Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Lê Văn Luyện

Tóm tắt Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Lê Văn Luyện: ...chớnh; 21. Chuẩn mực số 600 : Sử dụng tư liệu của kiểm toỏn viờn khỏc. 55 Đợt 5 ban hành 06 chuẩn mực: 22. Chuẩn mực số 401 : Thực hiện kiểm toỏn trong mụi trường tin học; 23. Chuẩn mực số 550 : Cỏc bờn liờn quan; 24. Chuẩn mực số 570 : Hoạt động liờn tục; 25. Chuẩn mực số 800 : Bỏo cỏo kiểm ...h bản chất, thời hiệu vμ phạm vi các thử nghiệm cần tiến hμnh” 99 Sự cần thiết. Sự quan tâm của KTV khi kiểm toán BCTC: - Tính tin cậy của quá trỡnh ghi chép tμi chính: vỡ chúng ảnh hưởng trực tiếp đến BCTC và các dẫn liệu (giải trỡnh) có liên quan => ảnh h−ởng tới mục tiêu xem xét c...g (IR) Cao Trung bỡnh Thấp Đỏnh giỏ của KTV về rủi ro kiểm soỏt (CR) Cao Trung bỡnh Thấp CaoTrung bỡnh Thấp nhất Thấp Thấp Trung bỡnh Trung bỡnh Cao Cao nhất 136 5. Bằng chứng kiểm toỏn (Audit evidence) 5.1 Khỏi niệm & phõn loại a. Khỏi niệm “Bằng chứng kiểm toỏn là những thụng tin...

pdf179 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 26/08/2021 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Lê Văn Luyện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
+ Qui mô số dư TK
131
* Rủi ro kiểm soát (Control risk - CR)
- Khái niệm:
Là rủi ro mà sai phạm (trọng yếu) trong các thông tin được kiểm toán
khi tính riêng lẻ hay gộp với các sai phạm khác đã không được hệ
thống kiểm soát nội bộ ngăn ngừa hoặc phát hiện và sửa chữa.
- Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro kiểm soát:
Hiệu quả của ICS ???
+ Môi trường kiểm soát
+ Hệ thống kế toán
+ Vấn đề nhân sự
+ Vấn đề tổ chức: tổ chức chồng chéo, không khoa học
+ Các nghiệp vụ mới
+ Tính thích hợp, đầy đủ của các thủ tục, trình tự kiểm soát 
132
* Rủi ro phát hiện: (Detection risk - DR)
- Khái niệm:
Là rủi ro mà kiểm toán viên không phát hiện ra các sai phạm trọng
yếu trong các thông tin được kiểm toán khi chúng nằm riêng biệt
hay khi gộp với các sai phạm khác.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến DR:
+ Do trình độ, năng lực, kinh nghiệm của KTV
+ Sự xét đoán của KTV về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát
không chính xác, do đó đã áp dụng các phương pháp, phạm vi 
kiểm toán không thích hợp
+ Do sự gian lận: đặc biệt là sự gian lận có hệ thống từ 
BGĐ 
133
* Mối quan hệ giữa các loại rủi ro:
„ Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là những rủi ro gắn
liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nó luôn
tồn tại cho dù có tiến hành hoạt động kiểm toán hay 
không. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có ảnh
hưởng tới rủi ro phát hiện và tới rủi ro kiểm toán. 
=> Mối quan hệ này có thể được thể hiện thông qua Mô
hình rủi ro kiểm toán và ma trận rủi ro phát hiện
134
Mô hình rủi ro kiểm toán
AR = IR * CR * DR 
AR
DR = ----------------
IR * CR 
135
- Ma trận rủi ro phát hiện:
Đánh giá của KTV về rủi ro tiềm
tàng (IR)
Cao
Trung bình
Thấp
Đánh giá của
KTV về rủi ro
kiểm soát (CR)
Cao Trung bình Thấp
CaoTrung bình
Thấp nhất
Thấp
Thấp Trung bình
Trung bình Cao
Cao nhất
136
5. Bằng chứng kiểm toán (Audit evidence)
5.1 Khái niệm & phân loại
a. Khái niệm
“Bằng chứng kiểm toán là những thông tin, tài liệu được kiểm
toán viên thu thập trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở
cho những ý kiến, nhận xét của mình trên báo cáo kiểm
toán”.
=> Như vậy bằng chứng kiểm toán chính là cơ sở để chứng
minh cho báo cáo kiểm toán, và thực chất của giai đoạn thực
hiện kiểm toán là quá trình thu thập các bằng chứng kiểm
toán.
137
b. Phân loại
- Phân loại theo nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán:
+ Bằng chứng do đơn vị được kiểm toán cung cấp
+ Bằng chứng do bên ngoài cung cấp (có thể có liên quan
hoặc không liên quan): đối thủ cạnh tranh, bạn hàng, đối
tác của đơn vị được kiểm toán, những người khác
+ Bằng chứng thu thập từ các nguồn thông tin đại chúng
+ Bằng chứng do kiểm toán viên tự tính toán
- Phân loại theo hình thức biểu hiện:
+ Bằng chứng vật chất
+ Bằng chứng tài liệu
+ Bằng chứng lời nói
138
5.2. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán.
a. Tính thích hợp. (Competence)
- Là khái niệm để chỉ chất lượng hay độ tin cậy của bằng
chứng kiểm toán. 
- Các nhân tố ảnh hưởng tới tính thích hợp của bằng chứng kiểm
toán:
+ Nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán
+ Dạng của bằng chứng kiểm toán
+ Hệ thống kiểm soát nội bộ
139
b. Tính đầy đủ (Sufficiency): 
- Là khái niệm chỉ số lượng của các bằng chững mà kiểm
toán viên phải thu thập để dựa vào đó đưa ra ý kiến của
mình. 
Bao nhiêu là đủ ???
---> Đủ “có tính thuyết phục hơn là có tính kết luận
chính xác”.
- Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự xét đoán của kiểm toán
viên về tính đầy đủ:
+ Tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán
+ Tính trọng yếu của thông tin được kiểm toán
+ Mức độ rủi ro của thông tin được kiểm toán
140
5.3. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
Để có thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy
đủ và thích hợp, kiểm toán viên thường áp dụng các kỹ
thuật sau đây:
1- Kiểm tra đối chiếu
2- Quan sát
3- Xác nhận
4- Phỏng vấn
5- Tính toán
6- Phân tích
141
a. Kiểm tra đối chiếu
- Là việc KTV trực tiếp kiểm tra, đối chiếu xem xét
các tài liệu, sổ sách kế toán và các tài sản hữu
hình để kiểm tra tính đúng đắn của sổ sách kế
toán và sự tồn tại, quyền sở hữu của các TS vật
chất đó. 
- Kiểm tra đối chiếu thường bao gồm 2 loại:
Kiểm tra vật chất
Kiểm tra tài liệu
142
* Kiểm tra vật chất (physical inspection):
- KTV trực tiếp tham gia kiểm kê hoặc chứng kiến kiểm kê
tài sản thực tế về hàng hoá, vật tư tồn kho, máy móc
thiết bị, tiền mặt tồn quĩ. Sau đó đối chiếu với sổ sách
kế toán để đánh giá.
- Cung cấp bằng chứng vật chất => có độ tin cậy cao, 
+ Nhược điểm:
„ Chỉ cho biết về sự hiện hữu của các tài sản mà không
cho biết về: 
„ Quyền sở hữu và
„ Giá trị của chúng. 
=> Vì vậy kiểm kê vật chất phải đi kèm với các bằng chững
khác để xác định quyền sở hữu và giá trị của các tài sản.
143
* Kiểm tra tài liệu (Documentary Inspection):
- Là xem xét, đối chiếu các tài liệu, văn bản, sổ sách, bao
gồm:
+ Chứng từ với sổ kế toán
+ Sổ kế toán với báo cáo kế toán
+ Các báo cáo kế toán với nhau
+ Đối chiếu kỳ này với kỳ trước
144
b. Quan sát.
- Là việc KTV xem xét, chứng kiến tận mắt các quá trình xử lý
nghiệp vụ do các cán bộ đơn vị thực hiện -> xem qui định về
qui trình nghiệp vụ có được tuân thủ.
“Thử nghiệm kiểm soát”
- Ưu: các bằng chứng thu thập được là các bằng chứng trực
tiếp, khách quan, đáng tin cậy
- Nhược: Bằng chứng mang tính thời điểm, nhất thời, không
khẳng định được sự việc luôn xảy ra như vậy.
145
c. Xác nhận
- Là việc thu thập các xác nhận của bên thứ 3 về các thông tin 
liên quan đến đối tượng được kiểm toán
VD: Xác nhận về số dư tiền gửi tại NH, về số dư các khoản phải
thu, phải trả...
- Có 2 cách xác nhận:
+ Bên thứ 3 gửi thư xác nhận bằng văn bản
+ Bên thứ 3 chỉ gửi thư trả lời nếu thông tin đó là thông tin 
trái ngược
- Bằng chứng thu thập sẽ rất có giá trị nếu đảm bảo được các yêu
cầu:
+ Xác nhận bằng văn bản
+ Tính độc lập, khách quan và trình độ của người trả lời xác 
nhận
-> KTV cần đề phòng: các thông tin xác nhận bị DN đạo diễn 
146
d. Phỏng vấn.
- Là việc thu thập thông tin qua việc trao đổi, trò chuyện 
với những người trong hoặc ngoài đơn vị được kiểm 
toán.
- KTV phải chuẩn bị trước danh mục câu hỏi: hỏi gì? hỏi 
ntn -> tạo được niềm tin và khơi được sự sẵn sàng hợp 
tác của người được phỏng vấn
- Phải phỏng vấn nhiều người, không tin vào thông tin từ 1 
người
- Phỏng vấn những người có trách nhiệm cao, phẩm chất 
tốt. 
147
e. Tính toán
- Là việc kiểm toán viên trực tiếp tính toán lại các phép 
tính trên các sổ sách, chứng từ kế toán hoặc các bảng 
biểu kiểm tra về số lượng, đơn giá, sự chính xác số
học..
VD: Tính lãi đi vay, thu lãi tiền gửi, khấu hao TSCĐ, thuế
- Các bằng chứng đáng tin cậy. Cần chú ý kiểm tra hệ
thống xử lý thông tin trên máy, các nhân viên có can 
thiệp được vào hay không.
148
f. Phân tích
- Là sự đánh giá các thông tin tài chính của đơn vị thông qua 
việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính với
nhau và với các thông tin phi tài chính, chẳng hạn:
+ So sánh các thông tin tài chính kỳ này với các thông tin tài
chính kỳ truớc
+ So sánh giữa số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, dự toán
+ So sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị với chỉ tiêu bình quân
ngành.
+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính trong kỳ
+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin 
phi tài chính
=> Trên cơ sở đó phát hiện những vấn đề không hợp lý, không
bình thuờng hoặc những vấn đề, những khoản mục tiềm ẩn rủi
ro, sai phạm; phát hiện những mối quan hệ mang tính bản
chất. 
149
5.4. Xét đoán bằng chứng kiểm toán.
- Một số căn cứ để xét đoán bằng chứng:
+ Những bằng chứng ghi thành văn bản có độ tin cậy cao hơn bằng
chứng bằng lời nói
+ Bằng chứng nguyên bản có giá trị hơn bằng chứng sao chụp
+ Bằng chứng thu thập từ các nguồn bên ngoài có độ tin cậy cao hơn
bằng chứng được cung cấp bởi đơn vị được kiểm toán.
+ Những bằng chứng do KTV tự tính toán, thu thập được có độ tin cậy
cao hơn những bằng chứng do người khác cung cấp.
+ Bằng chứng thu thập từ nhiều nguồn khác nhau ở nhiều dạng khác
nhau cùng chứng minh cho 1 vấn đề có độ tin cậy cao hơn so với các
bằng chứng đơn lẻ.
* Chú ý: Nếu các bằng chứng khác nhau tự các nguồn khác nhau cho
kết quả trái ngược nhau thì KTV phải hết sức thận trọng, phải giải
thích được các sự khác biệt đó
150
5.5. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt
- ý kiến của các chuyên gia
- Thư giải trình của các nhà quản lý
- Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên nội bộ
- Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác
- Bằng chứng về các bên hữu quan
151
6. Doanh nghiệp hoạt động liên tục
* Khái niệm:
“Doanh nghiệp được gọi là hoạt động liên tục
nếu nó không có ý định hoặc không bị yếu tố
tác động khiến doanh nghiệp phải thu hẹp đáng
kể qui mô hoạt động hoặc phải ngừng hoạt
động trong tương lai gần”.
152
* Trách nhiệm của KTV
- Nếu trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phát hiện
doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động không liên tục thì
phải thu thập đầy đủ bằng chứng để chứng minh, xác
nhận, tránh để ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ 3
- Vì khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, các BCTC được lập
ra là vô nghĩa, giá trị của tài sản không còn như được
thể hiện trên BCTC. KTV phải quan tâm đến những sự
kiện phát sinh sau ngày lập BCTC 
153
7. Hồ sơ kiểm toán (Audit working paper)
7.1. Khái niệm và chức năng
* Khái niệm:
“Hồ sơ kiểm toán là dẫn chứng bằng tài liệu về quá trình
làm việc của kiểm toán viên, về các bằng chứng thu
thập được để hỗ trợ quá trình kiểm toán và làm cơ sở
cho ý kiến của kiểm ktoán viên trên báo cáo kiểm toán.”
154
* Chức năng:
- Phục vụ cho việc phân công và phối hợp công việc kiểm
toán
- Làm cơ sở cho việc giám sát và kiểm tra công việc của
các kiểm toán viên trong đoàn kiểm toán.
- Làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán
- Là cơ sở pháp lý cho công việc kiểm toán
- Làm tài liệu cho kỳ kiểm toán sau
155
7.2. Yêu cầu của hồ sơ kiểm toán
- Phải có đề mục rõ ràng để nhận dạng, phân biệt dễ dàng cho
từng cuộc kiểm toán, từng khoản mục, nội dung được kiểm
toán.
- Hồ sơ kiểm toán phải có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên
- Hồ sơ kiểm toán phải được chú thích đầy đủ về nguồn gốc dữ
liệu, ký hiệu sử dụng
- Hồ sơ kiểm toán phải đầy đủ, chính xác, thích hợp
- Hồ sơ kiểm toán cần trình bày dễ hiểu và rõ ràng
- Hồ sơ kiểm toán phải được sắp xếp 1 cách khoa học
156
Ch−¬ng 4
Phương pháp kiểm toán & Kỹ thuật
chọn mẫu trong kiểm toán
1. Phương pháp kiểm toán:
- C¬ së hình thμnh c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm to¸n
- Có nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác 
nhau về phương pháp kiểm toán.
 - Theo quan điểm của kiểm toán hiện đại thì
trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sử
dụng HAI phương pháp kiểm toán sau đây:
™ Phương pháp Kiểm toán hệ thống
™ Phương pháp kiểm toán cơ bản
157
1.1 Phương pháp Kiểm toán hệ thống
1.1.1 Khái niệm:
- Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục, kỹ thuật
kiểm toán được thiết lập để thu thập các bằng chứng về tính
hiệu quả và thích hợp của ICS của đơn vị được kiểm toán. 
- Hay, KTV tiếp cận theo hệ thống ICS để từ đó xây dựng các
thủ tục kiểm toán.
- Thực chất của phương pháp này là KTV tìm hiểu, đánh giá ICS 
của đơn vị, từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu, khoanh
vùng rủi ro, xác định trọng tâm, phương hướng kiểm toán. 
158
„ Mục tiêu nghiên cứu, đnáh giá ICS của KTV là 
đánh giá mức độ CR để lựa chọn các kỹ thuật và
phạm vi kiểm toán thích hợp.
„ Sau khi nghiên cứu ICS, KTV phải trả lời được 
câu hỏi “Liệu công việc kiểm toán tiếp theo có
thể dựa vào ICS hay không? Mức độ thoả mãn 
về kiểm soát trong từng trường hợp cụ thể? 
„ Tuỳ thuộc mức độ thoả mãn về kiểm soát để
tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra có dựa 
vào các quy chế kiểm soát của DN hay không
159
1.1.2 Nội dung của PPKT hệ thống:
Bước 1. Khảo sát và mô tả hệ thống:
- Là việc xem xét ICS của đơn vị được kiểm toán căn
cứ vào các văn bản qui định về qui trình nghiệp vụ
của đơn vị, quan sát tận mắt các quy trình nghịêp vụ, 
thông qua trao đổi, phỏng vấn các nhân viên
- Mô tả hệ thống là sử dụng lưu đồ hoặc bảng tường
thuật để phác thảo ICS của đơn vị
160
Mô tả hệ thống bao gồm 4 nội dung sau đây:
(1). Nắm vững và mô tả rõ ràng, chi tiết qui trình nghiệp
vụ hiện hành được qui định (bằng văn bản) 
(2). Kết quả quan sát quy trình nghiệp vụ đang được vận 
hành
(3). So sánh giữa qui trình nghiệp vụ đã được qui định với
qui trình nghiệp vụ diễn ra trong thực tế
(4). Chỉ ra những khác biệt và phân tích những nguyên 
nhân của sự khác biệt
161
Bước 2. Xác nhận hệ thống:
Là lấy ý kiến xác nhận của những người quản lý về hệ thống KSNB 
mà KTV đã mô tả sau khi kiểm tra đánh giá tính hiệu lực của ICS 
trong thực tế: kiểm tra tính tuân thủ trong thực tế.
- Những điểm thống nhất và chưa thống nhất
- Khảo sát bổ sung về những vấn đề chưa thống nhất 
- Ý kiến của người quản lý đơn vị về những vấn đề chưa thống nhất
- Lập biên bản làm việc giữa kiểm toán viên với người quản lý
162
Bước 3. Phân tích hệ thống:
Là việc đánh giá tính hiệu quả (thích
hợp) của ICS của đơn vị được kiểm
toán thông qua việc phân tích những ưu, 
nhược điểm của ICS. Chỉ ra những chốt 
kiểm soát còn thiếu, yếu; những rủi ro 
tiềm ẩn chưa được kiểm soát phát hiện
163
- Có 4 bước trong phân tích hệ thống:
(1). Hình dung qui trình nghiệp vụ lý tưởng (tốt nhất) về nghiệp vụ đang
được kiểm toán. (Tính lý tưởng phụ thuộc kiến thức, trình độ, am hiểu
và kinh nghiệm của KTV)
(2). Xem xét qui trình nghiệp vụ hiện tại của đơn vị được kiểm toán. (Qui 
trình nghiệp vụ hiện tại được thể hiện bằng văn bản là các chế độ và
thực tế qui trình xử lý nghiệp vụ của đơn vị.)
(3). So sánh qui trình nghiệp vụ hiện tại với qui trình nghiệp vụ lý tưởng.
(4). Tiến hành các thử nghiệm kiểm soát, trên cơ sở đó tìm ra điểm
mạnh, yếu của đơn vị được kiểm toán, vùng tiềm ẩn rủi ro trong qui 
trình.
164
1.1.3 Ưu, nhược điểm của PP kiểm toán hệ thống:
- Ưu điểm:
+ Chi phí thấp
+ Xét đến các rủi ro có thể phát sinh trong mối quan hệ giữa 
các mảng nghiệp vụ, các hoạt động với nhau -> cung cấp 
cái nhìn hệ thống
+ Mang tính định hướng tương lai
- Nhược điểm:
+ Không nhấn mạnh được vào chiều sâu của vấn đề được 
kiểm toán
+ AR cao
165
1.2 Phương pháp kiểm toán cơ bản
1.2.1 Khái niệm:
Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục kiểm
toán được thiết kế nhằm thu thập các bằng chứng có
liên quan đến các dữ liệu do hệ thống kế toán và xử lý
thông tin cung cấp
- Đặc trưng cơ bản của phương pháp này là việc tiến hành
các thử nghiệm (thử nghiệm cơ bản), các đánh giá đều
dựa vào các số liệu, các thông tin trên BCTC và hệ thống
kế toán của đơn vị -> thử nghiệm theo số liệu.
166
1.2.2 Nội dung của PPKT cơ bản:
(1) Phân tích tổng quát:
+ Thời điểm: Được tiến hành khi lập kế hoạch kiểm
toán và khi hoàn tất kiểm toán.
+ Tác dụng: Cho phép KTV có cái nhìn khái quát về
tình hình hoạt động và tình hình tài chính của khách
hàng, phát hiện những điều không hợp lý, những
điều bất bình thường, những biến động lớn và những
trọng tâm trọng yếu trong kiểm toán.
+ Nội dung phân tích:
167
(2) Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư TK
a. Nội dung:
- KTV kiểm tra trực tiếp, cụ thể toàn bộ hoặc 1 số (trên cơ
sở chọn mẫu) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay số dư
tài khoản
- Xem xét, đánh giá mức độ chính xác, hoặc tính hợp pháp
hợp lệ của các nghiệp vụ
168
b. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ
* Mục đích của kiểm tra nghiệp vụ:
+ Nghiệp vụ có được phê chuẩn đúng đắn không (trong phát sinh
và hoàn thành)
+ Nghiệp vụ có được ghi sổ theo đúng trình tự và chính xác vào
các sổ sách kế toán không
* Cách thức:
+ Chọn (xác định) nghiệp vụ cần kiểm tra
+ Kiểm tra chứng từ kế toán (nội dung có phù hợp chế độ kế
toán, chế độ quản lý?)
+ Tính toán số liệu
+ Xác định TK đối ứng
+ Thực tế vào sổ kế toán: đúng số tiền, ngày tháng, bản chất
nghiệp vụ
169
* Mục đích kiểm tra số dư TK:
Đánh giá tính có thật và độ chính xác của số dư TK trên bảng Cân đối
tài khoản, Cân đối kế toán
* Cách thức:
+ Xác định những TK cần kiểm tra
+ Đánh giá số dư:
„ Có thật: Lấy xác nhận số dư từ bên thứ 3
„ Đúng về giá trị
+ Số dư là kết quả của quá trình hạch toán nhiều nghiệp vụ -> phải kiểm
tra xem có đầy đủ chứng từ, hạch toán có chính xác không -> số dư
chính xác?
c. Kiểm tra số dư tài khoản
170
1.2.3 Ưu, nhược điểm của PP kiểm toán cơ
bản:
* Ưu điểm: 
+ Nhấn mạnh được vào chiều sâu của vấn đề cần được
kiểm toán
+ Giảm thấp AR 
* Nhược điểm:
- Rất tốn kém
- Không xét đến các rủi ro có thể xảy ra do mối liên hệ
giữa các mảng hoạt động khác nhau (thiếu tính hệ
thống), do đó, không rút ra được kết luận về tổng thể
hoạt động.
- Định hướng vào quá khứ
171
Hai phương pháp kiểm toán có quan hệ bổ
sung cho nhau, và trên thực tế KTV áp dụng
phối hợp cả hai. Vấn đề là mức độ sử dụng
mỗi phương pháp là bao nhiêu
-> Tuỳ thuộc vào từng cuộc kiểm toán cụ
thể
172
1.3 Mối quan hệ giữa hai phương 
pháp kiểm toán
Hai phương pháp kiểm toán có quan
hệ bổ sung cho nhau, và trên thực tế
KTV áp dụng phối hợp cả hai. Vấn đề
là mức độ sử dụng mỗi phương pháp
là bao nhiêu
-> Tuỳ thuộc vào từng cuộc kiểm
toán cụ thể
173
1.3.1 Mức độ thoả mãn của KTV về ICS và việc vận dụng
các phương pháp kiểm toán
Liệu có dựa vào ICS ???
Nghiên cứu môi trường kiểm soát
Mạnh Yếu
Phân tích qui trình nghiệp vụ
Phân tích rủi ro kiểm soát. 
M. độ thoả mãn cao Mức độ thoả mãn thấp
Tìm hiểu tính hiệu lực của các thủ
tục kiểm soát trên thực tế
Cao (chấp nhận được) Thấp
P.P KT cơ bản
phạm vi rất rộng
P.P KT cơ bản
Phạm vi rộng
P.P KT cơ bản
Phạm vi tương 
đối rộng
Thử nghiệm số liệu ở mức độ vừa
Tiến hành kiểm toán bình thường
Kỹ thuật chọn mẫu
Q
u i
 t r
ì n
h
K T
 b
ì n
h
t h
ư ờ
n g
174
1.3.2 Mối quan hệ phương pháp kiểm toán, chi phí
kiểm toán và độ chính xác thông tin (rủi ro kiểm toán)
KT hệ
thống
Thủ tục
phân tích
Kiểm toán
cơ bản Chi phí kiểm toán
(AR = 0) 100%
***
Độ chính xác thông tin (AR)
0
175
- Nếu chỉ dừng ở kiểm toán hệ thống và
thủ tục phân tích -> Không bao giờ vượt
qua ngưỡng giới hạn “***” về độ chính
xác và rủi ro. Nhưng khi thử nghiệm số
liệu, liên quan đến chi phí kiểm toán. 
- Tuy nhiên đó là cần thiết để vượt qua 
ngưỡng giới hạn (về độ chính xác)
176
2.1. Khái niệm và sự cần thiết.
2.2. Rủi ro chọn mẫu
2.3. Các phương pháp lấy mẫu
2.4. Kỹ thuật phân tổ
2.5. Qui trình lấy và đánh giá mẫu
2. Kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán
(Sampling)
177
2.1. Khái niệm và sự cần thiết.
“Là việc lựa chọn ra một số phẩn tử gọi là mẫu từ 1 tập hợp các phân
tử gọi là tổng thể, để nghiên cứu và đánh giá mẫu, sau đó dùng các
đặc trưng của mẫu để rút ra các suy đoán về đặc trưng của toàn bộ
tổng thể”.
=> Lấy mẫu kiểm toán (gọi tắt là lấy mẫu): Là áp dụng các thủ tục
kiểm toán trên số phần tử ít hơn 100% tổng số phần tử của một số
dư tài khoản hay một loại nghiệp vụ, sao cho mọi phần tử đều có cơ
hội để được chọn. Lấy mẫu sẽ giúp kiểm toán viên thu thập và đánh
giá bằng chứng kiểm toán về các đặc trưng của các phần tử được
chọn, nhằm hình thành hay củng cố kết luận về tổng thể. Lấy mẫu
có thể tiến hành theo phương pháp thống kê hoặc phi thống kê.
178
2.2. Rủi ro trong chọn mẫu
- Tổng thể: phải phù hợp với mục tiêu kiểm toán riêng biệt
- Mẫu: phải đại diện cho tổng thể, nếu không đại diện -> Rủi ro chọn
mẫu
- Rủi ro: 
+ Do chọn mẫu không đại diện cho tổng thể, do đánh giá của KTV 
phụ thuộc phần lớn vào phương pháp chọn mẫu
+ Phụ thuộc vào kích cỡ (qui mô) mẫu
+ Phụ thuộc vào phương pháp chọn mẫu
+ Phụ thuộc việc xác định tổng thể một các chính xác
- Rủi ro chọn mẫu có HAI xu hướng:
+ Đánh giá rủi ro > rủi ro thực tế: SD nhiều mẫu-> tăng chi phí
+ Đánh giá rủi ro SD ít mẫu rủi ro kiểm toán cao
179
2.3. Các phương pháp chọn mẫu kiểm toán
Kỹ thuật chọn mẫu = nghệ thuật của KTV
Chọn mẫu phi 
thống kê
Chọn mẫu
thống kê
- Chọn theo bảng số ngẫu
nhiên (Bảng số được xây
dựng trước)
- Chọn ngẫu nhiên có tính hệ
thống
- Chọn mẫu theo chương trình
máy tính

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_kiem_toan_le_van_luyen.pdf
Ebook liên quan