Bài giảng Cơ sở công trình cầu - Chương 1: Tổng quan về các công trình xây dựng giao thông - Trường Đại học GTVT

Tóm tắt Bài giảng Cơ sở công trình cầu - Chương 1: Tổng quan về các công trình xây dựng giao thông - Trường Đại học GTVT: ...ỰNG GIAO THễNG Cống Cống là một cụng trỡnh thoỏt nước dành lối thoỏt nước ở phớa dưới và khụng cho phộp nước tràn qua cụng trỡnh khi lưu lượng lớn. Cống thường được làm từ vật liệu cú độ bền cao, cú khả năng thoỏt nước với lưu lượng trung bỡnh và tương đối lớn. Thường cỏc loại cống cú mặt cắt n...G PHÁP PHÂN TÍCH KẾT CẤU Phõn loại cao độ đường xe chạy Cầu cú đường xe chạy trờn Cầu cú đường xe chạy dưới Cầu cú đường xe chạy giữa 37Bộ mụn Cụng trỡnh Giao thụng Thành phố và Cụng trỡnh Thủy PHẦN Lí THUYẾT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT CẤU Phõn loại theo dạng kết cấu...đen, trạ ng thá i dẻ o cứng. Sét, màu xá m đen lẫn ít hữu cơ, trạ ng thá i dẻ o mềm. Sét, màu xá m trắng, vàng nhạ t, loang lổ, trạ ng thá i nửa cứng. 19 22 20 20 26 25 30 33 25 17.50-17.95 19.50-19.95 21.50-21.95 23.50-23.95 27.50-27.95 29.50-29.95 31.50-31.95 33.50-33.95 ...

pdf55 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Cơ sở công trình cầu - Chương 1: Tổng quan về các công trình xây dựng giao thông - Trường Đại học GTVT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bố vật liệu hợp lý là khó
• Kinh tế và là giải pháp lâu dài cho đại đa số
các cầu
• Bản mặt cầu và dầm thường tác động cùng
nhau chịu toàn bộ tải trọng trên đường
42Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT CẤU
Một số đặc điểm của cầu giàn
Kết cấu cầu giàn thép
• Thành phần lực cơ bản là lực dọc
trục
• Dễ tạo hình kiến trúc đẹp
• Kết cấu nhẹ hơn so với cầu dầm
(có khả năng phân bố vật liệu một
cách hợp lý và giảm trọng lượng bản
thân)
43Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT CẤU
Một số đặc điểm của cầu khung, khung vòm
Cầu khung T và cầu Khung vòm 
• Kết cấu khung làm giảm mô men uốn cho dầm
• Kinh tế so với dầm thẳng giản đơn và giàn
•Thích hợp đặt tại các vị trí thũng lũng với móng
khung đặt trên nền sườn đá cứng
•Khung vòm có chi phí chế tạo và lắp ráp cao
• Khung chủ yếu chị nén.
44Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
Cầu khung T và cầu Khung vòm 
Một số đặc điểm của cầu dây văng
• Kết cấu thanh mảnh có khả năng vượt nhịp lớn từ 
100 – 500m thậm chí lên đến 900m
• Do có hệ thống cáp văng neo vào dầm và tháp nên 
phân bố vật liệu hợp lý, giảm trọng lượng dầm.
•Dầm chị uốn, cắt và chịu nén dọc trục vị trí tháp do 
cáp neo vào dầm
• Toàn bộ tải trọng trên cầu truyền xuống dầm được 
truyền về các gối đàn hồi là các điểm neo dây vào 
dầm và truyền về tháp rồi truyền xuống kết cấu móng.
• Tháp chủ yếu chị nén uốn
• Chiều cao tháp thường 1/5 -1/10 chiều dài nhịp 
chính
45Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
Cầu khung T và cầu Khung vòm 
Một số đặc điểm của cầu dây võng
• Thành phần chịu lực chủ yếu là cáp treo . Tại chỗ 
neo cáp của cầu treo có phản lực thẳng đứng (lực nhổ) 
và phản lực nằm ngang hướng ra phía sông.
•Kết cấu thanh mảnh có khả năng vượt nhịp lớn từ 
đến 1000m thậm chí 2000m
• Dầm chị uốn, cắt, thanh treo chịu kéo , và Tháp chủ 
yếu chị nén uốn
• Toàn bộ tải trọng trên cầu truyền xuống dầm được 
truyền về các thanh treo và truyền về tháp rồi truyền 
xuống kết cấu móng.
• Do chỉ có 1 cáp chủ nên kết cấu khi thiết kế rất cần 
được quan tâm tới tính ổn định hình học và ổn định do 
các nhân động như gió, động đất, hoạt tải.
• Chiều cao tháp lớn
46Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.7. CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH CẦU
B
H
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é ®Ønh mÆt cÇu
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
Cao ®é ®¸ y dÇm
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L § - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
 Cäc khoan nhåi 
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é mòi cäc
Mè cÇu
Trô cÇu
Khe co gi· n
KÕt cÊu nhÞp cÇu giµn thÐp
KCN cÇu bª t«ng cèt thÐp
Khæ th«ng thuyÒn
MNCN
MNTT
MNTN
53.50-53.75
-47.02
36
>50
>50
40
>50
>50
>50
>50
37.50-37.95
39.50-39.95
41.50-41.95
43.50-43.95
(Xem trang tr- í c).
45.50-45.95
47.50-47.75
49.50-49.72
51.50-51.76
-34.27
-38.77
17b
22c
24b
C¸ t sái, mµu x¸ m tr¾ng, x¸ m vµng, kÕt cÊu 
rÊt chÆt, b· o hßa n- í c.
Cuéi, mµu x¸ m vµng, x¸ m tr¾ng, kÕt cÊu rÊt 
chÆt, b· o hßa n- í c.
>50
t hÝ nghiÖm xuyª n t iª u chuÈn
5030 40200 10
13
14
15
N = Bóa / 30cm
7
13
13
15
14
1.50-1.95
3.50-3.95
5.50-5.95
§ Êt ®¾p nÒn nhµ.
7.50-7.95
9.50-9.95
13.50-13.95
15.50-15.95
11.50-11.95
M« t ¶ ®Êt ®¸
§ é s©u 
thÝ nghiÖm
(m)
biÓu ®å
12.10
3.70
-1.60
6.90
KQ
2c
5c
8d
9c
m
Æ
t
 c
¾
t
l
ç
 k
h
o
a
n
C
a
o
 ®
é
(m
)
T
ª
n
 l
í
p
SÐt, mµu x¸ m n©u ®èm ®en, tr¹ ng th¸ i dÎ o 
cøng.
SÐt, mµu x¸ m ®en lÉn Ýt h÷u c¬, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o mÒm.
SÐt, mµu x¸ m tr¾ng, vµng nh¹ t, loang læ, 
tr¹ ng th¸ i nöa cøng.
19
22
20
20
26
25
30
33
25
17.50-17.95
19.50-19.95
21.50-21.95
23.50-23.95
27.50-27.95
29.50-29.95
31.50-31.95
33.50-33.95
25.50-25.95
34
35.50-35.95
-7.40
-24.77
17b
17a
C¸ t võa, mµu x¸ m ghi, kÕt cÊu chÆt võa, 
b· o hßa n- í c.
C¸ t võa lÉn Ýt s¹ n sái, mµu n©u vµng, kÕt 
cÊu chÆt, b· o hßa n- í c.
SÐt pha mµu x¸ m n©u, x¸ m vµng, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o cøng.
Cét ®Þa chÊt cña 1 lç khoan t¹ i vÞ trÝ mè cÇu
Chiều dài toàn cầu: Là toàn bộ chiều dài cầu tính đến đuôi tường cánh mố. Được xác 
định bằng tổng chiều dài các dầm cộng với chiều rộng các khe co giãn và chiều dài 
tường cánh mố ở hai bên đầu cầu
•Khổ giới hạn (tịnh không): K ả g không gian trống không ó chướng ngại, được dành cho 
thông xe trên cầu hoặc thông xe dưới cầu hoặc thông thuyền dưới cầu;
47Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.7. CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH CẦU
B
H
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é ®Ønh mÆt cÇu
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
Cao ®é ®¸ y dÇm
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L § - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
 Cäc khoan nhåi 
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é mòi cäc
Mè cÇu
Trô cÇu
Khe co gi· n
KÕt cÊu nhÞp cÇu giµn thÐp
KCN cÇu bª t«ng cèt thÐp
Khæ th«ng thuyÒn
MNCN
MNTT
MNTN
53.50-53.75
-47.02
36
>50
>50
40
>50
>50
>50
>50
37.50-37.95
39.50-39.95
41.50-41.95
43.50-43.95
(Xem trang tr- í c).
45.50-45.95
47.50-47.75
49.50-49.72
51.50-51.76
-34.27
-38.77
17b
22c
24b
C¸ t sái, mµu x¸ m tr¾ng, x¸ m vµng, kÕt cÊu 
rÊt chÆt, b· o hßa n- í c.
Cuéi, mµu x¸ m vµng, x¸ m tr¾ng, kÕt cÊu rÊt 
chÆt, b· o hßa n- í c.
>50
t hÝ nghiÖm xuyª n t iª u chuÈn
5030 40200 10
13
14
15
N = Bóa / 30cm
7
13
13
15
14
1.50-1.95
3.50-3.95
5.50-5.95
§ Êt ®¾p nÒn nhµ.
7.50-7.95
9.50-9.95
13.50-13.95
15.50-15.95
11.50-11.95
M« t ¶ ®Êt ®¸
§ é s©u 
thÝ nghiÖm
(m)
biÓu ®å
12.10
3.70
-1.60
6.90
KQ
2c
5c
8d
9c
m
Æ
t
 c
¾
t
l
ç
 k
h
o
a
n
C
a
o
 ®
é
(m
)
T
ª
n
 l
í
p
SÐt, mµu x¸ m n©u ®èm ®en, tr¹ ng th¸ i dÎ o 
cøng.
SÐt, mµu x¸ m ®en lÉn Ýt h÷u c¬, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o mÒm.
SÐt, mµu x¸ m tr¾ng, vµng nh¹ t, loang læ, 
tr¹ ng th¸ i nöa cøng.
19
22
20
20
26
25
30
33
25
17.50-17.95
19.50-19.95
21.50-21.95
23.50-23.95
27.50-27.95
29.50-29.95
31.50-31.95
33.50-33.95
25.50-25.95
34
35.50-35.95
-7.40
-24.77
17b
17a
C¸ t võa, mµu x¸ m ghi, kÕt cÊu chÆt võa, 
b· o hßa n- í c.
C¸ t võa lÉn Ýt s¹ n sái, mµu n©u vµng, kÕt 
cÊu chÆt, b· o hßa n- í c.
SÐt pha mµu x¸ m n©u, x¸ m vµng, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o cøng.
Cét ®Þa chÊt cña 1 lç khoan t¹ i vÞ trÝ mè cÇu
•Chiều dài dầm cầu: Khoảng cách giữa hai đầu dầm;
•Chiều dài nhịp cầu: Khoảng cách tim các trụ hoặc khoảng cách từ tim trụ đến đầu dầm trên mố;
Chiều dài nhịp dầm tính toán: Khoảng cách giữa tim hai gối cầu
Chiều cao cầu là khoảng ách tính từ đỉnh mặt đường xe chạy trên cầu đến mực nước
thấp nhất (hoặc mặt đất tự nhiên đối với cầu cạn);
Chiều cao kiến trúc cầu là khoảng cách từ đỉnh đường xe chạy đến đáy kết cấu nhịp, 
chiều cao này phụ thuộc vào dạng mặt cắt kết cấu nhịp lựa chọn
Khe co giãn là khoảng cách giữa hai đầu dầm hoặc là khoảng cách từ đầu dầm gần mố
đến mép trong tường đỉnh mố
48Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.7. CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH CẦU
B
H
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é ®Ønh mÆt cÇu
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
Cao ®é ®¸ y dÇm
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L § - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
 Cäc khoan nhåi 
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é mòi cäc
Mè cÇu
Trô cÇu
Khe co gi· n
KÕt cÊu nhÞp cÇu giµn thÐp
KCN cÇu bª t«ng cèt thÐp
Khæ th«ng thuyÒn
MNCN
MNTT
MNTN
53.50-53.75
-47.02
36
>50
>50
40
>50
>50
>50
>50
37.50-37.95
39.50-39.95
41.50-41.95
43.50-43.95
(Xem trang tr- í c).
45.50-45.95
47.50-47.75
49.50-49.72
51.50-51.76
-34.27
-38.77
17b
22c
24b
C¸ t sái, mµu x¸ m tr¾ng, x¸ m vµng, kÕt cÊu 
rÊt chÆt, b· o hßa n- í c.
Cuéi, mµu x¸ m vµng, x¸ m tr¾ng, kÕt cÊu rÊt 
chÆt, b· o hßa n- í c.
>50
t hÝ nghiÖm xuyª n t iª u chuÈn
5030 40200 10
13
14
15
N = Bóa / 30cm
7
13
13
15
14
1.50-1.95
3.50-3.95
5.50-5.95
§ Êt ®¾p nÒn nhµ.
7.50-7.95
9.50-9.95
13.50-13.95
15.50-15.95
11.50-11.95
M« t ¶ ®Êt ®¸
§ é s©u 
thÝ nghiÖm
(m)
biÓu ®å
12.10
3.70
-1.60
6.90
KQ
2c
5c
8d
9c
m
Æ
t
 c
¾
t
l
ç
 k
h
o
a
n
C
a
o
 ®
é
(m
)
T
ª
n
 l
í
p
SÐt, mµu x¸ m n©u ®èm ®en, tr¹ ng th¸ i dÎ o 
cøng.
SÐt, mµu x¸ m ®en lÉn Ýt h÷u c¬, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o mÒm.
SÐt, mµu x¸ m tr¾ng, vµng nh¹ t, loang læ, 
tr¹ ng th¸ i nöa cøng.
19
22
20
20
26
25
30
33
25
17.50-17.95
19.50-19.95
21.50-21.95
23.50-23.95
27.50-27.95
29.50-29.95
31.50-31.95
33.50-33.95
25.50-25.95
34
35.50-35.95
-7.40
-24.77
17b
17a
C¸ t võa, mµu x¸ m ghi, kÕt cÊu chÆt võa, 
b· o hßa n- í c.
C¸ t võa lÉn Ýt s¹ n sái, mµu n©u vµng, kÕt 
cÊu chÆt, b· o hßa n- í c.
SÐt pha mµu x¸ m n©u, x¸ m vµng, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o cøng.
Cét ®Þa chÊt cña 1 lç khoan t¹ i vÞ trÝ mè cÇu
Chiều cao tĩnh không dưới cầu:
+ Đối với trường hợp sông không có thông thuyền : Chiều cao tĩnh không dưới cầu là
khoảng cách tính từ đáy KCN đến MNCN, chiều cao này được lấy như sau:
Không có cây trôi thì c iều cao này lấy ít nhất 0.5m.
Có cây trôi hoặc đá lăn, đá đổ thì đối với cầu ôtô thì lấy bằng 1.0m và cầu đường sắt thì lấy
bằng 1.5m
+ Đối với trường hợp sông có thông thuyền: Chiều cao tĩnh không dưới cầu là khoảng cách
tính từ đáy KCN đến MNTT, chiều cao này phải được lấy theo qui định của tiêu chuẩn thiết
kế cầu 22TCN-272-05, nó phụ thuộc vào cấp sông do Cục đường sông quy định.
49Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.7. CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH CẦU
Chiều cao tĩnh không dưới cầu:
+ Đối với trường hợp phía dưới là đường giao thông: Chiều cao tĩnh không dưới cầu là
khoảng cách tính từ đáy KCN đến cao độ tim mặt đường phía bên dưới. Chiều cao này
được quy định tùy theo cấp đường dưới cầu.
50Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.7. CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH CẦU
B
H
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é ®Ønh mÆt cÇu
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
Cao ®é ®¸ y dÇm
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L § - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
 Cäc khoan nhåi 
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é mòi cäc
Mè cÇu
Trô cÇu
Khe co gi· n
KÕt cÊu nhÞp cÇu giµn thÐp
KCN cÇu bª t«ng cèt thÐp
Khæ th«ng thuyÒn
MNCN
MNTT
MNTN
53.50-53.75
-47.02
36
>50
>50
40
>50
>50
>50
>50
37.50-37.95
39.50-39.95
41.50-41.95
43.50-43.95
(Xem trang tr- í c).
45.50-45.95
47.50-47.75
49.50-49.72
51.50-51.76
-34.27
-38.77
17b
22c
24b
C¸ t sái, mµu x¸ m tr¾ng, x¸ m vµng, kÕt cÊu 
rÊt chÆt, b· o hßa n- í c.
Cuéi, mµu x¸ m vµng, x¸ m tr¾ng, kÕt cÊu rÊt 
chÆt, b· o hßa n- í c.
>50
t hÝ nghiÖm xuyª n t iª u chuÈn
5030 40200 10
13
14
15
N = Bóa / 30cm
7
13
13
15
14
1.50-1.95
3.50-3.95
5.50-5.95
§ Êt ®¾p nÒn nhµ.
7.50-7.95
9.50-9.95
13.50-13.95
15.50-15.95
11.50-11.95
M« t ¶ ®Êt ®¸
§ é s©u 
thÝ nghiÖm
(m)
biÓu ®å
12.10
3.70
-1.60
6.90
KQ
2c
5c
8d
9c
m
Æ
t
 c
¾
t
l
ç
 k
h
o
a
n
C
a
o
 ®
é
(m
)
T
ª
n
 l
í
p
SÐt, mµu x¸ m n©u ®èm ®en, tr¹ ng th¸ i dÎ o 
cøng.
SÐt, mµu x¸ m ®en lÉn Ýt h÷u c¬, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o mÒm.
SÐt, mµu x¸ m tr¾ng, vµng nh¹ t, loang læ, 
tr¹ ng th¸ i nöa cøng.
19
22
20
20
26
25
30
33
25
17.50-17.95
19.50-19.95
21.50-21.95
23.50-23.95
27.50-27.95
29.50-29.95
31.50-31.95
33.50-33.95
25.50-25.95
34
35.50-35.95
-7.40
-24.77
17b
17a
C¸ t võa, mµu x¸ m ghi, kÕt cÊu chÆt võa, 
b· o hßa n- í c.
C¸ t võa lÉn Ýt s¹ n sái, mµu n©u vµng, kÕt 
cÊu chÆt, b· o hßa n- í c.
SÐt pha mµu x¸ m n©u, x¸ m vµng, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o cøng.
Cét ®Þa chÊt cña 1 lç khoan t¹ i vÞ trÝ mè cÇu
Các cao độ thể hiện trên bố trí chung cầu:
+ Mực nước thấp nhất (MNTN): được xác định bằng cao độ mực nước thấp nhất vào mùa khô.
+ Mực nước cao nhất (MNCN): được xác định theo số liệu quan trắc thuỷ văn về mực nước lũ tính
toán theo tần suất qui định. Tần suất này được lấy tuỳ theo hạng mục thiết kế, tần suất lũ thiết kế
đối với cầu và đường là khác nhau.
Phải thiết kế kích thước cầu phù hợp với lũ thiết kế khẩu độ cầu ứng với lũ 100năm, trừ khi được
Chủ đầu tư chỉ định khác. Có thể chọn chu kỳ tái xuất hiện ít hơn 100năm nếu có luận chứng kinh
tế (như lũ 50 năm hoặc 25 năm cho các cầu trên đường cấp 2 hoặc cấp thấp hơn tham theo tiêu
chuẩn thiết kế đường)
+ Mức nước thông thuyền (MNTT): là mực nước cao nhất cho phép tàu bè qua lại dưới cầu một
cách an toàn.
51Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.7. CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CÔNG TRÌNH CẦU
B
H
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é ®Ønh mÆt cÇu
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
Cao ®é ®¸ y dÇm
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L § - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
 Cäc khoan nhåi 
Cao ®é ®¸ y bÖ mãng
 Cäc khoan nhåi 
§ - êng kÝnh D, chiÒu dµi dù kiÕn L
Cao ®é mòi cäc
Cao ®é mòi cäc
Mè cÇu
Trô cÇu
Khe co gi· n
KÕt cÊu nhÞp cÇu giµn thÐp
KCN cÇu bª t«ng cèt thÐp
Khæ th«ng thuyÒn
MNCN
MNTT
MNTN
53.50-53.75
-47.02
36
>50
>50
40
>50
>50
>50
>50
37.50-37.95
39.50-39.95
41.50-41.95
43.50-43.95
(Xem trang tr- í c).
45.50-45.95
47.50-47.75
49.50-49.72
51.50-51.76
-34.27
-38.77
17b
22c
24b
C¸ t sái, mµu x¸ m tr¾ng, x¸ m vµng, kÕt cÊu 
rÊt chÆt, b· o hßa n- í c.
Cuéi, mµu x¸ m vµng, x¸ m tr¾ng, kÕt cÊu rÊt 
chÆt, b· o hßa n- í c.
>50
t hÝ nghiÖm xuyª n t iª u chuÈn
5030 40200 10
13
14
15
N = Bóa / 30cm
7
13
13
15
14
1.50-1.95
3.50-3.95
5.50-5.95
§ Êt ®¾p nÒn nhµ.
7.50-7.95
9.50-9.95
13.50-13.95
15.50-15.95
11.50-11.95
M« t ¶ ®Êt ®¸
§ é s©u 
thÝ nghiÖm
(m)
biÓu ®å
12.10
3.70
-1.60
6.90
KQ
2c
5c
8d
9c
m
Æ
t
 c
¾
t
l
ç
 k
h
o
a
n
C
a
o
 ®
é
(m
)
T
ª
n
 l
í
p
SÐt, mµu x¸ m n©u ®èm ®en, tr¹ ng th¸ i dÎ o 
cøng.
SÐt, mµu x¸ m ®en lÉn Ýt h÷u c¬, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o mÒm.
SÐt, mµu x¸ m tr¾ng, vµng nh¹ t, loang læ, 
tr¹ ng th¸ i nöa cøng.
19
22
20
20
26
25
30
33
25
17.50-17.95
19.50-19.95
21.50-21.95
23.50-23.95
27.50-27.95
29.50-29.95
31.50-31.95
33.50-33.95
25.50-25.95
34
35.50-35.95
-7.40
-24.77
17b
17a
C¸ t võa, mµu x¸ m ghi, kÕt cÊu chÆt võa, 
b· o hßa n- í c.
C¸ t võa lÉn Ýt s¹ n sái, mµu n©u vµng, kÕt 
cÊu chÆt, b· o hßa n- í c.
SÐt pha mµu x¸ m n©u, x¸ m vµng, tr¹ ng th¸ i 
dÎ o cøng.
Cét ®Þa chÊt cña 1 lç khoan t¹ i vÞ trÝ mè cÇu
+ Cao độ đáy dầm: là điểm thấp nhất của đáy dầm mà thỏa mãn yêu cầu thông thuyền, cũng như
yêu cầu về MNCN.
+ Cao độ đỉnh trụ: là điểm cao nhất của xà mũ trụ. Cao độ đỉnh trụ luôn được lấy cao hơn mực
nước cao nhất ít nhất là 25cm.
+ Cao độ đỉnh mố: là điểm trên cùng của tường đỉnh mố
+ Cao độ đỉnh bệ móng: Cao độ này được xác định trên cơ sở của việc đặt bệ móng mố, trụ cầu. 
Tuỳ theo dạng địa chất công trình mà kết cấu móng có thể là dạng móng sâu hay móng nông, song 
cao độ đỉnh bệ móng được lấy hoặc là nằm dưới cao độ mặt đất thiên nhiên là 50cm hoặc thấp
hơn mực nước thấp nhất là 25cm.
+ Cao độ đỉnh chân khay: được lấy thấp hơn đường xói lở chung của lòng sông ít nhất là 50 cm.
52Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.8. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CẦU
1.8.1. Yêu cầu về kỹ thuật công trình
Khi thiết kế công trình cầu cần chú ý đến các điều kiện quan trọng sau đây:
•Công trình cầu thiết kế cần đảm bảo yêu cầu về độ bền, khả năng chịu lực của kết cấu
dưới tác dụng của tải trọng.
•Công trình cầu thiết kế phải đảm bảo yêu cầu về mặt độ cứng. Dưới tác dụng của tải
trọng không bị biến dạng hoặc biến dạng nhưng không được vượt quá trị số cho phép
nhất định.
•Ngoài ra, khi thiết kế cầu chú ý về độ ổn định của công trình. Phải đảm bảo cho công
trình giữ nguyên được hình dáng tổng thể, vị trí ban đầu dưới tác dụng của tải trọng
khác nhau.
53Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.8. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CẦU
1.8.2. Yêu cầu về mặt khai thác công trình
Cầu phải đảm bảo xe cộ trên đường đi lại được thuận tiện, an toàn mà không phải giảm 
tốc độ. 
Chiều rộng đường xe chạy phải phù hợp với lưu lượng và loại xe tính toán. Mặt cầu tốt 
đảm bảo độ bằng phẳng, độ nhám và thoát nước sau mố tốt. Sơ đồ cầu, chiều dài nhịp, 
chiều dài cầu đảm bảo thoát lũ, tàu bè qua lại dưới sông dễ dàng và an toàn. 
1.8.3. Yêu cầu về mặt kinh tế
Loại hình kết cấu, chiều dài nhịp và vật liệu phải được lựa chọn có xét đầy đủ đến giá 
thành dự án. Cần xét đến chi phí tương lai trong tuổi thọ thiết kế của cầu. Các nhân tố địa 
phương như vật liệu tại chỗ, chế tạo, vị trí của các trở ngại trong vận chuyển và lắp ráp 
cũng phải được xem xét.
Xây dựng cầu phải đảm bảo chi phí thiết bị, vật liệu rẻ nhất, giảm sức lao động, giảm 
giá thành xây dựng, phải tính đến giá thành duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và khai thác cầu. 
Khi lựa chọn các hạng mục kết cấu cần xét đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
54Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.8. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CẦU
1.8.4. Yêu cầu về mặt mỹ quan, kiến trúc
Giải pháp xây dựng cầu và cống phải theo đúng quy hoạch giao thông vận tải và 
quy hoạch xây dựng của tỉnh, thành phố và của vùng. Cầu cần được thiết kế phù hợp 
với cảnh quan của môi trường xung quanh. Giải pháp kiến trúc phải theo đúng quy 
hoạch kiến trúc về kiểu dáng kết cấu, chiều cao công trình, tầm nhìn và phù hợp với 
các công trình xây dựng của khu vực. 
Các giải pháp kiến trúc cầu, cống phải thoả mãn các yêu cầu về chức năng sử 
dụng, về tổ chức không gian chung của khu vực và về công nghệ xây dựng, bố trí trang 
thiết bị kỹ thuật cho công trình.
Các kết cấu trên cầu mang các nét đặc trưng có sự phối hợp hài hoà để tạo nên vẻ 
đẹp cho công trình. Công trình Cầu phải được bổ sung vẻ đẹp cho cảnh quan xung 
quanh, có hình dáng đẹp và tạo dáng khoẻ khoắn.
55Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công trình Thủy
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG
1.8. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CẦU
1.8.5. Yêu cầu về mặt môi trường
Đối với môi trường cảnh quan phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa môi trường và 
cảnh quan, tuân thủ qui định về bảo vệ các danh lam, thắm cảnh và di tích lịch sử, công 
trình văn hoá qui định tại Điều 4.14 Phần II- Chương 4 của Quy chuẩn xây dựng.
Tác động của cầu và các công trình giao thông trên tuyến đến các di tích lịch sử, 
đến dân cư địa phương, đất trồng và các vùng nhạy cảm về mỹ quan, môi truờng và 
sinh thái đều phải được xem xét. Thiết kế phải tuân theo mọi luật lệ quy định về môi 
trường có liên quan, phải xem xét về địa mạo dòng sông, hệ quả của xói lở lòng sông, 
cuốn trôi cây cỏ gia cố nền đắp và trong trường hợp cần thiết còn phải xem xét những 
tác động đến động lực dòng triều cửa sông. 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_co_so_cong_trinh_cau_chuong_1_tong_quan_ve_cac_con.pdf
Ebook liên quan