Bài giảng chương I- Tổng quan về kế toán

Tom tat Bai giang chuong I- Tong quan ve ke toan: ...Chapter 1 TONG QUAN VE KE TOAN Ke toan – mot he thong thong tin Dinh nghia ve ke toan “Ke toan la mot he thong thong tin do luong, xu ly va truyen dat nhung du kien dinh luong chu yeu co tinh chat tai chinh cho nhung nguoi su dung thong tin, phuc vu cho viec ra cac quyet dinh khac nhau”. “Ke toan la mot hoat dong dich vu duoc hoach dinh de giup thu thap, do luong va truyen dat nhung du lieu kinh te de phuc vu cho viec ra cac quyet dinh khac nhau”. Ke toan – mot he thong thong tin Vai tro cua ke toan Cung cap thong tin ve tinh hinh tai chinh ve mot to chuc de nhung nguoi su dung thong tin can cu vao do ma ra cac quyet dinh kinh te Doi tuong su dung thong tin ke toan Nhung nguoi ben trong doanh nghiep Chu yeu cac nha quan li doanh nghiep. Ho nghien cuu thong tin ke toan de tra loi mot so cau hoi: so loi nhuan trong ky dat duoc la bao nhieu, cong ty co du tien hay khong, gia thanh san pham co vuot troi hay khong, chi co qua nhieu so voi ke hoach hay khong, san pham nao sinh loi nhieu nh

ppt9 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptchapter01_tong_quan_7789.ppt
Ebook liên quan