Vấn đề tha hóa lao động trong tác phẩm "Bản thảo kinh tế - Triết học năm 1844"

Tóm tắt Vấn đề tha hóa lao động trong tác phẩm "Bản thảo kinh tế - Triết học năm 1844": ...c giả Nguyễn Thị Thanh Huyền. 6 Nghiên cứu phân tích quan niệm của C. Mác về bản chất con người, về sự tha hóa con người trong chủ nghĩa tư bản và sự giải phóng con người, để từ đó thấy được giá trị nhân đạo hiện thực của chủ nghĩa Mác. + Ngoài ra trong công trình nghiên cứu: Quan niệm của... một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện thoái hóa, biến chất ở nước ta. Trên cơ sở đó, các tác giả luận chứng một số giải pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục sự tha hóa quyền lực ở nước ta hiện nay. Cũng về đề tài tha hóa trong chủ nghĩa xã hội và Việt Nam, Hồ Ngọc Hương có bài: “Tha...ảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 22. Đảng Cộng sản Việt Nam, (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 23. Đảng Cộng sản Việt Nam, (2008), Văn kiện hội nghị lần thứ 6 Ban CHTW khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 24. Đ...

pdf20 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdf02050000736.pdf
Ebook liên quan