Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) giai đoạn 2012 đến 2015

Tóm tắt Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) giai đoạn 2012 đến 2015: ................................................. xi INTRODUCTION ..................................................................................................... 1 CHAPTER 1: THEORETICAL FOUNDATION OF BUILDING BUSINESS STRATEGY OF ENTERPRISE .................................................................................. 16 1.3.2 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) .................................. 17 CHAPTER 2: ANALYSIS OF STRATEGY CONSTRUCTION BASIS OF BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (BSC) .................................. 19 2.1 Overview of BSC ................. Business support activity ...................................................................... 60 2.3.3 Identifying strength, weakness and building the evaluation matrix of internal environment factor (IFE matrix) of BSC: ............................................ 68 2.4 SWOT matrix of BS...

pdf4 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 31/05/2015 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00051000100.pdf
Ebook liên quan