn Logistics th× ch¾c ch¾n thÞ tr−êng Logistics néi ®Þa sÏ do 
 27
c¸c c«ng ty ViÖt nam kiÓm so¸t vμ c¸c tËp ®oμn n−íc ngoμi sÏ khã cã c¬ héi lμm chñ 
thÞ tr−êng Logistics ViÖt nam. 
ViÖc thμnh lËp tæng c«ng ty Logistics Việt Nam cã thÓ b»ng c¸ch s¸p nhËp nh÷ng 
c«ng ty giao nhËn vËn t¶i nhμ n−íc l¹i víi nhau hoÆc thμnh lËp d−íi sù gi¸m s¸t cña 
bé chñ qu¶n sau ®ã cæ phÇn ho¸. Muèn hy väng c¸c c«ng ty Logistics ViÖt nam cã 
thÓ v−¬n ra thÞ tr−êng quèc tÕ th× ®iÒu kiÖn tr−íc tiªn lμ ph¶I v÷ng m¹nh ë thÞ tr−êng 
s©n nhμ tr−íc. 
Suy cho cïng th× c¸c n−íc trong khu vùc §«ng Nam A còng cã t×nh tr¹ng t−¬ng tù 
nh− ViÖt nam lμ ®Ó c¸c tËp ®oμn Logistics lín trªn thÕ giíi chiÕm phÇn lín miÕng 
b¸nh Logistics ngay trªn s©n nhμ. ThËm chÝ ngay trªn s©n nhμ nh− ViÖt nam th× c¸c 
c«ng ty Logistics trong n−íc còng chØ ®−îc mét phÇn nhá cña miÕng b¸nh mμ th«i. 
Thø n¨m: X©y dùng c¬ së d÷ liÖu c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho céng ®ång 
Logistics ViÖt nam vμ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu.. 
Ph¶i nãi r»ng c¬ së d÷ liÖu hÖ thèng th«ng tin cña ViÖt nam nãi chung, ngμnh 
Logistics nãi riªng cßn nhiÒu bÊt cËp. C¸c trang web cña c¸c c¬ quan chuyªn ngμnh 
Logistics ch−a thùc sù m¹nh, ch−a thùc sù hç trî nhiÒu cho doanh nghiÖp, d÷ liÖu 
th«ng tin cßn ch−a phong phó, ch−a ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng. 
NhiÒu khi c¸c trang web ë n−íc ngoμi l¹i chøa ®ùng nhiÒu th«ng tin vÒ ViÖt nam h¬n 
h¼n nh÷ng website trong n−íc. §Æc biÖt c¸c c«ng ty trong n−íc th× chØ dõng l¹i ë viÖc 
giíi thiÖu vÒ c«ng ty m×nh, nh÷ng dÞch vô mμ m×nh cã. Nh÷ng tiÖn Ých dμnh cho 
kh¸ch hμng nh− hÖ thèng (Track and Trace) t×m kiÕm c¬ së d÷ liÖu cña l« hμng hÇu 
nh− kh«ng doanh nghiÖp nμo lμm ®−îc. 
 Ph¶I x©y dùng hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i, c¬ së d÷ liÖu ph¶I m¹nh ®Ó nã thËt sù 
gióp Ých lμ cÇu nèi gi÷a céng ®ång Logistics ViÖt nam vμ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp 
khÈu. 
V.    Kết Luận 
Sau hai mươi năm đổi mới, nền kinh  tế Việt nam đã phát  triển rõ  rệt, có 
những bước tiến bộ đáng kể. Các nhà đầu tư nước ngoài đã nhận thấy Việt 
nam là một điểm đến lý tưởng để đầu tư kinh doanh, sản xuất.  
 28
Việt nam có được lợi thế giá nhân công rẻ, chính trị ổn định, vị trị địa lý rất 
thuận lợi trong việc vận tải hàng hóa quốc tế vv. 
Tuy nhiên để ngành Logistics phát  triển kịp với  tốc độ phát  triển kinh  tế 
thì chúng ta còn rất nhiều điều phải làm. Chính phủ cần phải xây dựng một 
cơ sở hạ  tầng hiện đại đủ  thuận  tiện cho việc vận chuyển hàng hoá bằng 
đường biển, đường sắt cũng như đường hàng không. Khi  làm được điều 
này thì chắc chắn Việt nam sẽ còn thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa. 
Không phải ngẫu nhiên mà  trong 10 năm  trở  lại đây  lĩnh vực Logistics ở 
Việt nam  lại phát  triển mạnh đến như vậy. Đây  là một điều  tất yếu,  theo 
quy luật cung‐cầu. Khi các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt nam xuất hàng đi  
thì việc đầu tiên là họ nghĩ đến một công ty Logistics có khả năng cung cấp 
cho họ những dịch vụ  tốt nhất và các hãng  tàu, các công  ty Logistics Việt 
nam  thì chưa đủ sức  làm những việc này một cách bài bản. Miếng fomát 
Logistics ngon một lần nữa lại thuộc về các công ty nước ngoài. 
Do đó dù muộn còn hơn không, nhất định Việt nam phải giải quyết cho 
bằng được  những ưu tiên cấp thiết để phát triển ngành Logistics. Về vị trí 
địa  lý Việt nam  là một quốc gia có đầy đủ các điều kiện  thuân  lợi để  trở 
thành trung tâm (HUB) vận chuyển hàng hoá của khu vực cũng như quốc 
tế.  
Cơ sở hạ tầng của chúng ta chưa phát triển nên chi phí vận tải luôn cao hơn 
so với các nước trong khu vực, một lý do đơn giản là khi hàng hóa từ Việt 
nam xuất đi quốc tế phải qua cảng trung chuyển và sẽ bị mất thêm nhiều 
chi phí khác. Một khi chúng ta có hệ thống cầu cảng bến bãi hiện đại tầm 
cỡ  trong khu vực  thì chúng  ta sẽ nâng cao được khả năng cạnh  tranh của 
mình và sẽ giảm bớt được thời gian và chi phí vận chuyển, mang lại hiệu 
quả kinh tế cho ngành Logistics. 
 Tài Liêu Tham Khảo : 
Tạp chí Visaba Times‐Hiệp Hội Đại Lý Và Môi Giới Hàng Hải Việt Nam 
Năm 2006. (12 số) 
www.v
 29
isabatimes.com.vn
Tạp chí Chủ Hàng Việt Nam‐Vietnam Shipper. Năm 2006&2007 (12 số) 
www.vietnamshipper.com
www.tnt.com
www.dhl.com
www.ups.com
www.fedex.com
www.mol‐logistics.co.jp
www.schenker.com
www.logisticsworld.com
www.maerskline.com
www.vietnamairlines.com
Logo một số công ty giao nhận ở Việt nam: 
 30

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_chien_luoc_phat_trien_cho_nganh_logistics_viet_nam.pdf
Ebook liên quan